Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O NEGOCJACJACH USTNYCH: wynajem wolnego lokalu użytkowego PDF Drukuj Email
Głogów 17.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O NEGOCJACJACH USTNYCH

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1 ogłasza przetarg na:
wynajem wolnego lokalu użytkowego

Termin i miejsce przetargu: 25.10.2018 r., pokój  nr 214 II piętro, przy ul. Poczdamskiej 1.
Godzina przetargu: 9:00


Lokal użytkowy przy ul. Budowlanych 16 w Głogowie:
Lokal użytkowy znajdujący się na parterze o powierzchni 134,22m².
Lokal  wyposażony jest  w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, kanalizacyjną, wodną, posiada osobną toaletę.

Lokal użytkowy przeznaczony jest na działalność:
a)    Handel i usługi – cena wywoławcza 11,55 zł/1m2 (netto)
b)    Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, działalność oświatowa, kulturalna, polityczna administracja publiczna, sportowe spółki akcyjne nienastawione na zysk mające swoją siedzibę i działające na terenie Gminy Miejskiej Głogów – cena wywoławcza 3,85 zł/1m2 (netto)

Oferowana stawka czynszowa (netto) wymaga co najmniej 10% podwyższenia.


    Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w wysokości obowiązującej stawki czynszu miesięcznego (netto) wynikającej z ogłoszenia dla określonego rodzaju działalności.
Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 24.10.2018 r. na konto Banku Spółdzielczego
04 8646 0008 0000 0000 6392 0003.
Wadium stanowi zabezpieczenie gwarancyjne zawarcia umowy najmu w przypadku wygrania
przetargu.
Wadium zostaje zwrócone wszystkim uczestnikom postępowania w terminie 14 dni
od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem uczestnika, którego oferta została wybrana.
Wadium uczestnika postępowania, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet
zabezpieczenia należności czynszowej.
Wygrywający przetarg jest obowiązany do zawarcia umowy najmu. Jeżeli wygrywający odstąpi od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Przed podpisaniem umowy, wygrywający przetarg jest zobowiązany do wyrównania
wpłaconej kaucji do wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto wynikającego z wylicytowanej stawki.

Przed przystąpieniem do przetargu należy przedłożyć dokumenty:
1.    Dowód wpłaty wadium (czytelna kopia);
2.    Dowód osobisty osoby fizycznej lub dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot (do wglądu);
3.    Kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON;
4.    Aktualna umowa spółki cywilnej – w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej;
5.     Poświadczone pełnomocnictwa (w przypadku pełnomocników osób fizycznych) lub właściwe pełnomocnictwo;
6.    Dokumenty identyfikujące podmiot (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, inne), z datą wystawienia do 3 miesięcy wstecz przed datą przetargu;
7.    Zaświadczenie o rejestracji w urzędzie pracy i starania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w przypadku osoby bezrobotnej);
8.    Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZGM Głogów, Gminy Miejskiej Głogów, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
9.    Oświadczenie o nie figurowaniu w Krajowym Rejestrze Długów;
10.    Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obowiązującym Regulaminem oraz zasadami
i warunkami przetargu i nie wnosi żadnych uwag;
11.    Oświadczenie referenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
i przyjmuje ten stan bez warunków i zastrzeżeń;
12.    Oświadczenie o rodzaju działalności, która będzie prowadzona przez oferenta;
13.    Oświadczanie dotyczące przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Uwaga!! Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn.

Lokale użytkowe można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z przedstawicielem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie: p. Magdalena Nowicka,  tel. 503-016-399.
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 (Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych)