Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej ... - Pl. 1000-lecia 5 PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 28.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 Głogów, działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. 1000-lecia 5 w Głogowie ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z zakupem i montażem wodomierzy wody ciepłej, wymianą wodomierzy wody zimnej oraz likwidacją podgrzewaczy wody w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. 1000-lecia 5 w Głogowie


1.    Termin realizacji zamówienia: zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy
2.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Pl. 1000-lecia 5 w Głogowie reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów
3.    Tryb zamówienia: „zapytanie oefrtowe” zgodnie z art. 701 – 704 Kodeksu Cywilnego
4.    Opis przedmiotu zamówienia:
4.1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie z robotami towarzyszącymi  w zakresie  rozprowadzenia instalacji ciepłej wody z montażem wodomierzy wody ciepłej, wymianą wodomierzy wody zimnej oraz likwidacją gazowych podgrzewaczy wody w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. 1000-lecia 5 w Głogowie.
4.2.    Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają:
a)    projekt budowlany wraz z rysunkami - zał. nr 2 do SIWZ,
b)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 3 do SIWZ,
c)    przedmiar robót - zał. nr 4 do SIWZ

UWAGI.
1. Należy przyjąć następującą ilość wodomierzy wody ciepłej do zamontowania:
1.1. Lokale mieszkalne (poz. nr 32 przedmiaru robót):
- jest: 6 szt. wodomierzy wody ciepłej
- powinno być: 8 szt. wodomierzy wody ciepłej
1.2. Lokale usługowe (poz. nr 36 przedmiaru robót)
- jest: 2 szt. wodomierzy wody ciepłej
- powinno być: 4 szt. wodomierzy wody ciepłej
W związku ze zmianą ilości wodomierzy, o której mowa w ust. 1.1. i 1.2 należy dokonać korekty nw. pozycji przedmiaru robót:
a) Pozycja nr 29 przedmiaru robót:
- jest:6 szt.
- powinno być: 8 szt.
b) Pozycja nr 30 przedmiaru robót:
- jest: 6 szt.
- powinno być: 8 szt.
c) Pozycja nr 31 przedmiaru robót:
- jest: 12 szt.
- powinno być: 16 szt.
d) Pozycja nr 33 przedmiaru robót:
- jest: 6 szt.
- powinno być: 8 szt.
e) Pozycja nr 34 przedmiaru robót:
- jest: 2 kpl.
- powinno być: 4 kpl.
f) Pozycja nr 35 przedmiaru robót:
- jest: 2 szt.
- powinno być: 8 szt.
g) Pozycja nr 37 przedmiaru robót:
- jest: 2 szt.
- powinno być: 4 szt.

2.    ILOŚĆ WODOMIERZY WODY ZIMNEJ DO WYMIANY:
    2.1. Lokale mieszkalne: 8 szt.
    2.2. Lokale usługowe: 3 szt.
    2.3. Pralnia: 1 szt.
    
Zamawiający żąda wyceny wymiany wodomierzy wody zimnej poprzez wprowadzenie pozycji nr 41 przedmiaru robót:
    „41. Kalkulacja własna – wymiana wodomierzy wody zimnej – z odczytem radiowym wraz z niezbędnym osprzętem” – 12 szt.

3.    Wykonawca jest zobowiązany przekazać opisane, zdemontowane wodomierze do Administracji „Śródmieście”, Al. Wolności 40a, Głogów.
4.    Zamontowane gazowe podgrzewacze wody są własnością lokatorów i po demontażu należy je pozostawić do dyspozycji mieszkańców.

4.3.    Dokumenty, o których mowa w ust. 2 zostały opracowane przez firmę Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Jerzy Burda, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów
4.4.    Zamawiający żąda aby oferowane wodomierze wody ciepłej, o których mowa w przedmiarze robót załączonym do SIWZ były wodomierzami z modułem radiowym i odpowiadały następującym parametrom:
a)    elektroniczne liczydło z wielofunkcyjnym wyświetlaczem,
b)    miesięczna pamięć wskazań,
c)    certyfikat badania typu MID,
d)    atest higieniczny PZH,
e)    średnica: DN: 15mm,
f)    klasa metrologiczna nie mniej jak H R=80, V R=50 przy Q3=1,6 m3/h
g)    rejestracja i pomiar przepływu wstecznego
h)    strata ciśnienia przy Q3, ΔP nie większa jak 30kPa
i)    zabezpieczenie przed próbami manipulacji wskazań wodomierzy
4.5.    Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
4.6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu zamówienia w zależności od otrzymanych lub posiadanych środków finansowych.
5.  Materiały dotyczące zamówienia, których złożenia żąda Zamawiający, dostępne są na stronie  internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
5.1.        Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
5.2.    Projekt budowlany z rysunkami (zał. nr 2 do ogłoszenia)
5.3.    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 3 do ogłoszenia)
5.4.    Przedmiar robót (zał. nr 4 do ogłoszenia)
5.5.    Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
(zał. nr 5 do ogłoszenia)
5.6.    Projekt umowy (zał. nr 6 do ogłoszenia)
5.7.    Zakres prac powierzonych podwykonawcom (zał. 7 do ogłoszenia)
5.8.    Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 8 do ogłoszenia)
5.9.    Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego (zał. nr 9 do ogłoszenia).
6. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
    6.1.     W sprawach technicznych:
Pracownicy Działu Technicznego ZGM w Głogowie – tel. 76-853-11-30/35.
     6.2.     W sprawach proceduralnych:     Sekcja lokali i zamówień ZGM – Izabela Szpocińska lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
7.     Kryterium oceny ofert: 100% cena
8.    Termin związania ofertą: 30 dni.
9.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
    9.1.     Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z  przedmiarem robót umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (zał. nr 4 do ogłoszenia).
           Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
Ilość wodomierzy, którą należy przyjąć w kosztorysie ofertowym określono w Ust. 4 niniejszego ogłoszenia – UWAGI.
9.2.     Zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia,  co najmniej 2 robót wykonanych
w     okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie,     odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom     ogólnobudowlanym w zakresie wymiany instalacji wodnej i (lub) kanalizacyjnej w budynkach     mieszkalnych lub użytkowych.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie   (referencje, protokoły odbioru robót etc.)
9.3    Zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 6 do ogłoszenia
9.4.    Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi     zgodnie z zał. nr 7 i 8 do ogłoszenia
9.5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót   
        przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego.
  Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2 – dniowym wyprzedzeniem ( zał. nr 9 do Ogłoszenia)
9.6.    Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278) wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
9.7. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
9.8.  Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności
         gospodarczej     w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
9.9.    Dowód wniesienia wadium, o którym mowa w ust. 10
10.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł
    słownie: jeden tysiąc złotych 00/100
10.1.    Wadium może być wnoszone w następujących formach:
    a)     w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie
nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
    b)    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –     kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
    c)    w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d)     w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
10.2.    Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.3.    Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a)    musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b)    musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c)    musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
10.4.    W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    określenie przedmiotu postępowania,
c)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d)    kwotę gwarancji,
e)    termin ważności gwarancji,
f)    zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10.5.    Postanowienia ust. 6.3 oraz ust. 6.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 6.1 lit. b) i ust. 6.1. lit. d)
10.6.    Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
10.7.    Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
10.8.    Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.9.    Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10.10.    Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.11.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.12.    Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
10.13.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b)    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11.    Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.
12.    Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 08.06.2018 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
13.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.06.2018 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
14.    Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
15.    Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.


 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 


Głogów, dnia 28.06.2018 r.
                                   
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z zakupem i montażem wodomierzy wody ciepłej, wymianą wodomierzy wody zimnej oraz likwidacją podgrzewaczy wody w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. 1000-lecia 5 w Głogowie


I.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Pl. 1000-lecia 5
w Głogowie reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Poczdamska 1,  67-200 Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  28.05.2018 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 701 - 704 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 3
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
TERMO-AQUA Grzegorz Łapawa
ul. Wita Stwosza 35, 67-200 Głogów

VIII.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z wykonawcami biorącymi udział
w postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru oferty o najniższej cenie, spełniającej warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »