Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont klatki schodowej oraz rozdział instalacji ... - ul. Perseusza 13 PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 06.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 Głogów, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów zaprasza do składania ofert cenowych w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Remont klatki schodowej  oraz rozdział instalacji elektrycznej
w budynku lokali użytkowych przy ul. Perseusza 13 w Głogowie1.     Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.08.2018 r.
2.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie remontu klatki schodowej i rozdziału instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Perseusza 13 w Głogowie:
2.1. Remont klatki schodowej:
- przygotowanie podłoży do malowania,
- malowanie farbami emulsyjnymi,
- malowanie farbami olejnymi,
- demontaż obudów grzejników oraz starych grzejników,
- montaż nowego grzejnika stalowego dwupłytowego
2.2. Rozdział instalacji elektrycznej:
- wykonanie prac demontażowych,
- montaż tablicy TL i WLZ budynku,
- montaż tablic TL i WLZ użytkowników,
- wykonanie oświetlenia klatki schodowej
- wykonanie prób i pomiarów
Szczegółowy zakres prac określają dokumenty określone w ust. 3, pkt. 3.2., 3.3., 3.4 i 3.5. stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia
3.     Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
        3.1.    Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
        3.2.    Projekt budowlany dotyczący rozdziału instalacji elektrycznej (zał. nr 2 do ogłoszenia)
    3.3.    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca rozdziału instalacji elektrycznej (zał. nr 3 do ogłoszenia)
        3.4.    Przedmiar robót dotyczący rozdziału instalacji elektrycznej (zał. nr 4 do ogłoszenia)
        3.5.  Przedmiar robót dotyczący remontu klatki schodowej (zał. nr 4a do ogłoszenia)
        3.6.    Projekt umowy (zał. nr 5 do ogłoszenia)
        3.7.    Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zał. nr 6 do ogłoszenia)
        3.8.     Wykaz podwykonawców (zał. 7 do ogłoszenia)
        3.9    Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 8 do ogłoszenia)
        3.10. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej obiektu (zał. nr 9 do ogłoszenia)
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
    4.1.     W sprawach technicznych:
Zastępca Kierownika ADM „Hutnik” ds. technicznych, Piotr Furmański - tel. 76-853-11-94 lub 503-016-288.
     4.2.     W sprawach proceduralnych:     Sekcja lokali i zamówień Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  – Izabela Szpocińska lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
5.     Kryterium oceny ofert: 100% cena
Zamawiający żąda aby kosztorys dotyczący modernizacji instalacji elektrycznej dodatkowo zawierał cenę za ew. oplombowanie urządzeń pomiarowo-rozdzielczych, cenę za wyłączenie napięcia podczas wykonywania czynności montażowych oraz  cenę za załatwienie wszelkich spraw związanych z oplombowaniem urządzeń pomiarowo-rozdzielczych.
6.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
    6.1.    Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia
        6.2. Kosztorysy ofertowy sporządzony zgodnie z  przedmiarami robót umieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego (zał. nr 4 i 4a do ogłoszenia).
          Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
6.3.     Zestawienie, z godnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia,  co najmniej 2 robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.     wykaz     robót     budowlanych w zakresie montażu lub wymiany (modernizacji) instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych lub usługowych.
    Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane     należycie (referencje, protokoły odbioru robót etc.).
6.4    Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 5 do ogłoszenia
6.5.    Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi zgodnie z zał. nr 7 i 8 do ogłoszenia
6.6.    Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2017 poz. 1332/ oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
6.7. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
6.8.    Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
6.9.    Dowód wniesienia wadium w kwocie i formach określonych w ust. 7.
6.10. Druk poświadczający dokonanie wizji lokalnej obiektu (miejsca prowadzenia przyszłych robót) sporządzony zgodnie z zał. nr 9 do ogłoszenia.
6.11. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 10 do ogłoszenia.
7.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł,
    słownie: jeden tysiąc złotych 00/100
7.1.    Wadium może być wnoszone w następujących formach:
    a)     w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
    b)    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
    c)    w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
    d)     w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
7.2.    Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu     składania ofert.
7.3.    Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a)    musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b)    musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c)    musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
7.4.    W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    określenie przedmiotu postępowania,
c)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d)    kwotę gwarancji,
e)    termin ważności gwarancji,
f)    zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7.5.    Postanowienia ust. 6.3 oraz ust. 6.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 6.1 lit. b) i ust. 6.1. lit. d)
7.6.    Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
7.7.    Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
7.8.    Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7.9.    Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.11.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7.12.    Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
7.13.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b)    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8.    Termin związania ofertą: 30 dni
9.    Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w §10 projektu umowy – zał. nr 5 do ogłoszenia w wysokości 10% ceny brutto złożonej oferty.
10.    Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 18.06.2018 r. do godz. 900  w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do     Wykonawcy bez jej otwierania.
11.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.06.2018 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
12.    Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
13.    Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w pkt. 2 stronie internetowej Zamawiającego. 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 


Głogów, dnia 26.06.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Remont klatki schodowej  oraz rozdział instalacji elektrycznej
w budynku lokali użytkowych przy ul. Perseusza 13 w Głogowie


I.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  06.06.2018 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 3
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Roman Janowicz
ul. Rzemieślnicza 30, 64-115 Święciechowa

VIII.    Ustalenia:   
Zamawiający dokonał wyboru oferty o najniższej cenie spośród 3 złożonych, spełniającej warunki udziału  w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »