Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wymiana instalacji wodnej, instalacji ... - ul. Mickiewicza 40 PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 19.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mickiewicza 40 w Głogowie, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 Głogów ogłasza postępowanie w trybie „rozeznania cenowego” zgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego na:

Wymiana instalacji wodnej, instalacji kanalizacyjnej w pionie mieszkań 3,5,6,9,12 oraz poziomów w piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 40 w Głogowie1.     Termin realizacji zamówienia: do 45 dni od dnia podpisania umowy.
2.    Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mickiewicza 40 w Głogowie, w imieniu której Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów
3.    Tryb postępowania: „rozeznanie cenowe” zgodnie z art. 701 – 704 Kodeksu Cywilnego
4.     Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodnej, pionu kanalizacyjnego
 (mieszkania nr 3,5,6,9,12) oraz poziomu kanalizacyjnego w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 40 w Głogowie. Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót, stanowiące Załącznik nr 2,2a do niniejszego ogłoszenia.
5.  Materiały dotyczące zamówienia, których złożenia żąda Zamawiający, dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
5.1.        Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do ogłoszenia)
5.2.    Przedmiar robót (Załącznik nr 2,2a do ogłoszenia)
5.3.    Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
(Załącznik nr 3 do ogłoszenia)
5.4.    Projekt umowy (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)
5.5.    Zakres prac powierzonych podwykonawcom (Załącznik 5 do ogłoszenia)
5.6.    Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (Załącznik nr 6 do ogłoszenia)
5.7.    Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego (Załącznik nr 7 do ogłoszenia).
6. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
6.1.    W sprawach technicznych: St. Specjalista w Dziale Technicznym ZGM w Głogowie:
Andrzej Świątkowski, tel. 76-853-11-36
     6.2.     W sprawach proceduralnych: Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Izabela Szpocińska lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
7.     Kryterium oceny ofert: 100% cena
8.    Termin związania ofertą: 30 dni.
9.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
9.1.     Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z  przedmiarami robót umieszczonymi na  stronie internetowej Zamawiającego (Załączniki nr 2,2a do ogłoszenia).
Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
9.2.     Zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia,  co najmniej 2 robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom     ogólnobudowlanym w zakresie wymiany instalacji wodnej i (lub) kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych.
         Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie   (referencje, protokoły odbioru robót etc.)
9.3    Zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do ogłoszenia
9.4.    Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi zgodnie z Załącznikami nr 5 i 6 do ogłoszenia
9.5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót   
        przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego.
  Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2 – dniowym wyprzedzeniem ( Załącznik nr 7 do ogłoszenia)
9.6.    Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z dn. 16.05.2006 r. z późn. zmianami) wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
9.7. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
9.8.  Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności
         gospodarczej     w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
10.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł
    słownie: pięćset złotych 00/100
10.1.    Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a)     w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
b)    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c)    w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d)     w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
10.2.    Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.3.    Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a)    musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b)    musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c)    musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
10.4.    W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    określenie przedmiotu postępowania,
c)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d)    kwotę gwarancji,
e)    termin ważności gwarancji,
f)    zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10.5.    Postanowienia ust. 10.3 oraz ust. 10.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 10.1 lit. b) i ust. 10.1. lit. d)
10.6.    Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
10.7.    Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
10.8.    Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.9.    Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10.10.    Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.11.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.12.    Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
10.13.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b)    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11.    Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.
12.    Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 27.04.2018 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
13.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.04.2018 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
14.    Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
15.    Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji
z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.


 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »