OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie audytu energetycznego oraz ... - ul. Jedności Robotniczej 12
Głogów, dnia 13.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 Głogów działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności Robotniczej 12 w Głogowie ogłasza postępowanie w trybie „zapytania ofertowego” art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego na:

Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacyjnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności Robotniczej 12 w Głogowie1.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jedności robotniczej 12 w Głogowie w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.
2.    Przedmiot zamówienia
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nw. dokumentacji:
2.1. Audyt energetyczny i projekt termomodernizacyjny budynku przy ul. Jedności Robotniczej 12 w Głogowie.
    2.2.    Zakres ilościowy realizacji zamówienia :
- audyt energetyczny - 4 egz.
- projekt budowlany - 5 egz.
- przedmiar robót - 1 egz.
- kosztorys inwestorski - 1 egz.
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz.
- inwentaryzacja elewacji
 - wszelkie uzgodnienia formalno - prawne związane z wykonaniem zamówienia w tym, jeżeli wymagane, uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu, uzgodnienia dotyczące przepisów przeciwpożarowych (jeżeli wymagane) oraz uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
3. Termin realizacji zamówienia:  do 90 dni od dnia zawarcia umowy (projekt termomodernizacji), do 30 dni od dnia zawarcia umowy (audyt energetyczny).
4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5.  Tryb zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego
6.    Materiały dotyczące zamówienia (których wypełnienia, podpisania i złożenia żąda Zamawiający) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego:  www.zgm.glogow.pl:
    6.1.  Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
    6.2.    Projekt umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)
      6.3.    Wykaz wykonanych dokumentacji (zał. nr 3 do ogłoszenia)
    6.4.  Wykaz podwykonawców (zał. 4 do ogłoszenia)
    6.5    Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 5 do ogłoszenia)
    6.6.  Podstawowe dane budynku niezbędne do realizacji zamówienia (zał. nr 6 do   ogłoszenia)
6.7. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób
biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy (Załącznik nr 7 do ogłoszenia).

7.  Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
7.1. W sprawach technicznych: Kierownik Działu Technicznego ZGM w Głogowie, Ryszard Sajko, tel. 76-853-11-35 lub 575-677-020.
7.2. W sprawach proceduralnych: Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie: Sławomir Sadecki, Izabela Szpocińska, tel. 076-853-11-31
8.    Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
8.1. Zestawienie minimum 2 usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu audytów energetycznych i (lub) dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji  budynków mieszkalnych lub użytkowych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje, protokoły przekazania dokumentów, etc.)
    8.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
8.3.    Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
8.4.    Podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami
osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 8 do ogłoszenia.
8.4.    Dowód wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 9.
9.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł
    słownie: pięćset złotych 00/100
9.1.    Wadium może być wnoszone w następujących formach:
    a)     w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie
nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
    b)    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –     kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
    c)    w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d)     w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
9.2.    Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
9.3.    Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a)    musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b)    musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę     wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c)    musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).


9.4.    W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    określenie przedmiotu postępowania,
c)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d)    kwotę gwarancji,
e)    termin ważności gwarancji,
f)    zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.5.    Postanowienia ust. 10.3 oraz ust. 10.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 10.1 lit. b) i ust. 10.1. lit. d)
9.6.    Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
9.7.    Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
9.8.    Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9.9.    Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9.10.    Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.11.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9.12.    Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
9.13.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b)    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
10.    Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 26.04.2018 r. do godz. 900  w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
    Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do       Wykonawcy bez jej otwierania.
10.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.04.2018 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej ZGM przy
      ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
11.    Kryterium oceny ofert: 100% cena
12.    Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podawania przyczyny
13.    Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w ust. 6 stronie internetowej
Zamawiającego.
14.    Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z  wykonawcami, którzy  złożyli oferty.
15.    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, bez względu na umiejscowienie siedziby Wykonawcy, w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza przesłania umowy do podpisania drogą pocztową. 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 


Głogów, dnia 28.06.2018 r.
                                   
INFORMACJA O PONOWNYM ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacyjnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Jedności Robotniczej 12 w Głogowie


I.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jedności Robotniczej 12 w Głogowie,
reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  13.06.2018 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 701 - 704 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 1
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Ustalenia:   
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena jedynej złożonej oferty przekracza środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zadania.