Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GŁOGOWIE PDF Drukuj Email


ImageZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GŁOGOWIE został powołany uchwałą nr XXI/300/2000 z dnia 19.09.2000r. Rady Miejskiej w Głogowie do sprawowania pieczy nad budynkami komunalnymi i zarządzania zasobami lokalowymi będącymi własnością miasta. Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oparta jest na przepisach prawa budżetowego, budowlanego, gospodarki nieruchomościami, kodeksu cywilnego i innych przepisach regulujących prawa i obowiązki pracowników. Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest nierentowna, jednakże prowadzona w celu zaspokojenia koniecznych potrzeb ludności, ochronie substancji mieszkaniowej, pełnego i prawidłowego jej wykorzystania. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sprawuje funkcję kontrolną, instruktażowo-szkoleniową, ewidencyjną, koordynacyjną jako jednostka nadrzędna wyodrębnionych administracji.


 

Zarządzamy lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, garażami, administrujemy terenami przyległymi do budynków oraz terenami zielonymi. Zajmujemy się kompleksowym zarządzaniem powierzonymi nam zasobami poprzez wykonywanie bieżących napraw i konserwacji, okresowych przeglądów technicznych budynków, kontroli instalacji pod względem bezpieczeństwa, planowania remontów i sporządzania kosztorysów oraz pomoc w wyborze wykonawcy, a także odbiór wykonanych prac remontowych. Prowadzimy dokumentację techniczną oraz rozliczanie poniesionych kosztów na poszczególnych właścicieli. Prowadzimy księgowość dla lokali gminnych i wspólnot, zawieramy umowy na dostarczanie mediów, zajmujemy się rozliczaniem ich zużycia,kewidencjonujemy koszty, wystawiamy faktury, zabiegamy o dodatkowe wpływy finansowe na rzecz wspólnot.

 

CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANYCH OBIEKTÓW wg stanu na 30.04.2019 r.

Ilość lokali mieszkalnych ogółem  w tym:4 310szt.
Lokale gminne (komunalne, socjalne, pomieszczenia tymczasowe)1 817szt.
Lokale własnościowe2 493szt.
Ilość gminnych lokali użytkowych
155szt.

Ilość Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM
(w tym 1 Wspólnota Lokali Użytkowych)

130szt.
Powierzchnia użytkowa  lokali mieszkalnych m²193 931,51
Powierzchnia lokali użytkowych m²20 864,11

 Uwaga: do ilości lokali komunalnych i socjalnych uwzględnione są lokale w obcym zarządzie

 

 

• Jesteśmy solidni i godni zaufania
• Mamy długoletnie doświadczenie
• Robimy to dobrze, bo zatrudniamy specjalistów
• Jesteśmy zawsze na służbie mieszkańcom
• Jesteśmy tani
• Nasze działania nadzoruje Prezydent i Rada Miasta Głogowa

 

 

 

StanowiskoImię, nazwiskoTelefone-mail
Dyrektor ZGMAnna Keep
76-853 11 02dyrektor@zgm.glogow.pl
Z-ca DyrektoraMarek Rychlik76-853 11 02mrychlik@zgm.glogow.pl
Gł. KsięgowyGrażyna Hać76-853 11 02hac@zgm.glogow.pl

  

ADMINISTRACJE DOMÓW MIESZKALNYCH

W ramach struktury organizacyjnej dla celów zaspokojenia potrzeb mieszkańców, na terenie miasta wyodrębniono 2 administracje:

Administracja Domów Mieszkalnych „HUTNIK 

Administracja Domów Mieszkalnych „ŚRÓDMIEŚCIE”  

  

 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

1. Zarządzanie budynkami komunalnymi i przylegającymi terenami przydomowymi w imieniu gminy Głogów, a w szczególności:
 •  prowadzenie eksploatacji budynków, wnętrz osiedlowych i terenów przynależnych,
 • przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym lub zleconym konserwacji, napraw i remontów budynków oraz mieszkań, w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
 • prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • obsługa najemców lokali w zakresie wynikającym z przepisów prawa i potrzeb eksploatacyjnych,

2. Wykonywanie zadań zleconych przez gminę Głogów, w tym:

 • zadań z zakresu administracji publicznej,
 • zadań wynikających z ustawy o własności lokali

 

 ZAKRES DZIAŁANIA ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH

ADM posiada dokładną znajomość administrowanego terenu, budowli oraz właściwego użytkowania budynków i lokali. Całokształt spraw prowadzonych przez Administrację ma na celu właściwą obsługę mieszkańców, utrzymanie budynków i ich urządzeń w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości /posesji/.

W zakresie technicznej ochrony substancji mieszkaniowej, utrzymania budynków i ich urządzeń w należytym stanie technicznym:

 • prowadzi i przechowuje dokumentację techniczną administrowanych budynków (książki budynków, karty inwentaryzacyjne, dokumentację techniczną, protokoły odbioru, przeglądów itp.),
 • prowadzi kontrole okresowe stanu technicznego raz na rok,
 • prowadzi przeglądy stanu sprawności technicznej całego obiektu raz na pięć lat,
 • dokonuje badań doraźnych w wyniku zawiadomień pisemnych, ustnych, telefonicznych o wystąpieniu uszkodzenia, awarii,
 • ustala potrzeby remontowe, ich klasyfikację i kolejność na podstawie kontroli i przeglądów okresowych oraz decyzji organu państwowego nadzoru budowlanego; zapewnia opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i ekspertyz,
 • opracowuje dokumenty związane z procedurą zamówień publicznych w zakresie remontów, usług,
 • zapewnia nadzór techniczny i inwestorski nad remontami,
 • dokonuje odbioru wykonanych prac remontowych i usług w ramach zawartych umów pod względem jakości i ilości, sprawdza kosztorysy powykonawcze oraz faktury pod względem merytorycznym, rachunkowym i rzeczowym, nalicza kary umowne,
 • opiniuje pod względem technicznym i prowadzi całokształt spraw związanych ze zmianą funkcji pomieszczeń, lokali i budynków,
 • zabezpiecza instalacje i urządzenia przed skutkami oddziaływania warunków atmosferycznych,
 • usuwa zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców oraz innych osób na skutek uszkodzeń elementów budynków lub wadliwego działania instalacji i urządzeń,
 • zabezpiecza lokale i budynki nie zagospodarowane,
 • zawiadamia niezwłocznie kierownictwo zakładu i władzę budowlaną w przypadku stwierdzenia, że stan budynku zagraża bezpieczeństwu mieszkańców; po otrzymaniu orzeczenia od władz budowlanych natychmiast przystępuje do jego realizacji,

 

W zakresie działalności eksploatacyjnej i użytkowania budynków:

 • przyjmuje w administrację nieruchomości (budynki, urządzenia itp.), zawiera umowy najmu lokali w oparciu o decyzje administracyjne, sporządza protokoły zdawczo-odbiorcze,
 • prowadzi pełną ewidencję administrowanych zasobów (budynki, lokale mieszkalne, lokale użytkowe itp.) oraz czuwa nad pełnym i prawidłowym ich wykorzystaniem,
 • prowadzi pełną ewidencję terenów zielonych, ogrodów przydomowych, umów dzierżawnych i opłat; dokonuje bieżącej konserwacji i czuwa nad prawidłową ich eksploatacją,
 • prowadzi pełną ewidencję powierzchni sprzątanej; zabezpiecza utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego,
 • ustala wymiar czynszu oraz opłat za świadczenia wynikające z umowy najmu i innych umów (dzierżawa terenu, opłata za psy itp.),
 • opiniuje wnioski mieszkańców o przyznanie pieniężnych dodatków mieszkaniowych,
 • opiniuje wnioski meldunkowe i prowadzi ewidencję w tym zakresie dla potrzeb ADM,
 • współpracuje z organami samorządowymi w zakresie gospodarki lokalami,
 • zawiera umowy na usługi i media (woda, ciepło, śmieci itp.), kontroluje ich realizację i rozliczenie w oparciu o prowadzoną dokumentację,
 • załatwia wnioski, skargi i zażalenia mieszkańców dot. zagadnień eksploatacji i użytkowania nieruchomości,
 • czuwa nad bezpieczeństwem p. poż i ubezpieczeniem budynków; sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez mieszkańców regulaminu porządku domowego,

 

W zakresie Wspólnot Mieszkaniowych:

 • przyjmuje w zarządzanie nieruchomości, lokale,
 • kieruje sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami,
 • reprezentuje właściciela mieszkań komunalnych (Gminę) na zebraniach wspólnot mieszkaniowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • prowadzi dla każdej nieruchomości wspólną księgowość finansową,
 • zwołuje zebrania ogółu właścicieli, co najmniej raz w roku nie później niż w pierwszym kwartale, na którym składa roczne sprawozdanie ze swej działalności, rozliczenie z pobranej zaliczki na fundusz remontowy, przedkłada projekt rocznego planu gospodarczego wraz z projektem uchwały, przedkłada kalkulację wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • na podstawie sprawozdania i oceny pracy zarządu zostaje podjęta uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi.

 

W zakresie działalności finansowo-księgowej:

 • przestrzega dyscypliny finansowej w ramach przyznanych limitów na realizację planu remontów, konserwację i działalność eksploatacyjną,
 • prowadzi odrębny rachunek bankowy,
 • -->opracowuje plan techniczno-ekonomiczny i przekazuje go do zatwierdzenia dyrektorowi zakładu,
 • prowadzi analizy okresowe w zakresie realizacji planu techniczno-ekonomicznego, sprzedaży, kosztów, strat, zysków itp.,
 • prowadzi ewidencję środków trwałych i innych,
 • prowadzi ewidencję i bieżącą windykację należności czynszowych, rozliczenia finansowe wynikające z zawartych umów i obowiązujących przepisów,
 • zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie kasy, odprowadzanie wpływów do banku,
 • prowadzi obowiązującą sprawozdawczość finansowo-księgową oraz przechowuje dokumenty źródłowe.