Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wymiana pionów kanalizacyjnych łazienkowych ... - ul. Śniadeckich 16 PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 18.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 Głogów, działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Śniadeckich 16 w Głogowie ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wymiana pionów kanalizacyjnych łazienkowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Śniadeckich 16 w Głogowie


1.    Termin realizacji zamówienia: zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy
2.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Śniadeckich 16 w Głogowie reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów
3.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701 – 704 Kodeksu Cywilnego
4.    SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
5.    Opis przedmiotu zamówienia:
5.1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z przedmiarem robót w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wymiany pionów kanalizacyjnych łazienkowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Śniadeckich 16 w Głogowie, w lokalach, gdzie instalacja kanalizacyjna nie była jeszcze wymieniana (w lokalach, gdzie występuje wspólny pion łazienkowo-kuchenny instalacja była już wymieniona)
5.2.    Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - zał. nr 9 do SIWZ, opracowany przez Starszego specjalistę ds. technicznych ZGM w Głogowie,
p. Longina Karolaka
5.3.    Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
7.    Kryterium oceny ofert: 100% cena
8.    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł.
Wadium w formach określonych w Rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
9.    Termin związania ofertą  – 30 dni.
10.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
10.1.    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w pkt. 3 rozdz. XI SIWZ.
10.2.    Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty instalacyjne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót budowlanych  w zakresie wymiany, modernizacji lub montażu nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub usługowych.
10.3.    Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawcę osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia będzie wykaz osób w ilości minimum 5, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że minimum 1 osoba, którą dysponuje Wykonawca posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1278)oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
10.4.    Posiadają ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto
10.5.    Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
10.6.    Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XI SIWZ.
10.7.    Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz
z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z (zał. nr 10 do SIWZ).
11.    Oferty należy złożyć do dnia 03.07.2018 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II piętro)
12.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.07.2018 r. o godz. 910  w Sali Konferencyjnej ZGM (pok. nr 214, II piętro)
13.    Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
14.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
16.    Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami,
 

 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 
 


Głogów, dnia 09.07.2018 r. 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wymiana pionów kanalizacyjnych łazienkowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Śniadeckich 16 w Głogowie

I.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Śniadeckich 16
w Głogowie reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Poczdamska 1,  67-200 Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  18.06.2018 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701 - 704 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 1
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
„MERT” Jerzy Saprun
ul. Portowa 1, 67-200 Głogów

VIII.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z jedynym wykonawcą biorącym udział
w postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej oferty, spełniającej warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »