Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej ... - Pl. 1000-lecia 6-7 PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 25.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 Głogów, działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. 1000-lecia 6-7 w Głogowie ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z zakupem i montażem wodomierzy wody ciepłej oraz likwidacją podgrzewaczy wody w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. 1000-lecia 6-7
w Głogowie
1.    Termin realizacji zamówienia: zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy
2.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Pl. 1000-lecia 6-7
w Głogowie reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów
3.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701 – 704 Kodeksu Cywilnego
4.    SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
5.    Opis przedmiotu zamówienia:
5.1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie z robotami towarzyszącymi  w zakresie  rozprowadzenia instalacji ciepłej wody z montażem wodomierzy wody ciepłej oraz likwidacją gazowych podgrzewaczy wody w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. 1000-lecia 6-7 w Głogowie.
5.2.    Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają:
a)    projekt budowlany wraz z rysunkami - zał. nr 9 do SIWZ,
b)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 10 do SIWZ,
c)    przedmiar robót - zał. nr 11 do SIWZ

UWAGI.
1. Należy przyjąć następującą ilość wodomierzy wody ciepłej do zamontowania w lokalach usługowych (poz. nr 43 przedmiaru robót):
- jest: 6 szt. wodomierzy wody ciepłej
- powinno być: 4 szt. wodomierzy wody ciepłej
2.    Zamontowane gazowe podgrzewacze wody są własnością lokatorów i po demontażu należy je pozostawić do dyspozycji mieszkańców.
3.    Nie wyceniać robót od poz. nr 63 do poz. nr 70 przedmiaru robót (Element robót: 4 MONTAŻ WODY ZIMNEJ)

5.3.    Dokumenty, o których mowa w ust. 2 zostały opracowane przez firmę Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Jerzy Burda, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów
5.4.    Zamawiający żąda aby oferowane wodomierze wody ciepłej, o których mowa w przedmiarze robót załączonym do SIWZ były wodomierzami z modułem radiowym i odpowiadały następującym parametrom:
a)    elektroniczne liczydło z wielofunkcyjnym wyświetlaczem,
b)    miesięczna pamięć wskazań,
c)    certyfikat badania typu MID,
d)    atest higieniczny PZH,
e)    średnica: DN: 15mm,
f)    klasa metrologiczna nie mniej jak H R=80, V R=50 przy Q3=1,6 m3/h
g)    rejestracja i pomiar przepływu wstecznego
h)    strata ciśnienia przy Q3, ΔP nie większa jak 30kPa
i)    zabezpieczenie przed próbami manipulacji wskazań wodomierzy
5.5.    Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
7.    Kryterium oceny ofert: 100% cena
8.    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.500,00 zł.
Wadium w formach określonych w Rozdziale XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
9.    Termin związania ofertą  – 30 dni.
10.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
10.1.    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w pkt. 3 rozdz. X SIWZ.
10.2.    Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty instalacyjne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót budowlanych  w zakresie wymiany, modernizacji lub montażu nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub usługowych.
10.3.    Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawcę osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia będzie wykaz osób w ilości minimum 5, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że minimum 1 osoba, którą dysponuje Wykonawca posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1278)oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
10.4.    Posiadają ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto
10.5.    Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
10.6.    Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XI SIWZ.
11.    Oferty należy złożyć do dnia 10.05.2018 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II piętro)
12.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2018 r. o godz. 930  w Sali Konferencyjnej ZGM (pok. nr 214, II piętro)
13.    Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
14.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
16.    Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami, 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 


Głogów, dnia 25.05.2018 r.
                                       
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z zakupem
i montażem wodomierzy wody ciepłej oraz likwidacją podgrzewaczy wody w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. 1000-lecia 6-7
w Głogowie


I.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Pl. 1000-lecia 6-7
w Głogowie reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Poczdamska 1,  67-200 Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  25.04.2018 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 701 - 704 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 3
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
TERMO-AQUA Grzegorz Łapawa
ul. Wita Stwosza 35, 67-200 Głogów

VIII.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z wykonawcami biorącymi udział
w postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru oferty o najniższej cenie, spełniającej warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »