Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych ... PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 06.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie ul. Poczdamska 1, zaprasza do składania ofert cenowych w zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na:
 
Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie stanowiących w 100% własność Gminy Miejskiej Głogów
 

1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kominiarskich polegających na czyszczeniu kanałów i przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych) wraz z przeprowadzaniem ustawowego przeglądu (kontroli) stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie oraz wykonywaniu usług dodatkowych poprzedzonych zleceniem wystawionym przez kierownika właściwej administracji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna do pobrania bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
- ADM „Hutnik” – p. Magdalena Nowicka, tel. 76-8531190
- ADM „Śródmieście” p. Leszek Drankiewicz, tel. 76-8531180
- Dział Techniczny ZGM w Głogowie – Eliza Nowak lub Sławomir Sadecki, tel. 76-8531131
5. Kryterium oceny ofert: 100% cena
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
6.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdziale IX. ust. 3 SIWZ.
6.2. Wykonywali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonywał usługi odpowiadające swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – minimum 2 zrealizowane kompleksowe usługi kominiarskie polegające na czyszczeniu kanałów i przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych) wraz z przeprowadzaniem ustawowego przeglądu (kontroli) stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub budynkach użyteczności publicznej.
6.3. Posiadają niezbędne kwalifikacje mistrza w zawodzie kominiarskim.
6.4.Posiadają ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 40.000,00 zł.
6.5. Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy.
7.Termin związania ofertą: 30 dni
8.Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 13.12.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
9.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.12.2019 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
10.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny
11.Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w pkt. 2 stronie internetowej Zamawiającego.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »