Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wymiana tablicy TLA, ZK P.POŻ oraz ... - ul. Jagiellońska 49-51 PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 08.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 Głogów, działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 49-51 w Głogowie zaprasza do składania ofert cenowych w trybie „rozeznania cenowego” (art. 701-4 Kodeksu Cywilnego) na:

Wymiana tablicy TLA, ZK P.POŻ oraz wykonanie połączeń wyrównawczych w piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Jagiellońskiej 49-51 w Głogowie1.     Termin realizacji zamówienia: do 40 dni od dnia podpisania umowy.
2.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie wymiany tablicy licznikowej TLA, montażem szafy ZK.P.Poż oarz wykonania połączeń wyrównawczych w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej 49-51 w Głogowie.
Szczegółowy zakres prac określają dokumenty określone w ust. 3, pkt. 3.2. i 3.4 stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.
UWAGA. Należy wycenić jedynie następujące pozycje przedmiaru robót (zał. nr 4 do ogłoszenia):
- pozycja nr 1,
- pozycje nr 18-26,
- pozycje nr 34-44.

3.     Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
        3.1.    Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
        3.2.    Projekt budowlany (zał. nr 2 do ogłoszenia)
        3.3.    Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej obiektu (zał. nr 3 do ogłoszenia)
        3.4.    Przedmiar robót (zał. nr 4 do ogłoszenia)
        3.5.    Projekt umowy (zał. nr 5 do ogłoszenia)
        3.6.    Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zał. nr 6 do  ogłoszenia)
        3.7.     Wykaz podwykonawców (zał. 7 do ogłoszenia)
        3.8    Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 8 do ogłoszenia)
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
    4.1.     W sprawach technicznych:
Zastępca Kierownika ADM „Hutnik” ds. technicznych, Piotr Furmański - tel. 76-853-11-94 lub 503-016-288.
     4.2.     W sprawach proceduralnych:     Sekcja lokali i zamówień Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  –  Izabela Szpocińska lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
5.     Kryterium oceny ofert: 100% cena
Zamawiający żąda aby kosztorys dotyczący modernizacji instalacji elektrycznej dodatkowo zawierał cenę za ew. oplombowanie urządzeń pomiarowo-rozdzielczych, cenę za wyłączenie napięcia podczas wykonywania czynności montażowych oraz  cenę za załatwienie wszelkich spraw związanych z oplombowaniem urządzeń pomiarowo-rozdzielczych.
6.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
    6.1.    Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia
        6.2. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z  przedmiarem robót umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (zał. nr 4 do ogłoszenia).
          Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
UWAGA. Należy wycenić jedynie następujące pozycje przedmiaru robót (zał. nr 4 do ogłoszenia):
- pozycja nr 1,
- pozycje nr 18-26,
- pozycje nr 34-44.

6.3.     Zestawienie, z godnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia,  co najmniej 2 robót wykonanych w     okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie,     odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.     wykaz     robót     budowlanych w zakresie montażu lub wymiany (modernizacji) instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych lub usługowych.
    Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane     należycie (referencje, protokoły odbioru robót etc.).
6.4    Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 5 do ogłoszenia
6.5.    Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi zgodnie z zał. nr 7 i 8 do ogłoszenia
6.6.    Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
6.7. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
6.8.    Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
6.9.    Dowód wniesienia wadium w kwocie i formach określonych w ust. 7.
6.10. Druk poświadczający dokonanie wizji lokalnej obiektu (miejsca prowadzenia przyszłych robót) sporządzony zgodnie z zał. nr 3 do ogłoszenia.
7.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł,
    słownie: jeden tysiąc złotych 00/100
7.1.    Wadium może być wnoszone w następujących formach:
    a)     w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
    b)    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
    c)    w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
    d)     w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
7.2.    Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu     składania ofert.
7.3.    Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a)    musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b)    musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c)    musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
7.4.    W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    określenie przedmiotu postępowania,
c)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d)    kwotę gwarancji,
e)    termin ważności gwarancji,
f)    zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7.5.    Postanowienia ust. 6.3 oraz ust. 6.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 6.1 lit. b) i ust. 6.1. lit. d)
7.6.    Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
7.7.    Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
7.8.    Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7.9.    Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.11.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7.12.    Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
7.13.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b)    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8.    Termin związania ofertą: 30 dni
9.    Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w §10 projektu umowy – zał. nr 5 do ogłoszenia w wysokości 10% ceny brutto złożonej oferty.
10.    Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 22.05.2018 r. do godz. 900  w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do     Wykonawcy bez jej otwierania.
11.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.05.2018 r. o godz. 945 w Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
12.    Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
13.    Zamawiający dopuszcza możliwość dalszych ustnych negocjacji z wybranymi wykonawcami.
14.    Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w pkt. 2 stronie internetowej Zamawiającego.


 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »