Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wymiana wodomierzy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych ... PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 11.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1, 67-200 Głogów działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymiana wodomierzy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie1.    Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe, w imieniu których działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul Poczdamska 1, 67-200 Głogów:
1.     ul. Akacjowa 8
2.     ul. Legnicka 6
3.     ul. Akacjowa 25
4.     ul. Klonowa 7
5.    ul. Wita Stwosza 4-4c
6.     ul. Wita Stwosza 6-6d
7.     ul. Rudnowska 62
8.     ul. Osadników 2a-2b
9.     ul. Osadników 8
10.    ul. Wita Stwosza 8
11.    ul. Moniuszki 2
12. Al. Wolności 12-12c
13. Al. Wolności 62-68
14. Al. Wolności 71
15. Al. Wolności 81
16. Al. Wolności 83
17. ul. Przemysłowa 31
18. ul. Przemysłowa 33
19. ul. Jedności Robotniczej 12
20. ul. Matejki 11
21. ul. Matejki 13
22. Al. Wolności 54-60
23. ul. M. C. Skłodowskiej 8
24. ul. M. C. Skłodowskiej 9
25. ul. Mickiewicza 35
26. ul. Mickiewicza 37
27. ul. Przemysłowa 15
28. ul. Przemysłowa 19
29. ul. Przemysłowa 21
30. ul. Przemysłowa 23
31. ul. Przemysłowa 25
32. ul. Przemysłowa 27-29
33. ul. Sikorskiego 2
34. ul. Okrężna 9
35. ul. Mickiewicza 36
36. ul. Sikorskiego 22
37. ul. Okrężna 85
38. ul. Jesienna 15
39. Al. Wolności 32-38
40. ul. Spółdzielcza 9-12
41. ul. Spółdzielcza 13-16
42. ul. Spółdzielcza 5-8
43. ul. Mickiewicza 38
44. ul. Jedności Robotniczej 8-8a
45. ul. Okrężna 5
46. ul. Mickiewicza 42
47. ul. Kamienna Droga 37-39
48. ul. 1-go Maja 19
49. Al. Wolności 79
50. ul. Słowackiego 29-35
51. ul. Staromiejska 15
52. ul. Piastowska 1-3
53. ul. Staszica 18
54. Wały B. Chrobrego 6
55. ul. Słowiańska 20
56. ul. M. Skłodowskiej – Curie 12-15
57. ul. Stawna 14
58. Wały B. Chrobrego 7
     Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego
2.    SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl .Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
    2.1.     W sprawach technicznych
            - Pracownicy Działu Technicznego ZGM tel. 076-853-11-30/35.
2.2.     W sprawach proceduralnych:
       - Izabela Szpocińska , Sławomir Sadecki  tel. 076-853-1131, fax.0 76-853-11-01
3.    Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie wymiany  wodomierzy wody  zimnej i ciepłej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, na wodomierze elektroniczne wyposażone w moduł radiowy do  zdalnego odczytu zużycia wody.
3.2. Zamawiający żąda aby oferowane wodomierze wody ciepłej i zimnej były wodomierzami  
z   modułem radiowym i odpowiadały następującym parametrom:
a)    elektroniczne liczydło z wielofunkcyjnym wyświetlaczem,
b)    miesięczna pamięć wskazań,
c)    certyfikat badania typu MID,
d)    atest higieniczny PZH,
e)    średnica: DN: 15mm,
f)    klasa metrologiczna nie mniej jak H R=80, V R=50 przy Q3=1,6 m3/h
g)    rejestracja i pomiar przepływu wstecznego
h)    strata ciśnienia przy Q3, ΔP nie większa jak 30kPa
i)    zabezpieczenie przed próbami manipulacji wskazań wodomierzy
4.    Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6.     Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
7.  Termin realizacji zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie prac od 01.09.2018r.
8.  Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości  3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
Wadium w formach określonych w Rozdziale X ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).


 9.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdz. IX, ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
9.2    Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 roboty ogólnobudowlane polegające na wymianie (demontażu starych i montażu nowych) wodomierzy wody zimnej i ciepłej za kwotę minimum 30.000,00 zł dla każdej z robót.
9.3    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
9.4    Na potwierdzenie spełnienia  warunków Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 5 pracownikami oraz minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006 r. (Dz. U. z 16.05.2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)
9.5    Posiadają opłacone ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 200.000,00 zł.
9.6    Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia     od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
9.7    Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.8    Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ.
10.      Kryterium oceny ofert: 100% cena
11.     Oferty należy złożyć do dnia 25.06.2018 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 210, II piętro)
12.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2018 r. od godz. 910  w Sali Konferencyjnej ZGM (pok. nr 214, II piętro)
13.     Termin związania ofertą  – 30 dni.
14.     Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
17.     Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z  wykonawcami, którzy  złożyli najkorzystniejsze oferty (oferty o najniższych cenach).


 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »