Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
[02.05.2018] Krochmalna 13 - opracowanie dokumnetacji na remont budynku PDF Drukuj Email
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 G這gów zaprasza do sk豉dania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówie publicznych, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na
generalny remont budynku przy ul. Krochmalnej 13
1.    Zamawiaj帷y: Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów dzia豉j帷y w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej G這gów.
2.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji – projektu budowlanego
i wykonawczego na remont, w tym prace termomodernizacyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krochmalnej 13 w G這gowie (dalej: Projekt).
Uwaga. Post瘼owanie nie obejmuje wykonania dokumentacji w zakresie naprawy dachu.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Ogólne informacje dotycz帷e budynku przy ul. Krochmalnej 13 w G這gowie okre郵a za陰cznik nr 6 do niniejszego og這szenia.
3.     Zakres ilo軼iowy realizacji zamówienia.
 3.1     Projekty budowlane - projekt budowlany i wykonawczy
Projekty zostan przekazane Zamawiaj帷emu w ilo軼i po 5 egz. ka盥a bran瘸
w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji pdf oraz w wersji edytowalnej: opisy *doc, i rysunki *.dwg lub *.dxf
3.2. Wykonanie dokumentacji projektowej wielobran穎wej w zakresie termomodernizacji  obiektu z uwzgl璠nieniem obowi您uj帷ych przepisów 陰cznie z technologi remontu istniej帷ych pomieszcze.
4. Projektant jest zobowi您any do:
4.1. Uzyskania wszelkich niezb璠nych warunków do projektowania i map do celów projektowych  (zakres mapy zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowa geodezyjno – kartograficznych oraz czynno軼i geodezyjnych obowi您uj帷ych w budownictwie – Dz. U. 1995.25.133).
4.2. Wykonania projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich wymaganych bran.  Projekty te winny by sporz康zone przez projektantów posiadaj帷ych odpowiednie uprawnienia i do鈍iadczenie wymagane dla ka盥ej z bran.
4.3.     Wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (w zakresie kosztów  kwalifikowanych - wykaz dostarcza Zamawiaj帷y): przedmiary wszystkich bran                                i kosztorysy zostan przekazane Zamawiaj帷emu w ilo軼i po 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji pdf i edytowalnej *.ath.
4.4.     Sporz康zenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zostanie przekazana Zamawiaj帷emu w ilo軼i 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji pdf i edytowalnej *.doc
4.5.     Specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca sporz康zi  zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze郾ia 2004r. w sprawie szczegó這wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowanych oraz programu funkcjonalno – u篡tkowego” (tekst pierwotny Dz. U. 2004r. Nr 202 poz. 2027, tekst jednolity: Dz. U. 2013r poz. 1129)
 4.6.  Zapewnienia nadzoru autorskiego w zakresie min. 5 pobytów liczonych dla ka盥ej bran篡 osobno – na budowie w trakcie realizacji zadania na wezwania  Zamawiaj帷ego.
 4.7. W przypadku zaistnienia konieczno軼i zwi瘯szenia ilo軼i pobytów (ponad zaoferowane  przez Wykonawc), wynagrodzenie w tym zakresie ustalone zostanie na podstawie odr瑿nej umowy.
5. Dodatkowe czynno軼i do wykonania przez Wykonawc:
5.1.    Zamawiaj帷y zobowi您uje Wykonawc do uczestnictwa upe軟omocnionych przedstawicieli  wykonawcy w naradach, które odbywa si b璠 w siedzibie Zamawiaj帷ego w terminach wyznaczanych przez Zamawiaj帷ego.
  5.2.W przypadku wniesienia uwag, uzgodnione (z wnosz帷ymi) uwagi zostan przez wykonawc naniesione do opracowania, a poprawione dokumenty lub odpowiednie jego cz窷ci Wykonawca przeka瞠 zwrotnie Zamawiaj帷emu.
       5.3.Terminy narad ustalone b璠 ka盥orazowo na zako鎍zenie narady. W przypadku nieustalenia  terminu na zako鎍zenie narady – kolejny termin, ustali Zamawiaj帷y i poinformuje
o tym Wykonawc, co najmniej na 5 dni przed planowan narad.
        5.4. Z narad spisywane b璠 przez Zamawiaj帷ego protoko造, które Zamawiaj帷y przeka瞠 niezw這cznie po naradzie Wykonawcy.
        5.5. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia b璠zie na bie膨co uzgadnia  wszystkie czynno軼i z Zamawiaj帷ym, w szczególno軼i wymagania Zamawiaj帷ego dotycz帷ego doboru standardu i jako軼i urz康ze i materiaów. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do wskazania proponowanych rozwi您a projektowych w szczególno軼i w zakresie parametrów technicznych.
6.    Osoby zdolne do wykonania zamówienia :
6.1.     O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy dysponuj lub b璠   dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
-    w zakresie architektonicznym uprawnieniami architektonicznymi bez ogranicze
       -    w zakresie  instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wodoci庵owych               i kanalizacyjnych posiadaj帷 uprawnienia do projektowania bez ogranicze,
-    w zakresie instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych                                       i elektroenergetycznych posiadaj帷 uprawnienia do projektowania bez ogranicze.
6.2.     Kadra jak wy瞠j musi posiada stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na list w豉軼iwej Okr璕owej Izby Samorz康u Zawodowego;
6.3. Uprawnienia, o których mowa wy瞠j powinny by zgodne z ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2017r.. poz.3332) oraz Rozporz康zeniem Ministra Transportu                  i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych                        w budownictwie ( Dz. U. z 2006r. nr 83 poz.578 ze zm.) lub wa積e odpowiadaj帷e im kwalifikacje, nadane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepisów, upowa積iaj帷e do projektowania  w zakresie obj皻ym niniejszym zamówieniem.
6.4.Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca mo瞠 polega na wiedzy i do鈍iadczeniu innego lub innych podmiotów, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowi您any b璠zie udowodni, i b璠zie dysponowa osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególno軼i przedstawiaj帷 zobowi您anie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca  winien uj望 wszelkie koszty zwi您ane z jego realizacj
w tym mi璠zy innymi koszt uzyskania  mapy do celów projektowych, koszty uzgodnie i  op豉t.
7.  Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy.
  8. Termin z這瞠nia ofert do dnia 16.05.2018 r., do godz. 9:00, w Sekretariacie ZGM przy                  ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 210, w zamkni皻ej kopercie z dopiskiem „Oferta: projekt budowlany - ul. Krochmalna 13 w G這gowie”. Otwarcie ofert nast徙i dnia 16.05.2018 r., o godz. 9:30,  w Sali Konferencyjnej ZGM przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro pok. nr 214.
   Uwaga! Z這瞠nie oferty po wyznaczonym terminie b璠zie skutkowa這 odes豉niem oferty do        Wykonawcy bez jej otwierania.
 Ofert w wyznaczonym terminie mo積a z這篡 równie drog elektroniczn:   przetargi@zgm.glogow.pl a orygina oferty nale篡 przes豉 równolegle drog pocztow (liczy si data stempla pocztowego) na adres:
        ZGM w G這gowie
        ul. Poczdamska 1, 67- 200 G這gów
        z dopiskiem „Oferta:  projekt budowlany - ul. Krochmalna 13 w G這gowie”.
Wszelkie informacje mo積a uzyska pod nr telefonu 76-853-11-30.
 9.   Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 uniewa積ienia Zapytania bez podawania przyczyn.
10. Zamawiaj帷y za zgod Oferenta dopuszcza mo磧iwo嗆 negocjacji ceny.
11. Opis sposobu przygotowania ofert:
-    ofert nale篡 przygotowa w j瞛yku polskim,
-    w przypadku, gdy dokumenty podpisywane s przez osob reprezentuj帷 Wykonawc, inn  ni osob wskazan w dokumencie rejestrowym, do ofert nale篡 do陰czy pe軟omocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym post瘼owaniu o udzieleniu zamówienia. Pe軟omocnictwo musi by przedstawione w formie kopii potwierdzonej
za zgodno嗆 z orygina貫m przez osob wskazan w dokumencie rejestrowym.
