Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
[04.05.2018] Wykonanie projektów wymiany instalacji elektr. Wspólnot Mieszkaniowych ZGM w Głogowie PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 Głogów działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Przemysłowej 27-29, ul. Spółdzielczej 9-12 oraz przy Al. Wolności 23-23b w Głogowie, ogłasza postępowanie w trybie „zapytania ofertowego” (art. 701-4 Kodeksu Cywilnego)  na:

Wykonanie projektów budowlanych (dokumentacji techniczno-kosztorysowych) dotyczącego wymiany instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Przemysłowej 27-29, ul. Spółdzielczej 9-12 oraz przy Al. Wolności 23-23b w Głogowie
1.  Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości ul. Przemysłowej 27-29, ul. Spółdzielczej 9-12 oraz przy Al. Wolności 23-23b w Głogowie
2.     Przedmiot zamówienia:
    2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowych na wymianę instalacji elektrycznej (w tym Wewnętrznych Linii Zasilających) w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych wyszczególnionych w ust. 1.
2.2. Zakres ilościowy realizacji zamówienia dla każdej z nieruchomości:
2.2.1.    Wykonanie projektu technicznego (5 egzemplarzy)
2.2.2.    Wykonanie przedmiaru robót (1 egzemplarz)
2.2.3.    Wykonanie kosztorysu inwestorskiego (1 egzemplarz)
2.2.4.    Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (1 egzemplarz)
2.2.5.    Uzyskanie wszelkich uzgodnień formalno-prawnych związanych z wykonaniem zamówienia, w tym uzgodnienie dokumentacji z dostawcą energii elektrycznej
3.    Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy dla każdej nieruchomości.
4.    Tryb zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego
5.    Materiały dotyczące zamówienia (których wypełnienia, podpisania i złożenia żąda Zamawiający) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego:  www.zgm.glogow.pl:
    5.1.     Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
    5.2.    Projekt umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)
    5.3.  Wykaz podwykonawców (zał. 3 do ogłoszenia)
    5.4    Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 4 do ogłoszenia)
    5.5.    Podstawowe dane budynków (zał. nr 5 do ogłoszenia)
      5.6.  Wykaz wykonanych dokumentacji (zał. nr 6 do ogłoszenia)
6.  Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
6.1. W sprawach technicznych: Zastępca Kierownika ADM „Hutnik” ds. technicznych, Piotr Furmański, tel. 76-853-11-94 lub 503-016-288.
6.2. W sprawach proceduralnych: Dział Techniczny ZGM w Głogowie – Izabela Szpocińska lub Sławomir Sadecki, tel. 076-853-11-31
7.    Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
7.1. Zestawienie minimum 2 usług (zał. nr 6 do ogłoszenia)  wykonanej w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu projektów wymiany lub modernizacji instalacji elektrycznych   w budynkach mieszkalnych lub użytkowych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje,  protokoły przekazania dokumentów, etc.)
7.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
7.3.    Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do projektowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.                 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 16 maja 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zmianami) wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń                                         o przynależności do właściwej Izby Samorządu.
7.4.    Dowód wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 8.
8.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł
    słownie: jeden tysiąc złotych 00/100
8.1.    Wadium może być wnoszone w następujących formach:
    a)     w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie
nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
    b)    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –     kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
    c)    w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d)     w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
8.2.    Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8.3.    Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a)    musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b)    musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę     wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c)    musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
8.4.    W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    określenie przedmiotu postępowania,
c)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d)    kwotę gwarancji,
e)    termin ważności gwarancji,
f)    zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8.5.    Postanowienia ust. 10.3 oraz ust. 10.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 10.1 lit. b) i ust. 10.1. lit. d)
8.6.    Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
8.7.    Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
8.8.    Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.9.    Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8.10.    Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.11.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.12.    Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
8.13.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b)    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9.    Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2018 r. do godz. 9:00  w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
    Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do       Wykonawcy bez jej otwierania.
10.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.05.2018 r. o godz. 9:10 w Sali Konferencyjnej ZGM przy
      ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
11.    Kryterium oceny ofert: 100% cena
12.    Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podawania przyczyny
13.    Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w ust. 5 stronie internetowej
Zamawiającego.
14.    Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z  wykonawcami, którzy  złożyli oferty.
15.    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, bez względu na umiejscowienie siedziby Wykonawcy, w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza przesłania umowy do podpisania drogą pocztową.
16.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.


PLIKI DO POBRANIA TUTAJGłogów, dnia 11.06.2018 r.
                                   
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wykonanie projektów budowlanych (dokumentacji techniczno-kosztorysowych) dotyczącego wymiany instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Przemysłowej 27-29, ul. Spółdzielczej 9-12 oraz przy Al. Wolności 23-23b w Głogowie


I.    Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe przy Al. Wolności 23-23b, ul. Przemysłowej 27-29 oraz przy ul. Spółdzielczej 9-12 w Głogowie,  w imieniu których działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  04.05.2018 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: „rozeznanie cenowe” zgodnie z art. 701 - 704 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 2
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
Electro-Project Piotr Murach
Wilkowice, ul. Dworcowa 53, 64-115 Święciechowa

VIII.    Ustalenia:
Zamawiający dokonał wyboru oferty o niższej cenie spośród 2 otrzymanych ofert, spełniającej warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »