Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU: Wymiana instalacji elektrycznej ... - ul. Norwida 1 PDF Drukuj Email
G這gów, dnia 16.05.2018 r.

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 G這gów, dzia豉j帷y w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej G這gów zaprasza do sk豉dania ofert cenowych w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówie publicznych na:

Wymiana instalacji elektrycznej zasilaj帷ej lokale u篡tkowe przy
ul. Norwida 1 w G這gowie1.     Termin realizacji zamówienia: od dnia 15.07.2018 r. do dnia 28.09.2018 r..
2.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie wymiany instalacji elektrycznej zasilaj帷ej lokale u篡tkowe po這穎ne w budynku u篡tkowym przy ul. Norwida 1 w G這gowie:
- monta szaf i linii zasilaj帷ej,
- monta tablic i WLZ,
- monta 陰czników schodowych, dwubiegunowych,
- wykonanie prób i pomiarów
Szczegó這wy zakres prac okre郵aj dokumenty okre郵one w ust. 3, pkt. 3.2., 3.3. i 3.4 stanowi帷e za陰czniki do niniejszego og這szenia
Uwaga! Nale篡 wyceni JEDYNIE POZYCJE NR 32 – 61 przedmiaru robót stanowi帷ego za陰cznik nr 4 do og這szenia (Cz窷 B przedmiaru robót).
3.     Materia造 dotycz帷e zamówienia dost瘼ne s na stronie internetowej Zamawiaj帷ego:       www.zgm.glogow.pl
        3.1.    Formularz ofertowy (za. nr 1 do og這szenia)
        3.2.    Projekt budowlany (za. nr 2 do og這szenia)
        3.3.    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (za. nr 3 do og這szenia)
        3.4.    Przedmiar robót (za. nr 4 do og這szenia)
        3.5.    Projekt umowy (za. nr 5 do og這szenia)
        3.6.    Zestawienie wykonanych robót w zakresie obj皻ym przedmiotem zamówienia (za. nr 6 do og這szenia)
        3.7.     Wykaz podwykonawców (za. 7 do og這szenia)
        3.8    O鈍iadczenie o wykonaniu zamówienia si豉mi w豉snymi (za. nr 8 do og這szenia)
        3.9.    O鈍iadczenie o dokonaniu wizji lokalnej obiektu (za. nr 9 do og這szenia)
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiaj帷ego:
    4.1.     W sprawach technicznych:
Zast瘼ca Kierownika ADM „Hutnik” ds. technicznych, Piotr Furma雟ki - tel. 76-853-11-94 lub 503-016-288.
     4.2.     W sprawach proceduralnych:     Sekcja lokali i zamówie Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej  – Izabela Szpoci雟ka lub S豉womir Sadecki, tel. 76-853-11-31
5.     Kryterium oceny ofert: 100% cena
Zamawiaj帷y 膨da aby kosztorys dotycz帷y modernizacji instalacji elektrycznej dodatkowo zawiera cen za ew. oplombowanie urz康ze pomiarowo-rozdzielczych, cen za wy陰czenie napi璚ia podczas wykonywania czynno軼i monta穎wych oraz  cen za za豉twienie wszelkich spraw zwi您anych z oplombowaniem urz康ze pomiarowo-rozdzielczych.
6.     Do oferty nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
    6.1.    Formularz ofertowy sporz康zony zgodnie z za. nr 1 do og這szenia
        6.2. Kosztorys ofertowy sporz康zony zgodnie z  przedmiarem robót umieszczonym na stronie internetowej Zamawiaj帷ego (za. nr 4 do og這szenia).
          Uwaga! Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania kosztorysów uproszczonych.
    Nale篡 wyceni JEDYNIE POZYCJE NR 32 – 61 przedmiaru robót stanowi帷ego za陰cznik nr 4 do og這szenia (Cz窷 B przedmiaru robót).
6.3.     Zestawienie, z godnie z za陰cznikiem nr 6 do og這szenia,  co najmniej 2 robót wykonanych w     okresie ostatnich 3 lat, a je郵i okres prowadzenia  dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie,     odpowiadaj帷ych swym rodzajem robotom stanowi帷ym przedmiot zamówienia, tj.     wykaz     robót     budowlanych w zakresie monta簑 lub wymiany (modernizacji) instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych lub us逝gowych.
    Do wykazu nale篡 do陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 roboty zosta造 wykonane     nale篡cie (referencje, protoko造 odbioru robót etc.).
6.4    Podpisany przez Wykonawc projekt umowy zgodnie z za. nr 5 do og這szenia
6.5.    Wykaz podwykonawców oraz (lub) o鈍iadczenie o wykonaniu zamówienia si豉mi w豉snymi     zgodnie z za. nr 7 i 8 do og這szenia
6.6.    Kserokopie aktualnych uprawnie budowlanych do kierowania robotami budowlanymi o specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2017 poz. 1332/ oraz Rozporz康zenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, które zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepisów wraz z aktualnym za鈍iadczeniem o przynale積o軼i do w豉軼iwej Izby Samorz康u Zawodowego.
6.7. Aktualny wypis/odpis z w豉軼iwego rejestru albo za鈍iadczenie o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, wydany lub urz璠owo potwierdzony przez organ wydaj帷y nie wcze郾iej ni  6 miesi璚y przed dniem otwarcia ofert.
6.8.    Op豉con polis od odpowiedzialno軼i cywilnej  w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej w wysoko軼i co najmniej oferowanej kwoty brutto.
6.9.    Dowód wniesienia wadium w kwocie i formach okre郵onych w ust. 7.
6.10. Druk po鈍iadczaj帷y dokonanie wizji lokalnej obiektu (miejsca prowadzenia przysz造ch robót) sporz康zony zgodnie z za. nr 9 do og這szenia.
7.    Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i 1.000,00 z,
    s這wnie: jeden tysi帷 z這tych 00/100
7.1.    Wadium mo瞠 by wnoszone w nast瘼uj帷ych formach:
    a)     w pieni康zu przelewem na konto Zamawiaj帷ego: Bank Spó責zielczy w G這gowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
    b)    w por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo – kredytowej, z tym, 瞠 zobowi您anie kasy jest zobowi您aniem pieni篹nym,
    c)    w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
    d)     w por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
7.2.    Pozosta貫 formy wadium nale篡 z這篡 w siedzibie Zamawiaj帷ego przed up造wem terminu     sk豉dania ofert.
7.3.    Wadium wnoszone w formie innej, ni pieni篹na musi spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania:
a)    musi odpowiada co do warto軼i wysoko軼i wadium okre郵onemu w niniejszym og這szeniu,
b)    musi zawiera w swojej tre軼i okoliczno軼i, w których gwarant (por璚zyciel) wyp豉ci kwot wadium Zamawiaj帷emu wraz z klauzul stwierdzaj帷, 瞠 wyp豉ta nast徙i na pierwsze 膨danie Zamawiaj帷ego bez protestu gwaranta (por璚zyciela),
c)    musi by podpisane przez osob lub osoby upowa積ione do reprezentacji gwaranta (por璚zyciela).
7.4.    W przypadku sk豉dania przez Wykonawc wadium w formie gwarancji, gwarancja ma by co najmniej gwarancj: bezwarunkow, nieprzeno郾, nieodwo豉ln i p豉tn na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego. Gwarancja musi by sporz康zona zgodnie z obowi您uj帷ym prawem i winna zawiera nast瘼uj帷e elementy:
a)    nazw daj帷ego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj帷ego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    okre郵enie przedmiotu post瘼owania,
c)    okre郵enie wierzytelno軼i, która ma by zabezpieczona gwarancj,
d)    kwot gwarancji,
e)    termin wa積o軼i gwarancji,
f)    zobowi您anie gwaranta do zap豉cenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego zawieraj帷e o鈍iadczenie, i Wykonawca, którego ofert wybrano: odmówi podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie lub nie wniós zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, lub zawarcie umowy sta這 si nie mo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy.
7.5.    Postanowienia ust. 6.3 oraz ust. 6.4 stosuje si odpowiednio do por璚ze, okre郵onych powy瞠j w ust. 6.1 lit. b) i ust. 6.1. lit. d)
7.6.    Dowód wniesienia wadium (je郵i jest wnoszone w formie innej ni wp豉ta pieni篹na) powinien by z這穎ny w oryginale oraz kopii. Orygina gwarancji/por璚zenia powinien by do陰czony w odr瑿nej kopercie. Kopia dokumentu powinna by wpi皻a do oferty przetargowej.
7.7.    Oferta niezabezpieczona akceptowan form wadium zostanie odrzucona.
7.8.    Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.
7.9.    Zamawiaj帷y zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem wykonawcy, którego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza.
7.10. Wykonawcy, którego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.11.    Zamawiaj帷y zwraca niezw這cznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
7.12.    Je瞠li wadium wniesiono w pieni康zu, Zamawiaj帷y zwraca je wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na którym by這 ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieni璠zy na rachunek oferenta.
7.13.    Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca, którego oferta zosta豉 wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie.
b)    zawarcie umowy sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy.
8.    Termin zwi您ania ofert: 30 dni
9.    Zamawiaj帷y b璠zie 膨da od Wykonawcy, którego oferta zosta豉 uznana za najkorzystniejsz  wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy na warunkach okre郵onych w §10 projektu umowy – za. nr 5 do og這szenia w wysoko軼i 10% ceny brutto z這穎nej oferty.
10.    Opisan i oznaczon piecz徠k firmow Wykonawcy ofert nale篡 z這篡 do dnia 29.05.2018 r. do godz. 900  w Sekretariacie Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 210.
Uwaga! Z這瞠nie oferty po wyznaczonym terminie b璠zie skutkowa這 odes豉niem oferty do     Wykonawcy bez jej otwierania.
11.    Otwarcie ofert odb璠zie si w dniu 29.05.2018 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 214.
12.    Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania na ka盥ym jego etapie, bez podawania przyczyny.
13.    Wyniki post瘼owania zostan opublikowane na podanej w pkt. 2 stronie internetowej Zamawiaj帷ego.
 

 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 
 


G這gów, dnia 20.06.2018 r. 

INFORMACJA O WYNIKACH POST襾OWANIA

Wymiana instalacji elektrycznej zasilaj帷ej lokale u篡tkowe przy
ul. Norwida 1 w G這gowie

I.    Zamawiaj帷y: Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów dzia豉j帷y w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej G這gów
II.    Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia z dnia  16.05.2018 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
IV.    Ilo嗆 otrzymanych ofert: 1
V.    Ilo嗆 wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilo嗆 ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
Firma Us逝gowo-Handlowa (INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE)
Krzysztof Bieniek
ul. 奸御ka 35/2, 68-100 畝ga

VIII.    Ustalenia Komisji Przetargowej:   
Komisja Przetargowa dokona豉 wyboru jedynej z這穎nej oferty, spe軟iaj帷ej warunki udzia逝  w post瘼owaniu, okre郵one przez Zamawiaj帷ego.G這gów, dnia 26.06.2018 r. 

INFORMACJA O PONOWNYM ROZSTRZYGNI犴IU POST襾OWANIA

Wymiana instalacji elektrycznej zasilaj帷ej lokale u篡tkowe przy
ul. Norwida 1 w G這gowie


I.    Zamawiaj帷y: Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów dzia豉j帷y w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej G這gów
II.    Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia z dnia  16.05.2018 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
IV.    Ilo嗆 otrzymanych ofert: 1
V.    Ilo嗆 wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilo嗆 ofert odrzuconych: 0
VII.    Ustalenia:   
1.    Zamawiaj帷y anuluje rozstrzygni璚ie przedmiotowego post瘼owania z dnia 19.06.2018 r. oraz wycofuje „Informacje o Wynikach Post瘼owania” z dnia 20.06.2018 r.
2.     Zamawiaj帷y uniewa積ia post瘼owanie zgodnie z ust. 12 „Og這szenia o zamówieniu”
z dnia 16.05.2018 r.

 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »