Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja ze zmianą kolorystyki elewacji ... - Al. Wolności 77 PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 07.06.2018 r.
                  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1, 67-200 Głogów działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Wolności 77 w Głogowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja ze zmianą kolorystyki elewacji, remont balkonów, wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych oraz remont klatki schodowej i piwnicy budynku przy Al. Wolności 77 w Głogowie


1.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Al. Wolności 77 w Głogowie, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701-4  Kodeksu Cywilnego.
3.    SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
4.    Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
4.1    W sprawach technicznych:
Kierownik Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie - Ryszard Sajko, tel. 76-853-11-30.
4.2    W sprawach proceduralnych:
Dział Techniczny ZGM w Głogowie – Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki  - tel. 76-853-11-31,
fax. 76-853-11-01
5.    Przedmiot zamówienia
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie z robotami towarzyszącymi w zakresie docieplenia ze zmianą kolorystyki elewacji, remontem balkonów, wymianą instalacji elektrycznej w częściach wspólnych oraz remontem klatki schodowej i piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy Al. Wolności 77 w Głogowie.
 I. Prace termomodernizacyjne budynku z remontem balkonów:
-    wykonywanie prac przygotowawczych
-    zabezpieczenie elementów elewacji narażonych na uszkodzenia, w trakcie późniejszych prac
-    dociepleniowych;
-    wykonanie prac poprzedzających docieplenie na ścianach elewacji tj.:
•    sprawdzenie jakości tynków na budynkach i ewentualne usunięcie odparzonych fragmentów na ścianach;
•    wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek oraz krat okiennych ( zewnętrznych ) i innych elementów;
•    uzupełnienie ubytków tynków i wyrównanie podłoża murów
•    oczyszczenie i zmycie powierzchni ścian;
-    wykonanie nowej instalacji odgromowej;
-    mocowanie listew startowych aluminiowych;
-    przyklejenie płyt styropianowych - od dołu;
-    umocowanie izolacji termicznej łącznikami mechanicznymi;
-    montaż kątowników ochronnych na narożach budynku i okien (przed wykonaniem warstwy
bazowej);
-    wklejenie skośnych siatek na narożach okien;
-    wykonanie warstwy bazowej zbrojonej siatką z włókna szklanego;
-    montaż parapetów zewnętrznych
-    wykonanie wyprawy elewacyjnej barwionej w masie;
-    wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego;
-    malowanie kominów farbą silikatową w kolorze zgodnym z kolorem wyprawy tynkarskiej –
wskazanej w części rysunkowej;
-    montaż rur spustowych i montaż obróbek blacharskich;
-    uszczelnienie wyprawy elewacyjnej przy otworach okiennych kitem silikonowym;
-    montaż tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, numerów policyjnych, tablic
informacyjnych, włączników oświetlenia, dzwonków;
-    uporządkowanie terenu wokół budynku;
-    montaż kratek wentylacyjnych;
-    podwyższenie balustrad balkonowych.
II. Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości:
-    montaż szafy przeciwpożarowego wyłącznika prądu S-P.POŻ.;
-    montaż głównej tablicy licznikowej TL oraz administracyjnej TADM;
-    wymiana wewnętrznych linii zasilających;
-    wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd na potrzeby administracji w częściach wspólnych;
-    wykonanie instalacji ochronnych – głównej szyny uziemiającej
III. Remont klatki schodowej:
-     roboty przygotowawcze i demontażowe;
-    uzupełnienie tynków;
-    wykonanie gładzi gipsowych;
-    malowanie farbami emulsyjnymi;
-    malowanie farbami olejnymi;
-    wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych;
-    podwyższenie balustrad stalowych.
IV. Szlifowanie – zabezpieczenie stopnic oraz podestów klatki schodowej.
V. Remont posadzki w piwnicy (wyrównanie podłoży).
VI. Malowanie ścian w piwnicy oraz ułożenie płytek na stopnicach.
5.2.    Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają:
A) Termomodernizacja ze zmianą kolorystyki elewacji oraz remontem balkonów:
- projekt budowlany wraz z rysunkami (załącznik nr 9 do SIWZ),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ),
- przedmiar robót (załącznik nr 11 do SIWZ).
Dokumenty, o których mowa powyżej zostały opracowane przez firmę PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „EXIGO” Marek Kozieł, ul. H. Kołłątaja 26/9, 24-100 Puławy
B) Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości:
- projekt budowlany z rysunkami (załącznik nr 12 do SIWZ),
- specyfikacja techniczna (załącznik nr 13 do SIWZ),
- przedmiar robót (załącznik nr 14 do SIWZ).
Dokumenty, o których mowa powyżej zostały opracowane przez firmę INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Roman Janowicz, ul. Rzemieślnicza 30, 64-115 Święciechowa
C) Remont klatki schodowej, szlifowanie stopnic klatki schodowej, malowanie piwnic, naprawa posadzki w piwnicy:
- przedmiary robót (załączniki nr 15, 15a, 15b i 15c do SIWZ).
Dokumenty, o których mowa powyżej zostały opracowane przez Starszego referenta ds. technicznych ZGM w Głogowie, p. Andrzeja Świątkowskiego.
5.3.    Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
7.    Termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
8.    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości  5.000,00 zł
       (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Wadium w formach określonych w Rozdziale XI ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
 9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.     Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdziale X, ust.3 Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.
9.2.     Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom polegającym na dociepleniu ścian budynków mieszkalnych wielorodzinnych metodą lekką – mokrą o łącznej powierzchni docieplenia nie mniejszej niż 1000 m2.
9.3.     Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 1 osobą o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
9.4.     Posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto.
9.5.     Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
9.6.     Dokonali wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia potwierdzonej stosownym dokumentem podpisanym przez Wykonawcę i upoważnioną osobę z ramienia Zamawiającego.
    Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2-dniowym wyprzedzeniem
9.7.     Posiadają aktualny certyfikat jednego z systemów BSO (Bezspoinowy System Ociepleń).
9.8.     Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XII SIWZ.
9.9.    Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 16 do SIWZ.
10.      Kryterium oceny ofert: 100% cena
11.     Oferty należy złożyć do dnia 18.06.2018 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II piętro)
12.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2018 r. o godz. 945 w Sali Konferencyjnej ZGM (pok. nr 214, II piętro)
13.     Termin związania ofertą  – 30 dni.
14.     Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16.    Wykonawca ponosi również koszt wynikający z ewentualnych czynności niezbędnych do wykonania   zamówienia, tj.:
-     w ramach prac na elewacji, prac z podnośnika: zajęcie pasa drogowego, terenu „obcego”,
17.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
18.     Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z  wykonawcami, którzy   złożyli oferty w postępowaniu.
 

 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »