Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja ze zmianą kolorystyki elewacji ... - ul. Przemysłowa 33 PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 10.05.2018 r.
                  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1, 67-200 Głogów działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej 33 w Głogowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja ze zmianą kolorystyki elewacji budynku
przy ul. Przemysłowej 33 w Głogowie1.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Przemysłowej 33 w Głogowie, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701-4  Kodeksu Cywilnego.
3.    SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
4.    Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
4.1    W sprawach technicznych:
Kierownik Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie - Ryszard Sajko, tel. 76-853-11-30 lub 575-677-020.
4.2    W sprawach proceduralnych:
Dział Techniczny ZGM w Głogowie – Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki  - tel. 76-853-11-31, fax. 76-853-11-01
5.    Przedmiot zamówienia
5.1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie z robotami towarzyszącymi w zakresie docieplenia ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Przemysłowej 33 w Głogowie:
•    wykonywanie prac przygotowawczych
•    zabezpieczenie elementów elewacji narażonych na uszkodzenia, w trakcie późniejszych prac dociepleniowych;
•    wykonanie prac poprzedzających docieplenie na ścianach elewacji tj.:
- sprawdzenie jakości tynków na budynkach i ewentualne usunięcie odparzonych fragmentów na ścianach;
- wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek oraz krat okiennych ( zewnętrznych ) i innych elementów;
- uzupełnienie ubytków tynków i wyrównanie podłoża murów
- oczyszczenie i zmycie powierzchni ścian;
•    wykonanie nowej instalacji odgromowej;
•    mocowanie listew startowych aluminiowych;
•    przyklejenie płyt styropianowych - od dołu;
•    umocowanie izolacji termicznej łącznikami mechanicznymi;
•    montaż kątowników ochronnych na narożach budynku i okien (przed wykonaniem warstwy bazowej);
•    wklejenie skośnych siatek na narożach okien;
•    wykonanie warstwy bazowej zbrojonej siatką z włókna szklanego;
•    montaż parapetów zewnętrznych
•    wykonanie wyprawy elewacyjnej barwionej w masie;
•    wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego;
•    malowanie kominów farbą silikatową w kolorze zgodnym z kolorem wyprawy tynkarskiej wskazanej w części rysunkowej projektu budowlanego;
•    montaż rur spustowych i montaż obróbek blacharskich;
•    naprawa balkonów;
•    wykonanie nawiewników podokiennych;
•    uszczelnienie wyprawy elewacyjnej przy otworach okiennych kitem silikonowym;
•    montaż tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, numerów policyjnych, tablic
informacyjnych, włączników oświetlenia, dzwonków,
•    uporządkowanie terenu wokół budynku;
•    montaż kratek wentylacyjnych
5.2.    Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany wraz z rysunkami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiar robót opracowane przez firmę Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Kozieł, ul. Kołłątaja 26/9, 24-100 Puławy: załączniki do SIWZ nr 9, 10 i 11.
5.3.    Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
7.    Termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
8.    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości  3.500,00 zł
       (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
Wadium w formach określonych w Rozdziale XI ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
 9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.     Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdziale X, ust.3 Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.
9.2.     Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom polegającym na dociepleniu ścian budynków mieszkalnych wielorodzinnych metodą lekką – mokrą o łącznej powierzchni docieplenia nie mniejszej niż 1000 m2.
9.3.     Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 1 osobą o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
9.4.     Posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto.
9.5.     Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
9.6.     Dokonali wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia potwierdzonej stosownym dokumentem podpisanym przez Wykonawcę i upoważnioną osobę z ramienia Zamawiającego.
    Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2-dniowym wyprzedzeniem
9.7.     Posiadają aktualny certyfikat jednego z systemów BSO (Bezspoinowy System Ociepleń).
9.8.     Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XI SIWZ.
10.      Kryterium oceny ofert: 100% cena
11.     Oferty należy złożyć do dnia 28.05.2018 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 210, II piętro)
12.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.05.2018 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej ZGM (pok. nr 214, II piętro)
13.     Termin związania ofertą  – 30 dni.
14.     Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16.    Wykonawca ponosi również koszt wynikający z ewentualnych czynności niezbędnych do wykonania   zamówienia, tj.:
-     w ramach prac na elewacji, prac z podnośnika: zajęcie pasa drogowego, terenu „obcego”,
17.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
18.     Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z  wykonawcami, którzy   złożyli oferty w postępowaniu.


 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 


Głogów, dnia 28.05.2018 r.
                               
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Termomodernizacja ze zmianą kolorystyki elewacji budynku
przy ul. Przemysłowej 33 w Głogowie


I.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Przemysłowej 33
w Głogowie, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  10.05.2018 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701 - 704 Kodeksu Cywilnego
IV.    Numer postępowania nadany sprawie przez zamawiającego:  ZT - PN/05/2018
V.    Ilość otrzymanych ofert: 1
VI.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VII.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VIII.    Ustalenia:
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą  Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »