Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
ZAKxD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GΜGOWIE PDF Drukuj Email


ImageZAKxD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GΜGOWIE zosta powo豉ny uchwa陰 nr XXI/300/2000 z dnia 19.09.2000r. Rady Miejskiej w G這gowie do sprawowania pieczy nad budynkami komunalnymi i zarz康zania zasobami lokalowymi b璠帷ymi w豉sno軼i miasta. Dzia豉lno嗆 Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej oparta jest na przepisach prawa bud瞠towego, budowlanego, gospodarki nieruchomo軼iami, kodeksu cywilnego i innych przepisach reguluj帷ych prawa i obowi您ki pracowników. Dzia豉lno嗆 Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej jest nierentowna, jednak瞠 prowadzona w celu zaspokojenia koniecznych potrzeb ludno軼i, ochronie substancji mieszkaniowej, pe軟ego i prawid這wego jej wykorzystania. Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej sprawuje funkcj kontroln, instrukta穎wo-szkoleniow, ewidencyjn, koordynacyjn jako jednostka nadrz璠na wyodr瑿nionych administracji.


 

Zarz康zamy lokalami mieszkalnymi, u篡tkowymi, gara瘸mi, administrujemy terenami przyleg造mi do budynków oraz terenami zielonymi. Zajmujemy si kompleksowym zarz康zaniem powierzonymi nam zasobami poprzez wykonywanie bie膨cych napraw i konserwacji, okresowych przegl康ów technicznych budynków, kontroli instalacji pod wzgl璠em bezpiecze雟twa, planowania remontów i sporz康zania kosztorysów oraz pomoc w wyborze wykonawcy, a tak瞠 odbiór wykonanych prac remontowych. Prowadzimy dokumentacj techniczn oraz rozliczanie poniesionych kosztów na poszczególnych w豉軼icieli. Prowadzimy ksi璕owo嗆 dla lokali gminnych i wspólnot, zawieramy umowy na dostarczanie mediów, zajmujemy si rozliczaniem ich zu篡cia,kewidencjonujemy koszty, wystawiamy faktury, zabiegamy o dodatkowe wp造wy finansowe na rzecz wspólnot.

 

CHARAKTERYSTYKA ZARZ.ZANYCH OBIEKTÓW wg stanu na 30.04.2019 r.

Ilo嗆 lokali mieszkalnych ogó貫m  w tym:4 310szt.
Lokale gminne (komunalne, socjalne, pomieszczenia tymczasowe)1 817szt.
Lokale w豉sno軼iowe2 493szt.
Ilo嗆 gminnych lokali u篡tkowych
155szt.

Ilo嗆 Wspólnot Mieszkaniowych zarz康zanych przez ZGM
(w tym 1 Wspólnota Lokali U篡tkowych)

130szt.
Powierzchnia u篡tkowa  lokali mieszkalnych m²193 931,51
Powierzchnia lokali u篡tkowych m²20 864,11

 Uwaga: do ilo軼i lokali komunalnych i socjalnych uwzgl璠nione s lokale w obcym zarz康zie

 

 

• Jeste鄉y solidni i godni zaufania
• Mamy d逝goletnie do鈍iadczenie
• Robimy to dobrze, bo zatrudniamy specjalistów
• Jeste鄉y zawsze na s逝瘺ie mieszka鎍om
• Jeste鄉y tani
• Nasze dzia豉nia nadzoruje Prezydent i Rada Miasta G這gowa

 

 

 

StanowiskoImi, nazwiskoTelefone-mail
Dyrektor ZGMAnna Keep
76-853 11 02dyrektor@zgm.glogow.pl
Z-ca DyrektoraMarek Rychlik76-853 11 02mrychlik@zgm.glogow.pl
G. Ksi璕owyGra篡na Ha76-853 11 02hac@zgm.glogow.pl

  

ADMINISTRACJE DOMÓW MIESZKALNYCH

W ramach struktury organizacyjnej dla celów zaspokojenia potrzeb mieszka鎍ów, na terenie miasta wyodr瑿niono 2 administracje:

Administracja Domów Mieszkalnych „HUTNIK 

Administracja Domów Mieszkalnych „吐ÓDMIE列IE”  

  

 PRZEDMIOT DZIAxLNO列I

 

1. Zarz康zanie budynkami komunalnymi i przylegaj帷ymi terenami przydomowymi w imieniu gminy G這gów, a w szczególno軼i:
 •  prowadzenie eksploatacji budynków, wn皻rz osiedlowych i terenów przynale積ych,
 • przygotowywanie i realizowanie w systemie w豉snym lub zleconym konserwacji, napraw i remontów budynków oraz mieszka, w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
 • prowadzenie spraw zwi您anych z wynajmowaniem lokali mieszkalnych i u篡tkowych,
 • obs逝ga najemców lokali w zakresie wynikaj帷ym z przepisów prawa i potrzeb eksploatacyjnych,

2. Wykonywanie zada zleconych przez gmin G這gów, w tym:

 • zada z zakresu administracji publicznej,
 • zada wynikaj帷ych z ustawy o w豉sno軼i lokali

 

 ZAKRES DZIAxNIA ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH

ADM posiada dok豉dn znajomo嗆 administrowanego terenu, budowli oraz w豉軼iwego u篡tkowania budynków i lokali. Ca這kszta速 spraw prowadzonych przez Administracj ma na celu w豉軼iw obs逝g mieszka鎍ów, utrzymanie budynków i ich urz康ze w nale篡tym stanie technicznym oraz zapewnienie prawid這wego stanu sanitarno-porz康kowego nieruchomo軼i /posesji/.

W zakresie technicznej ochrony substancji mieszkaniowej, utrzymania budynków i ich urz康ze w nale篡tym stanie technicznym:

 • prowadzi i przechowuje dokumentacj techniczn administrowanych budynków (ksi捫ki budynków, karty inwentaryzacyjne, dokumentacj techniczn, protoko造 odbioru, przegl康ów itp.),
 • prowadzi kontrole okresowe stanu technicznego raz na rok,
 • prowadzi przegl康y stanu sprawno軼i technicznej ca貫go obiektu raz na pi耩 lat,
 • dokonuje bada dora幡ych w wyniku zawiadomie pisemnych, ustnych, telefonicznych o wyst徙ieniu uszkodzenia, awarii,
 • ustala potrzeby remontowe, ich klasyfikacj i kolejno嗆 na podstawie kontroli i przegl康ów okresowych oraz decyzji organu pa雟twowego nadzoru budowlanego; zapewnia opracowanie niezb璠nej dokumentacji technicznej i ekspertyz,
 • opracowuje dokumenty zwi您ane z procedur zamówie publicznych w zakresie remontów, us逝g,
 • zapewnia nadzór techniczny i inwestorski nad remontami,
 • dokonuje odbioru wykonanych prac remontowych i us逝g w ramach zawartych umów pod wzgl璠em jako軼i i ilo軼i, sprawdza kosztorysy powykonawcze oraz faktury pod wzgl璠em merytorycznym, rachunkowym i rzeczowym, nalicza kary umowne,
 • opiniuje pod wzgl璠em technicznym i prowadzi ca這kszta速 spraw zwi您anych ze zmian funkcji pomieszcze, lokali i budynków,
 • zabezpiecza instalacje i urz康zenia przed skutkami oddzia造wania warunków atmosferycznych,
 • usuwa zagro瞠nia bezpiecze雟twa 篡cia i zdrowia mieszka鎍ów oraz innych osób na skutek uszkodze elementów budynków lub wadliwego dzia豉nia instalacji i urz康ze,
 • zabezpiecza lokale i budynki nie zagospodarowane,
 • zawiadamia niezw這cznie kierownictwo zak豉du i w豉dz budowlan w przypadku stwierdzenia, 瞠 stan budynku zagra瘸 bezpiecze雟twu mieszka鎍ów; po otrzymaniu orzeczenia od w豉dz budowlanych natychmiast przyst瘼uje do jego realizacji,

 

W zakresie dzia豉lno軼i eksploatacyjnej i u篡tkowania budynków:

 • przyjmuje w administracj nieruchomo軼i (budynki, urz康zenia itp.), zawiera umowy najmu lokali w oparciu o decyzje administracyjne, sporz康za protoko造 zdawczo-odbiorcze,
 • prowadzi pe軟 ewidencj administrowanych zasobów (budynki, lokale mieszkalne, lokale u篡tkowe itp.) oraz czuwa nad pe軟ym i prawid這wym ich wykorzystaniem,
 • prowadzi pe軟 ewidencj terenów zielonych, ogrodów przydomowych, umów dzier瘸wnych i op豉t; dokonuje bie膨cej konserwacji i czuwa nad prawid這w ich eksploatacj,
 • prowadzi pe軟 ewidencj powierzchni sprz徠anej; zabezpiecza utrzymanie w豉軼iwego stanu sanitarno-porz康kowego,
 • ustala wymiar czynszu oraz op豉t za 鈍iadczenia wynikaj帷e z umowy najmu i innych umów (dzier瘸wa terenu, op豉ta za psy itp.),
 • opiniuje wnioski mieszka鎍ów o przyznanie pieni篹nych dodatków mieszkaniowych,
 • opiniuje wnioski meldunkowe i prowadzi ewidencj w tym zakresie dla potrzeb ADM,
 • wspó逍racuje z organami samorz康owymi w zakresie gospodarki lokalami,
 • zawiera umowy na us逝gi i media (woda, ciep這, 鄉ieci itp.), kontroluje ich realizacj i rozliczenie w oparciu o prowadzon dokumentacj,
 • za豉twia wnioski, skargi i za瘸lenia mieszka鎍ów dot. zagadnie eksploatacji i u篡tkowania nieruchomo軼i,
 • czuwa nad bezpiecze雟twem p. po i ubezpieczeniem budynków; sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez mieszka鎍ów regulaminu porz康ku domowego,

 

W zakresie Wspólnot Mieszkaniowych:

 • przyjmuje w zarz康zanie nieruchomo軼i, lokale,
 • kieruje sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej i reprezentuje j na zewn徠rz oraz w stosunkach mi璠zy wspólnot a poszczególnymi w豉軼icielami,
 • reprezentuje w豉軼iciela mieszka komunalnych (Gmin) na zebraniach wspólnot mieszkaniowych na podstawie udzielonego pe軟omocnictwa,
 • prowadzi dla ka盥ej nieruchomo軼i wspóln ksi璕owo嗆 finansow,
 • zwo逝je zebrania ogó逝 w豉軼icieli, co najmniej raz w roku nie pó幡iej ni w pierwszym kwartale, na którym sk豉da roczne sprawozdanie ze swej dzia豉lno軼i, rozliczenie z pobranej zaliczki na fundusz remontowy, przedk豉da projekt rocznego planu gospodarczego wraz z projektem uchwa造, przedk豉da kalkulacj wysoko軼i zaliczki na pokrycie kosztów zarz康u nieruchomo軼i wspóln,
 • na podstawie sprawozdania i oceny pracy zarz康u zostaje podj皻a uchwa豉 w przedmiocie udzielenia absolutorium zarz康owi.

 

W zakresie dzia豉lno軼i finansowo-ksi璕owej:

 • przestrzega dyscypliny finansowej w ramach przyznanych limitów na realizacj planu remontów, konserwacj i dzia豉lno嗆 eksploatacyjn,
 • prowadzi odr瑿ny rachunek bankowy,
 • -->opracowuje plan techniczno-ekonomiczny i przekazuje go do zatwierdzenia dyrektorowi zak豉du,
 • prowadzi analizy okresowe w zakresie realizacji planu techniczno-ekonomicznego, sprzeda篡, kosztów, strat, zysków itp.,
 • prowadzi ewidencj 鈔odków trwa造ch i innych,
 • prowadzi ewidencj i bie膨c windykacj nale積o軼i czynszowych, rozliczenia finansowe wynikaj帷e z zawartych umów i obowi您uj帷ych przepisów,
 • zabezpiecza prawid這we funkcjonowanie kasy, odprowadzanie wp造wów do banku,
 • prowadzi obowi您uj帷 sprawozdawczo嗆 finansowo-ksi璕ow oraz przechowuje dokumenty 廝ód這we.