Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa instalacji gazowej w lokalach ... - Administracja Śródmieście PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 15.05.2018 r.
                  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na:

Przebudowa instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów na terenie administracji Śródmieście


1.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający  w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
      Tryb zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo   zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)
2.    Przedmiot zamówienia.
2.1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie demontażu odcinków wewnętrznej instalacji gazu wraz z robotami towarzyszącymi łącznie
z oplombowaniem gazomierzy oraz wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów administrowanych przez ADM „Śródmieście” przy Al. Wolności 40a w Głogowie.
2.2.    Pełny zakres robót wraz z adresami poszczególnych mieszkań określają:
- projekty budowlane (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
- przedmiar robót (załącznik nr 4 do ogłoszenia).
2.3.    Dokumenty, o których mowa powyżej zostały sporządzone przez firmę Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Burda, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.
2.4.    Zamawiający będzie dokonywał odrębnych przekazań placów budowy wraz z wizją lokalną aktualnego stanu odcinków instalacji gazowej przeznaczonej do wymiany w poszczególnych mieszkaniach wg poniższego zestawienia:
a) Al. Wolności 12, 12A
b) Al. Wolności 12B, 12C
c) Al. Wolności 14, 14A
d) Al. Wolności 14B, 14C
e) Al. Wolności 30, ul. Jedności Robotniczej 6A, ul. Jedności Robotniczej 8-8A
f) Al. Wolności 48-50
g) ul. Spółdzielcza 1-4
h) ul. Spółdzielcza 5-8
i) ul. Spółdzielcza 9-12
j) ul. Spółdzielcza 13-16
k) ul. 1-go Maja 19, ul. 1-go Maja 21-23, ul. 1-go Maja 25
l) Pl. 1000-lecia 8, 9, 10
ł) Pl. 1000-lecia 11, 12, 13
2.5.    Stwierdzenie ewentualnego demontażu odcinka instalacji gazowej samodzielnie przez lokatora musi zostać odnotowany w protokole przekazania placu budowy i będzie stanowić podstawę do rozliczenia faktycznie wykonanych robót.
2.6.    Ostateczne rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych prac związanych z przypadkami opisanymi w ust. 5 oraz z ewentualną zmianą formy własności lokali mieszkalnych (wykupu lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców).
3.  Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
- w sprawach technicznych
Zastępca Kierownika Działu Eksploatacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie – Barbara Grabowska, tel. 076-853-11-30
- w sprawach proceduralnych:
   Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki  tel. 076-853-11-31, fax.0 76-853-11-01
4.   Kryterium oceny ofert: 100% cena
5.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
7.   Termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8.    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości  3.000,00 zł
       (słownie: trzy tysiące złotych  00/100)
Wadium w formach określonych w Rozdziale XII ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy  (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
 10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
10.1.    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w pkt. 3 SIWZ.
10.2.    Wykonali, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia,  co najmniej 2 roboty w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty w zakresie wymiany, wykonania lub modernizacji instalacji gazowej w budynkach    mieszkalnych lub budynkach użyteczności publicznej.
10.3.    Dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w ilości minimum 5, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz że minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332/ oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
10.4.    Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum oferowanej kwoty brutto.
10.5.    Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę w wysokości minimum oferowanej ceny brutto oferty
10.6.    Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót.
10.7.    Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XII SIWZ.
11.     Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy.
12.     Oferty należy złożyć do dnia 28.05.2018 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II piętro)
13.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.05.2018 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej ZGM (pok. nr 214, II piętro)
14.     Termin związania ofertą  – 30 dni.
15.     Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
16.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 Głogów, dnia 06.06.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Przebudowa instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów na terenie administracji Śródmieście


I.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  02.05.2018 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 1
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Ustalenia:   
Zamawiający unieważnia postepowanie, ponieważ cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »