Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU: Termomodernizacja, remont klatki schodowej ... - ul. Przemys這wa 21 PDF Drukuj Email
G這gów, dnia 15.05.2019 r.
                  
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1, 67-200 G這gów dzia豉j帷 w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemys這wej 21 w G這gowie og豉sza przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja, remont klatki schodowej wraz z wymian instalacji elektrycznej w cz窷ciach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemys這wej 21 w G這gowie
 
1.    Zamawiaj帷y: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomo軼i przy ul. Przemys這wej 21 w G這gowie,
w imieniu której dzia豉 Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie.
2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701-4  Kodeksu Cywilnego.
3.    SIWZ do pobrania bezp豉tnie ze strony internetowej Zamawiaj帷ego www.zgm.glogow.pl
4.    Osobami upowa積ionymi do kontaktów z oferentami s:
4.1    W sprawach technicznych:
Kierownik Dzia逝 Technicznego Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie -  Ryszard Sajko, tel. 76-853-11-30.
4.2    W sprawach proceduralnych:
Dzia Techniczny ZGM w G這gowie – Izabela Szpoci雟ka, S豉womir Sadecki  - tel. 76-853-11-31,
fax. 76-853-11-01
5.    Przedmiot zamówienia
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pe軟ego zakresu robót zgodnie z opracowan dokumentacj techniczn, przedmiarami robót oraz w sposób zgodny z powszechnie obowi您uj帷ymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 陰cznie z robotami towarzysz帷ymi w zakresie docieplenia elewacji, remontem klatki schodowej wraz z wymian instalacji elektrycznej w cz窷ciach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomo軼i przy ul. Przemys這wej 21 w G這gowie.
 I. Prace termomodernizacyjne budynku:
-    wykonywanie prac przygotowawczych
-    wykonanie prac poprzedzaj帷ych docieplenie na 軼ianach elewacji tj.:
•    obicie tynków
•    wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
•    uzupe軟ienie ubytków tynków i wyrównanie pod這瘸 murów
•    oczyszczenie i zmycie powierzchni 軼ian;
•    gruntowanie
-    ocieplenie 軼ian
-    wdmuchiwanie we軟y mineralnej w stropodach
-    wykonanie nowej instalacji odgromowej;
-    rozebranie i monta nowych obróbek blacharskich i parapetów zewn皻rznych
-    wymiana rynien
-    remont balkonów

II. Wymiana instalacji elektrycznej w cz窷ciach wspólnych nieruchomo軼i:
- prace demonta穎we
- wewn皻rzna instalacja zasilaj帷a
- wewn皻rzna instalacja zasilaj帷a do mieszka
- tablice rozdzielcze
- instalacja odbiorcza0 obwody administracyjne
- oprawy o鈍ietleniowe
- osprz皻 elektroinstalacyjny
- po陰czenie wyrównawcze
- uziemienie
- pomiary elektryczne
III. Remont klatki schodowej:
- malowanie klatki schodowej
- malowanie – spoczniki i podesty
- malowanie – biegi schodowe
- czyszczenie posadzek klatki schodowej - lastrico
5.2.    Pe軟y zakres realizacji przedmiotu zamówienia okre郵aj:
A) Termomodernizacja:
- projekt budowlany wraz z rysunkami (za陰cznik nr 9 do SIWZ),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (za陰cznik nr 10 do SIWZ),
- przedmiar robót (za陰cznik nr 11 do SIWZ).
Dokumenty, o których mowa powy瞠j zosta造 opracowane przez firm NOVATECH, Jaczów,
ul. Wiosenna 1, 67-200 G這gów
B) Wymiana instalacji elektrycznej w cz窷ciach wspólnych nieruchomo軼i:
- projekt budowlany z rysunkami (za陰cznik nr 12 do SIWZ),
- specyfikacja techniczna (za陰cznik nr 13 do SIWZ),
- przedmiar robót (za陰cznik nr 14 do SIWZ).
Dokumenty, o których mowa powy瞠j zosta造 opracowane przez firm INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Roman Janowicz, ul. Rzemie郵nicza 30, 64-115 安i璚iechowa
C) Remont klatki schodowej, szlifowanie stopnic klatki schodowej
- przedmiary robót (za陰czniki nr 15 do SIWZ).
Dokumenty, o których mowa powy瞠j zosta造 opracowane przez Zast瘼c Kierownika Dzia逝 Technicznego ZGM w G這gowie, p. Barbar Grabowsk.
5.3.    Do wykonania robót nale篡 u篡 materiaów posiadaj帷ych wymagane atesty i certyfikaty, które b璠 wymagane przy odbiorze ko鎍owym robót.
6.    Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych ani ofert wariantowych.
7.    Termin realizacji zamówienia: do 4 miesi璚y od daty podpisania umowy.
8.    Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium w wysoko軼i  5.000,00 z
       (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych 00/100)
Wadium w formach okre郵onych w Rozdziale XI ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nale篡 z這篡 w siedzibie Zamawiaj帷ego lub wnie嗆 na konto bankowe firmy nie pó幡iej ni do dnia sk豉dania ofert w osobnych kopertach opiecz皻owanych piecz徠k firmow Wykonawcy (w przypadku przelewu pieni璠zy na konto Zamawiaj帷ego nale篡 z這篡 dowód przelewu lub wp豉ty wadium).
 9. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
9.1.     Nie podlegaj wykluczeniu na podstawie przepisów okre郵onych w Rozdziale X, ust.3 Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.
9.2.     Wykonali w okresie 3 lat przed wszcz璚iem post瘼owania roboty budowlane, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy to w tym okresie, odpowiadaj帷e swym rodzajem robotom budowlanym stanowi帷ym przedmiot zamówienia.
    Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠 wykonanie min. 2 robót odpowiadaj帷ych swym rodzajem robotom stanowi帷ym przedmiot zamówienia, tj. robotom polegaj帷ym na dociepleniu 軼ian budynków mieszkalnych wielorodzinnych metod lekk – mokr o 陰cznej powierzchni docieplenia nie mniejszej ni 1000 m2.
9.3.     Dysponuj osobami niezb璠nymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osob posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 1 osob o specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych.
9.4.     Posiadaj op豉con polis ubezpieczeniow od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej w wysoko軼i co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto.
9.5.     Udziel minimum 3-letniej gwarancji i r瘯ojmi na wykonane roboty i zastosowane materia造. Zamawiaj帷y wymaga, by niezale積ie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materia造 i urz康zenia wynosi豉 minimum 3 lata, licz帷 od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mog zawiera warunków wst瘼nych, np. uzale積ienia od zobowi您ania u篡tkownika do p豉tnych przegl康ów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformu這wania.
9.6.     Dokonali wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia potwierdzonej stosownym dokumentem podpisanym przez Wykonawc i upowa積ion osob z ramienia Zamawiaj帷ego.
    Termin wizji lokalnej winien by ustalony z 2-dniowym wyprzedzeniem
9.7.     Posiadaj aktualny certyfikat jednego z systemów BSO (Bezspoinowy System Ocieple).
9.8.     Wnie郵i wadium w wysoko軼i i formie okre郵onej w Rozdziale XII SIWZ.
9.9.    Z這篡li o鈍iadczenie dotycz帷e przetwarzania danych osobowych wraz z o鈍iadczeniami osób bior帷ymi udzia w post瘼owaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z za. nr 16 do SIWZ.
10.      Kryterium oceny ofert: 100% cena
11.     Oferty nale篡 z這篡 do dnia 27.05.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II pi皻ro)
12.     Otwarcie ofert nast徙i dnia 27.05.2019 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej ZGM (pok. nr 214, II pi皻ro)
13.     Termin zwi您ania ofert  – 30 dni.
14.     Zamawiaj帷y nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15.     Zamawiaj帷y nie przewiduje zwrotu kosztów udzia逝 w post瘼owaniu.
16.    Wykonawca ponosi równie koszt wynikaj帷y z ewentualnych czynno軼i niezb璠nych do wykonania   zamówienia, tj.:
-     w ramach prac na elewacji, prac z podno郾ika: zaj璚ie pasa drogowego, terenu „obcego”,
17.     Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do uniewa積ienia post瘼owania na ka盥ym jego etapie - bez podawania przyczyny.
18.     Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z  wykonawcami, którzy   z這篡li oferty w post瘼owaniu.

PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »