UWAGA! Warto przeczytać

ImageInformacja dla  mieszkańców  budynków  komunalnych  w  Głogowie na temat przyczyn  pożarów  w  budynkach  mieszkalnych, oraz  sposobów
zachowania  się  w  sytuacji  zagrożenia  pożarem. Zapraszamy do zapoznania się m.in. z możliwymi przyczynami pożaru, zaleceniami przeciwpożarowymi, sposobami postępowania podczas pożaru i wieloma innymi ważnymi informacjami mogących zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Przyczyny pożarów ciągle się powtarzają !!! Dominujące ich grupy to:

-  podpalenia
-  nieostrożność osób dorosłych i nieletnich przy posługiwaniu się  
   ogniem otwartym
-  wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycz-
    nych i gazowych 
-  wady i zła obsługa urządzeń grzewczych
-  gromadzenie łatwo zapalnych materiałów i przedmiotów na stry-
   chach, klatkach schodowych i w piwnicach 

1.   W  zakresie  eksploatacji  urządzeń  elektrycznych

      √   nie stosować bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna i nie
           naprawiać ich
      √   nie używać instalacji i urządzeń elektrycznych uszkodzonych
      √   nie wykonywać prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej
      √   nie ustawiać sprzętu radiowo-telewizyjnego w nie wentylowanych 
           regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami pal-
           nymi – przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przed-
           miotów może dojść do ich zapalenia
      √   nie ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów
           palnych(meble, firanki itp.) – zachować odległość minimum 50 cm
      √   nie pozostawiać bez dozoru włączonych grzejników elektrycznych
      √   używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono
           moc instalacji elektrycznej – nadmierne obciążenie instalacji powoduje 
           przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazd-
           kach i puszkach rozgałęźnych; jednoczesne włączenie do prądu opie-
           kacza, żelazka i czajnika powoduje duże obciążenie eksploatowanej
           instalacji
      √   używać urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty i do-
           puszczenia
      √   zlecać przeglądy techniczne instalacji i urządzeń elektrycznych wy-
           łącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania

2.   W  zakresie  eksploatacji  urządzeń  gazowych

      √   nie przechowywać w mieszkaniu więcej niż 2 butle gazowe (o ładun-
            ku gazu do 11 kg każda) nie podłączone do urządzeń gazowych
      √   nie przechowywać butli z gazem w pomieszczeniach usytuowanych
           poniżej poziomu terenu (piwnice, sutereny, itp.), ponieważ gaz pro
           pan-butan jest cięższy od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu
           grożąc wybuchem
      √   nie używać instalacji i urządzeń gazowych uszkodzonych
      √   nie wykonywać prowizorycznych podłączeń do instalacji gazowej
      √   nie ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową – takie praktyki mogą się
           skończyć poważnym zatruciem organizmu
      √   nie zatykać przewodów wentylacyjnych – w przypadku braku wystar-
           czającej ilości powietrza nastąpi niezupełne spalanie gazu w urządze-
           niach gazowych, co może być powodem wydzielania się niewyczuwal-
           nego i śmiertelnie trującego tlenku węgla (czad)
      √   zlecać okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych –
           niedrożne kanały mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem
           węgla (czad), szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych
           w gazowe ogrzewacze wody
      √   używać urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopusz-
           czenia 
      √   zlecać przeglądy techniczne instalacji i urządzeń gazowych wyłącznie
           osobom uprawnionym do ich wykonywania

3.   W  zakresie  posługiwania  się  ogniem  otwartym

      √   nie pozostawiać bez dozoru włączonej i zastawionej kuchni węglowej, 
           gazowej, elektrycznej – odparowanie wody z garnka itp. naczynia
           może doprowadzić do zwęglenia i zapalenia się pozostałości oraz sil-
           nego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpią
           cych osób; przypadkowe wygaszenie kuchni gazowej podczas gotowa
           nia, np. kipiącą wodą lub strawą może również doprowadzić do ulat-
           niania się gazu i jego wybuchu
      √   nie palić papierosów itp. w łóżku – ludzie giną nie tylko w pożarach
           obejmujących całe mieszkanie, ale także z powodu zaprószenia ognia
           niedopałkiem papierosa po zaśnięciu, co prowadzi do śmiertelnego
           zatrucia
      √   nie zapalać świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych i pozostawiać
           bez dozoru
      √   nie palić śmieci w śmietnikach i pojemnikach na śmieci oraz nie dopu-
           ścić do zaprószenia ognia w zsypie na śmieci
      √   dopilnować, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotech-
           nicznymi, urządzeniami elektrycznymi i gazowymi – nigdy nie pozos-
           tawiać małoletnich dzieci bez opieki
      √   przestrzegać zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w pomiesz-
           czeniach i stosować się do instrukcji obchodzenia się z materiałami
           pirotechnicznymi

4.   Gdy  poczujesz  gaz

      √   nie zapalać zapałek, zapalniczek itp.
      √   nie włączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych
      √   zamknąć zawór gazu w mieszkaniu
      √   otworzyć szeroko okno i wyjść na zewnątrz budynku
      √   powiadomić sąsiadów
      √   zawiadomić jak najszybciej straż pożarną, pogotowie gazowe i admi-
           nistrację budynku

5.   Gdy  powstanie  pożar

      √   telefonować do straży pożarnej pod numer 998 lub 112
      √   stosować się do instrukcji postępowania na wypadek pożaru (w załą-
           czeniu do niniejszej informacji)
      √   starać się zejść poniżej palącego się miejsca lub wyjść na zewnątrz
           budynku – pamiętaj: dym unosi się do góry, nie wolno korzystać z
           wind, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż
           dostarczenie większej ilości powietrza może spowodować szybki roz-
           wój pożaru, a płomienie mogą nas poparzyć
      √   jeżeli nie można bezpiecznie opuścić mieszkania – nie otwierać drzwi
           prowadzących na korytarz, uszczelnić je, wezwać pomoc, wykonywać
           polecenia ratowników
      √   powiadomić o zagrożeniu sąsiadów
      √   nie wdychać dymu – zasłonić usta mokrą tkaniną
      √   nie gasić wodą urządzeń elektrycznych pod napięciem – grozi to pora-
           żeniem prądem; starać się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający
           (np. drewnianym i suchym kijem od szczotki), można odłączyć bez-
           pieczniki celem odcięcia dopływu prądu do mieszkania

6.   Gdy  opuszczamy  mieszkanie

      √   sprawdzić, czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu
      √   przed opuszczeniem domu na dłuższy czas należy odłączyć z gniazdka
           urządzenia zasilane prądem elektrycznym oraz zakręcić zawory wody i
           gazu
      √   pozostawić u sąsiadów informację, gdzie będziemy przebywać i tele-
           fon kontaktowy      
      
 Głogów, 2007r.       

Opracowano na podstawie informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie
z dnia 2 lutego 2006r.

ZOBACZ >> instrukcja postępowania na wypadek pożaru