12. Uprasza si o  podanie ceny w sposób nast瘼uj帷y: cena netto + podatek VAT = cena brutto.
 13.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa przy wyborze oferty wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
       -100% - cena
14. Umowa zostanie zawarta po wyborze najkorzystniejszej oferty.
15. Nie dopuszcza si sk豉dania ofert cz窷ciowych.
16.    Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i 500,00 z
    s這wnie: pi耩set z這tych 00/100
16.1.    Wadium mo瞠 by wnoszone w nast瘼uj帷ych formach:
a)     w pieni康zu przelewem na konto Zamawiaj帷ego: Bank Spó責zielczy w G這gowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
b)    w por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo – kredytowej, z tym, 瞠 zobowi您anie kasy jest zobowi您aniem pieni篹nym,
c)    w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d)     w por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
16.2.    Pozosta貫 formy wadium nale篡 z這篡 w siedzibie Zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
16.3.    Wadium wnoszone w formie innej, ni pieni篹na musi spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania:
a)    musi odpowiada co do warto軼i wysoko軼i wadium okre郵onemu w niniejszym og這szeniu,
b)    musi zawiera w swojej tre軼i okoliczno軼i, w których gwarant (por璚zyciel) wyp豉ci kwot wadium Zamawiaj帷emu wraz z klauzul stwierdzaj帷, 瞠 wyp豉ta nast徙i na pierwsze 膨danie Zamawiaj帷ego bez protestu gwaranta (por璚zyciela),
c)    musi by podpisane przez osob lub osoby upowa積ione do reprezentacji gwaranta (por璚zyciela).
16.4.    W przypadku sk豉dania przez Wykonawc wadium w formie gwarancji, gwarancja ma by co najmniej gwarancj: bezwarunkow, nieprzeno郾, nieodwo豉ln i p豉tn na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego. Gwarancja musi by sporz康zona zgodnie z obowi您uj帷ym prawem i winna zawiera nast瘼uj帷e elementy:
a)    nazw daj帷ego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj帷ego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    okre郵enie przedmiotu post瘼owania,
c)    okre郵enie wierzytelno軼i, która ma by zabezpieczona gwarancj,
d)    kwot gwarancji,
e)    termin wa積o軼i gwarancji,
f)    zobowi您anie gwaranta do zap豉cenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego zawieraj帷e o鈍iadczenie, i Wykonawca, którego ofert wybrano: odmówi podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie lub nie wniós zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, lub zawarcie umowy sta這 si nie mo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy.
16.5.    Postanowienia ust. 10.3 oraz ust. 10.4 stosuje si odpowiednio do por璚ze, okre郵onych powy瞠j w ust. 10.1 lit. b) i ust. 10.1. lit. d)
16.6.    Dowód wniesienia wadium (je郵i jest wnoszone w formie innej ni wp豉ta pieni篹na) powinien by z這穎ny w oryginale oraz kopii. Orygina gwarancji/por璚zenia powinien by do陰czony w odr瑿nej kopercie. Kopia dokumentu powinna by wpi皻a do oferty przetargowej.
16.7.    Oferta niezabezpieczona akceptowan form wadium zostanie odrzucona.
16.8.    Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.
16.9.    Zamawiaj帷y zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem wykonawcy, którego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza.
16.10.    Wykonawcy, którego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.11.    Zamawiaj帷y zwraca niezw這cznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
16.12.    Je瞠li wadium wniesiono w pieni康zu, Zamawiaj帷y zwraca je wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na którym by這 ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieni璠zy na rachunek oferenta.
16.13.    Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca, którego oferta zosta豉 wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie.
b)    zawarcie umowy sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy.
17. Zamawiaj帷y b璠zie 膨da od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania przedmiotu umowy w wysoko軼i 10% warto軼i brutto przedmiotu umowy. Warunki wp豉ty i zwrotu zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy okre郵a projekt umowy (za. nr 2 do og這szenia)
 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ


G這gów, dnia 25.05.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POST襾OWANIA

Opracowanie dokumentacji projektowej na
generalny remont budynku przy ul. Krochmalnej 13


I.    Zamawiaj帷y: Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1,
67-200 G這gów dzia豉j帷y w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej G這gów
II.    Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia z dnia  02.05.2018 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
IV.    Ilo嗆 otrzymanych ofert: 3
V.    Ilo嗆 wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilo嗆 ofert odrzuconych: 0
VII.    Ustalenia:   
Zamawiaj帷y uniewa積ia postepowanie zgodnie z ust. 9 „Og這szenia o zamówieniu” z dnia 02.05.2018 r. 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »