Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wymiana instalacji elektrycznej w częściach ... - ul. Adama Mickiewicza 35 PDF Drukuj Email
Głogów, 15.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 Głogów, działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza 35 w Głogowie zaprasza do składania ofert cenowych w trybie „zapytania ofertowego” (art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego) na:

Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z remontem klatki schodowej budynku przy ul. Adama Mickiewicza 35
w Głogowie1.     Termin realizacji zamówienia: do 50 dni od dnia podpisania umowy.
2.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości, w tym Wewnętrznej Linii Zasilającej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza 35 w Głogowie wraz z remontem klatki schodowej:
2.1 Wymiana instalacji elektrycznej:
• wymiana wewnętrznej linii zasilająca tablicę TL-1,
• wymiana wewnętrznych linii zasilających tablice mieszkaniowe,
• wymiana tablicy licznikowej TL-1,
• wymiana tablic mieszkaniowych TM,
• wymiana instalacji oświetlenia podstawowego na klatkach schodowych,
• wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej,
• wykonanie ochrony przeciwpożarowej,
• wykonanie ochrony przeciwporażeniowej.
2.2.    Remont klatki schodowej:
    - wykonanie prac demontażowych,
    - przygotowanie podłoży do malowania,
    - malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi,
    - podniesienie balustrad,
Szczegółowy zakres prac określają dokumenty określone w ust. 3, pkt. 3.2., 3.3. i 3.4 stanowiące integralne załączniki do niniejszego ogłoszenia
3.     Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
        3.1.    Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
        3.2.    Projekt budowlany (zał. nr 2 do ogłoszenia)
        3.3.    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 3 do ogłoszenia)
        3.4.    Przedmiary robót (zał. nr 4 i 4a do ogłoszenia)
        3.5.    Projekt umowy (zał. nr 5 do ogłoszenia)
        3.6.    Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zał. nr 6 do ogłoszenia)
        3.7.     Wykaz podwykonawców (zał. 7 do ogłoszenia)
        3.8    Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 8 do ogłoszenia)
        3.9.    Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej obiektu (zał. nr 9 do ogłoszenia)
        3.10. Oświadczanie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 10 do ogłoszenia)
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
    4.1.     W sprawach technicznych:
        - roboty ogólnobudowlane
        Kierownik Działu Technicznego ZGM w Głogowie, Ryszard Sajko, tel. 76-853-11-30,
        - roboty elektryczne
        Zastępca Kierownika ds. technicznych ADM „Hutnik”, Piotr Furmański, tel. 76-853-11-94.
     4.2.     W sprawach proceduralnych:  Dział Techniczny ZGM w Głogowie  – Izabela Szpocińska lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
5.     Kryterium oceny ofert: 100% cena
Zamawiający żąda aby kosztorys dotyczący modernizacji instalacji elektrycznej dodatkowo zawierał cenę za oplombowanie urządzeń pomiarowo-rozdzielczych, cenę za wyłączenie napięcia podczas wykonywania czynności montażowych oraz  cenę za załatwienie wszelkich spraw związanych z oplombowaniem urządzeń pomiarowo-rozdzielczych.
6.    Przetwarzanie danych osobowych.
6.1.     Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.
6.2.     W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
a)     dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),
b)     oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.
7.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
    7.1.    Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia
        7.2. Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z  przedmiarami robót umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (zał. nr 4 i 4a do ogłoszenia).
          Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
7.3.     Zestawienie, z godnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia,  co najmniej 2 robót wykonanych w     okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie,     odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.     wykaz     robót     budowlanych w zakresie montażu lub wymiany (modernizacji) instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych lub usługowych.
    Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane     należycie (referencje, protokoły odbioru robót etc.).
7.4    Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 5 do ogłoszenia
7.5.    Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi     zgodnie z zał. nr 7 i 8 do ogłoszenia
7.6.    Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2017 poz. 1332/ oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.7. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
7.8.    Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
7.9.    Dowód wniesienia wadium w kwocie i formach określonych w ust. 7.
7.10. Druk poświadczający dokonanie wizji lokalnej obiektu (miejsca prowadzenia przyszłych robót) sporządzony zgodnie z zał. nr 9 do ogłoszenia.
7.11.    Podpisane oświadczanie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do ogłoszenie
8.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł,
    słownie: jeden tysiąc złotych 00/100
8.1.    Wadium może być wnoszone w następujących formach:
    a)     w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
    b)    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
    c)    w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
    d)     w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
8.2.    Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu     składania ofert.
8.3.    Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a)    musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b)    musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c)    musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
8.4.    W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    określenie przedmiotu postępowania,
c)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d)    kwotę gwarancji,
e)    termin ważności gwarancji,
f)    zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8.5.    Postanowienia ust. 6.3 oraz ust. 6.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 6.1 lit. b) i ust. 6.1. lit. d)
8.6.    Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
8.7.    Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
8.8.    Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.9.    Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.11.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.12.    Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
8.13.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b)    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9.    Termin związania ofertą: 30 dni
10.    Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w §10 projektu umowy – zał. nr 5 do ogłoszenia w wysokości 10% ceny brutto złożonej oferty.
11.    Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 27.06.2018 r. do godz. 900  w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do     Wykonawcy bez jej otwierania.
12.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.06.2018 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
13.    Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
14.    Zamawiający dopuszcza możliwość dalszych ustnych negocjacji z wybranymi wykonawcami.
15.    Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w pkt. 2 stronie internetowej Zamawiającego.
 

 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 


Głogów, dnia 10.07.2018 r.
                                   
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z remontem klatki schodowej budynku przy ul. Adama Mickiewicza 35
w Głogowie


I.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza 35 w Głogowie,  w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  15.06.2018 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701 - 704 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 2
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Ustalenia:   
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »