Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej ... - Aleja Wolności 73-73a PDF Drukuj Email
Głogów, 24.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Alei Wolności 73-73a w Głogowie, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 Głogów ogłasza postępowanie w trybie „zapytania ofertowego” na:

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w klatce nr 73a wraz wymianą wodomierzy wody zimnej w klatce nr 73 i 73a w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Alei Wolności 73-73a w Głogowie


1.     Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.
2.    Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy Alei Wolności 73-73a w Głogowie,
w imieniu której Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów
3.    Tryb postępowania: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701 – 704 Kodeksu Cywilnego
4.     Przedmiot zamówienia
4.1.    Przedmiotem zamówienia jest wymiana  instalacji wodno-kanalizacyjnej w klatce nr 73 oraz wymiana wodomierzy wody zimnej w klatce nr 73 oraz 73a w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Alei Wolności 73-73a w Głogowie. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Pozycja 29 przedmiaru robót (Zał. nr 2 do Ogłoszenia) należy przyjąć do wymiany
26 szt. wodomierzy.

4.2.    Zamawiający żąda wymiany istniejących wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym
o następujących parametrach:
a)    elektroniczne liczydło z wielofunkcyjnym wyświetlaczem,
b)    miesięczna pamięć wskazań,
c)    certyfikat badania typu MID,
d)    atest higieniczny PZH,
e)    średnica: DN: 15mm,
f)    klasa metrologiczna nie mniej jak H R=80, V R=50 przy Q3=1,6 m3/h
g)    rejestracja i pomiar przepływu wstecznego
h)    strata ciśnienia przy Q3, ΔP nie większa jak 30kPa
i)    zabezpieczenie przed próbami manipulacji wskazań wodomierzy
4.3.    Wodomierze muszą być oznaczone w widoczny sposób rokiem produkcji, tj. „rocznik 2018”.
4.4.    Wykonawca jest zobowiązany przekazać opisane (klatkami) zdemontowane wodomierze do Administracji „Śródmieście”, Al. Wolności 40a, Głogów.
4.5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu zamówienia w zależności od otrzymanych lub posiadanych środków finansowych.
5.  Materiały dotyczące zamówienia, których złożenia żąda Zamawiający, dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
5.1.        Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
5.2.    Przedmiar robót (zał. nr 2 do ogłoszenia)
5.3.    Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
(zał. nr 3 do ogłoszenia)
5.4.    Projekt umowy (zał. nr 4 do ogłoszenia)
5.5.    Zakres prac powierzonych podwykonawcom (zał. 5 do ogłoszenia)
5.6.    Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 6 do ogłoszenia)
5.7.    Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego (zał. nr 7 do ogłoszenia).
6. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
    6.1.     W sprawach technicznych:
Pracownicy Działu Technicznego ZGM w Głogowie – tel. 76-853-11-30/35.
     6.2.     W sprawach proceduralnych:     Sekcja lokali i zamówień ZGM – Izabela Szpocińska lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
7.     Kryterium oceny ofert: 100% cena
8.    Termin związania ofertą: 30 dni.
9.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
    9.1.     Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z  przedmiarem robót umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (zał. nr 2 do ogłoszenia).
           Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
Pozycja 29 przedmiaru robót (Zał. nr 2 do Ogłoszenia) należy przyjąć do wymiany
26 szt. wodomierzy.

9.2.     Zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia,  co najmniej 2 robót wykonanych
w     okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie,     odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom     ogólnobudowlanym w zakresie wymiany instalacji wodnej i (lub) kanalizacyjnej w budynkach     mieszkalnych lub użytkowych.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie   (referencje, protokoły odbioru robót etc.)
9.3    Zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia
9.4.    Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi zgodnie z zał. nr 5 i 6 do ogłoszenia
9.5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót   
        przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego.
  Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2 – dniowym wyprzedzeniem ( zał. nr 7 do Ogłoszenia)
9.6.    Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z dn. 16.05.2006 r. z późn. zmianami) wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
9.7. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
9.8.  Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności
         gospodarczej     w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
9.9.    Dowód wniesienia wadium, o którym mowa w ust. 10
10.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł
    słownie: pięćset złotych 00/100
10.1.    Wadium może być wnoszone w następujących formach:
    a)     w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie
nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
    b)    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –     kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
    c)    w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d)     w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
10.2.    Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.3.    Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a)    musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b)    musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę     wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c)    musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
10.4.    W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    określenie przedmiotu postępowania,
c)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d)    kwotę gwarancji,
e)    termin ważności gwarancji,
f)    zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10.5.    Postanowienia ust. 6.3 oraz ust. 6.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 6.1 lit. b) i ust. 6.1. lit. d)
10.6.    Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
10.7.    Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
10.8.    Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.9.    Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10.10.    Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.11.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.12.    Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
10.13.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b)    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11.    Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.
10.    Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 10.05.2018 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
10.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.05.2018 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
11.    Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
12.    Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.


 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 

Głogów, dnia 30.04.2018 r.
                           
ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA DO  TREŚCI OGŁOSZENIA


W związku z zapytaniem do treści ogłoszenia złożonego przez jednego z Wykonawców, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1:
Proszę o więcej informacji dot. poz. 22 załączonego przedmiaru, tj. więcej informacji dot. studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej systemowej WAWIN zamkniętej rurą teleskopową.

Odpowiedź:
Poz. 22 przedmiaru robót dotyczy studzienki kanalizacyjnej zbiorczej ø 425 – kanalizacja
w budynku z odpływem do kanalizacji miejskiej.

Pytanie 2:
Czy musi to być Wawin (tak jak w przedmiarze) czy można zastosować zamiennik?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamiennika.

 

Głogów, dnia 07.06.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w klatce nr 73a wraz wymianą wodomierzy wody zimnej w klatce nr 73 i 73a w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Alei Wolności 73-73a w Głogowie

I.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Al. Wolności 73-73a
w Głogowie reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1,  67-200 Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  24.04.2018 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701 - 704 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 3
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
1. Nazwa wybranego Wykonawcy:
„MERT” Jerzy Saprun
ul. Portowa 1, 67-200 Głogów

2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybrał ofertę o najniższej cenie spośród złożonych ofert spełniającą warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu.
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »