Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU: Wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku ... - ul. 好iadeckich 11-11a PDF Drukuj Email

G這gów, dnia 21.03.2019 r.


OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów, dzia豉j帷y w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 好iadeckich 11-11a w G這gowie og豉sza post瘼owanie w trybie przetargu nieograniczonego na:


Wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 好iadeckich 11-11a w G這gowie

1. Termin realizacji zamówienia: zamawiaj帷y wymaga zrealizowania zamówienia w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy
2. Zamawiaj帷y: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomo軼i przy ul. 好iadeckich 11-11a w G這gowie reprezentowana przez Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie ul. Poczdamska 1,
67-200 G這gów
3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701 – 704 Kodeksu Cywilnego
4. SIWZ do pobrania bezp豉tnie ze strony internetowej Zamawiaj帷ego www.zgm.glogow.pl
5. Opis przedmiotu zamówienia:
5. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pe軟ego zakresu robót zgodnie z przedmiarem robót w sposób zgodny z powszechnie obowi您uj帷ymi warunkami technicznymi wymiany instalacji kanalizacyjnej w cz窷ciach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 好iadeckich 11-11a w G這gowie.
5. Pe軟y zakres realizacji przedmiotu zamówienia okre郵a przedmiar robót - za. nr 9 do SIWZ.
5. Do wykonania robót nale篡 u篡 materiaów posiadaj帷ych wymagane atesty i certyfikaty, które b璠 wymagane przy odbiorze ko鎍owym robót.
6. Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
7. Kryterium oceny ofert: 100% cena
8. Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium w wysoko軼i 2.000,00 z.
Wadium w formach okre郵onych w Rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nale篡 z這篡 w siedzibie Zamawiaj帷ego lub wnie嗆 na konto bankowe firmy nie pó幡iej ni do dnia sk豉dania ofert w osobnych kopertach opiecz皻owanych piecz徠k firmow Wykonawcy (w przypadku przelewu pieni璠zy na konto Zamawiaj帷ego nale篡 z這篡 dowód przelewu lub wp豉ty wadium).
9. Termin zwi您ania ofert – 30 dni.
10. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
10.1. Nie podlegaj wykluczeniu na podstawie przepisów okre郵onych w pkt. 3 rozdz. XI SIWZ.
10.2. Wykonali w okresie 3 lat przed wszcz璚iem post瘼owania roboty instalacyjne, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy to w tym okresie, odpowiadaj帷e swym rodzajem robotom stanowi帷ym przedmiot zamówienia.
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠 wykonanie min. 2 robót budowlanych w zakresie wymiany, modernizacji lub monta簑 nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub us逝gowych.
10.3. Dysponuj osobami niezb璠nymi do wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawc osobami niezb璠nymi do realizacji zamówienia b璠zie wykaz osób w ilo軼i minimum 5, które b璠 wykonywa zamówienie lub b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzaj帷ymi, 瞠 minimum 1 osoba, któr dysponuje Wykonawca posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych zgodnie z §23 Rozporz康zenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1278)oraz posiada aktualne za鈍iadczenie o przynale積o軼i do w豉軼iwej Izby Samorz康u Zawodowego.
10.4. Posiadaj ubezpieczenie dzia豉lno軼i od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej w wysoko軼i co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto
10.5. Udziel minimum 3-letniej gwarancji i r瘯ojmi na wykonane roboty i zastosowane materia造. Zamawiaj帷y wymaga, by niezale積ie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materia造 i urz康zenia wynosi豉 minimum 3 lata, licz帷 od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mog zawiera warunków wst瘼nych, np. uzale積ienia od zobowi您ania u篡tkownika do p豉tnych przegl康ów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformu這wania.
10.6. Wnie郵i wadium w wysoko軼i i formie okre郵onej w Rozdziale XI SIWZ.
10.7. O鈍iadczenie Wykonawcy dotycz帷e przetwarzania danych osobowych wraz
z o鈍iadczeniami osób bior帷ymi udzia w post瘼owaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z (za. nr 10 do SIWZ).
11. Oferty nale篡 z這篡 do dnia 04.04.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II pi皻ro)
12. Otwarcie ofert nast徙i dnia 04.04.2019 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM (pok. nr 214, II pi皻ro)
13. Zamawiaj帷y nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
14. Zamawiaj帷y nie przewiduje zwrotu kosztów udzia逝 w post瘼owaniu.
15. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do uniewa積ienia post瘼owania na ka盥ym jego etapie - bez podawania przyczyny.
16. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami,


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
 
 G這gów, dnia 08.05.2019 r.
                                    
INFORMACJA O WYNIKACH POST襾OWANIA

Wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 好iadeckich 11-11a w G這gowie


I.    Zamawiaj帷y: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomo軼i przy ul. 好iadeckich 11-11a
w G這gowie,  w imieniu której dzia豉 Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów.
II.    Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia z dnia  21.03.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701 - 704 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilo嗆 otrzymanych ofert: 3
V.    Ilo嗆 wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilo嗆 ofert odrzuconych: 0
VII.    Ustalenia:
Zamawiaj帷y uniewa積ia post瘼owanie, poniewa cena najkorzystniejszej oferty przewy窺za kwot, któr Zamawiaj帷y mo瞠 przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.

 
 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »