Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Okr篹nej 10/8 w G這gowie PDF Drukuj Email

G這gów, dnia 18.01.2019 r.


OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów zaprasza do sk豉dania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) na:
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Okr篹nej 10/8 w G這gowie

1. Przedmiot zamówienia: remont mieszkania pod zasiedlenie w zakresie wynikaj帷ym z przedmiaru robót Zamawiaj帷ego (za. nr 2 do og這szenia)
2.Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy
3. Materia造 dotycz帷e zamówienia dost瘼ne s na stronie internetowej Zamawiaj帷ego: www.zgm.glogow.pl
3.1. Formularz ofertowy (za. nr 1 do og這szenia)
3.2. Przedmiar robót (za. nr 2 do og這szenia)
3.3. Zestawienie wykonanych robót w zakresie obj皻ym przedmiotem zamówienia (za. nr 3 do og這szenia)
3.4.Projekt umowy (za. nr 4 do og這szenia)
3.5. Wykaz podwykonawców (za. 5 do og這szenia)
3.6O鈍iadczenie o wykonaniu zamówienia si豉mi w豉snymi (za. nr 6 do og這szenia)
3.7.O鈍iadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (za. nr 7 do og這szenia)
3.8. O鈍iadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (za. nr 8 do og這szenia).
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiaj帷ego:
4.1. W sprawach technicznych
Zast瘼ca Kierownika Dzia逝 Technicznego ZGM w G這gowie - Barbara Grabowska
tel. 76-8531130
4.2. W sprawach proceduralnych: Sekcja lokali i zamówie Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej – Izabela Szpoci雟ka lub S豉womir Sadecki, tel. 76-8531131
5. Kryterium oceny ofert: 100% cena
6. Do oferty nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
6.1.Formularz ofertowy sporz康zony zgodnie z za. nr 1 do og這szenia
6.2. Kosztorys ofertowy sporz康zony zgodnie z przedmiarem robót umieszczonym na stronie internetowej Zamawiaj帷ego (za. nr 2 do og這szenia).
Uwaga! Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania kosztorysów uproszczonych.
6.3. Zestawienie, z godnie z za陰cznikiem nr 3 do og這szenia, co najmniej 2 robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a je郵i okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj帷ych swym rodzajem robotom stanowi帷ym przedmiot zamówienia, tj. wykaz wykonanych robót ogólnobudowlanych w zakresie remontu mieszka lub inne podobne roboty budowlane.
Do wykazu nale篡 do陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 roboty zosta造 wykonane nale篡cie (referencje, protoko造 odbioru robót etc.)
6.4Podpisany i zaparafowany przez Wykonawc projekt umowy zgodnie z za. nr 4 do og這szenia
6.5.Wykaz podwykonawców oraz (lub) o鈍iadczenie o wykonaniu zamówienia si豉mi w豉snymi zgodnie z za. nr 5 i 6 do og這szenia
6.6. Aktualny wypis/odpis z w豉軼iwego rejestru albo za鈍iadczenie o wpisie do ewidencji
dzia豉lno軼i gospodarczej, wydany lub urz璠owo potwierdzony przez organ wydaj帷y nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed dniem otwarcia ofert.
6.7.Podpisane przez upowa積ione osoby ze strony Zamawiaj帷ego i Wykonawcy o鈍iadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie przysz造ch robót zgodnie z za. nr 7 do og這szenia
6.8. Op豉con polis od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej w wysoko軼i co najmniej oferowanej kwoty brutto.
6.9. Podpisane o鈍iadczenie Wykonawcy dotycz帷e przetwarzania danych osobowych wraz
z o鈍iadczeniami osób bior帷ymi udzia w post瘼owaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie
z za. nr 8 do og這szenia.
6.10. Dowód wp豉ty wadium, o którym mowa w ust. 7.
7.Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i 500,00 z,
s這wnie: pi耩set z這tych 00/100
7.1.Wadium mo瞠 by wnoszone w nast瘼uj帷ych formach:
a) w pieni康zu przelewem na konto Zamawiaj帷ego: Bank Spó責zielczy w G這gowie nr
04 86460008 0000 0000 6392 0003,
b)w por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo – kredytowej, z tym, 瞠 zobowi您anie kasy jest zobowi您aniem pieni篹nym,
c)w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d) w por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
7.2.Pozosta貫 formy wadium nale篡 z這篡 w siedzibie Zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
7.3.Wadium wnoszone w formie innej, ni pieni篹na musi spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania:
a) musi odpowiada co do warto軼i wysoko軼i wadium okre郵onemu w niniejszym og這szeniu,
b) musi zawiera w swojej tre軼i okoliczno軼i, w których gwarant (por璚zyciel) wyp豉ci kwot wadium Zamawiaj帷emu wraz z klauzul stwierdzaj帷, 瞠 wyp豉ta nast徙i na pierwsze 膨danie Zamawiaj帷ego bez protestu gwaranta (por璚zyciela),
c) musi by podpisane przez osob lub osoby upowa積ione do reprezentacji gwaranta (por璚zyciela).
7.4.W przypadku sk豉dania przez Wykonawc wadium w formie gwarancji, gwarancja ma by co najmniej gwarancj: bezwarunkow, nieprzeno郾, nieodwo豉ln i p豉tn na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego. Gwarancja musi by sporz康zona zgodnie z obowi您uj帷ym prawem i winna zawiera nast瘼uj帷e elementy:
a) nazw daj帷ego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj帷ego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) okre郵enie przedmiotu post瘼owania,
c) okre郵enie wierzytelno軼i, która ma by zabezpieczona gwarancj,
d) kwot gwarancji,
e) termin wa積o軼i gwarancji,
f) zobowi您anie gwaranta do zap豉cenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego zawieraj帷e o鈍iadczenie, i Wykonawca, którego ofert wybrano: odmówi podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie lub nie wniós zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, lub zawarcie umowy sta這 si nie mo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy.
7.5.Postanowienia ust. 7.3 oraz ust. 7.4 stosuje si odpowiednio do por璚ze, okre郵onych powy瞠j w ust. 7.1 lit. b) i ust. 7.1. lit. d)
7.6.Dowód wniesienia wadium (je郵i jest wnoszone w formie innej ni wp豉ta pieni篹na) powinien by z這穎ny w oryginale oraz kopii. Orygina gwarancji/por璚zenia powinien by do陰czony w odr瑿nej kopercie. Kopia dokumentu powinna by wpi皻a do oferty przetargowej.
7.7.Oferta niezabezpieczona akceptowan form wadium zostanie odrzucona.
7.8.Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.
7.9. Zamawiaj帷y zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem wykonawcy, którego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza.
7.10. Wykonawcy, którego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.11.Zamawiaj帷y zwraca niezw這cznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
7.12.Je瞠li wadium wniesiono w pieni康zu, Zamawiaj帷y zwraca je wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na którym by這 ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieni璠zy na rachunek oferenta.
7.13.Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca, którego oferta zosta豉 wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie.
b) zawarcie umowy sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy.
8.Zamawiaj帷y b璠zie 膨da od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania przedmiotu umowy w wysoko軼i 10% warto軼i brutto przedmiotu umowy.
9.Termin zwi您ania ofert: 30 dni
10. Opisan i oznaczon piecz徠k firmow Wykonawcy ofert nale篡 z這篡 do dnia 31.01.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 210.
Uwaga! Z這瞠nie oferty po wyznaczonym terminie b璠zie skutkowa這 odes豉niem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
11. Otwarcie ofert odb璠zie si w dniu 31.01.2019 r. o godz. 1000. w Sali Konferencyjnej Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 214.
12. Wyniki post瘼owania zostan opublikowane na podanej w pkt. 2 stronie internetowej
Zamawiaj帷ego.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
G這gów, dnia 12.02.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POST襾OWANIA

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Okr篹nej 10/8
w G這gowie


I.    Zamawiaj帷y: Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów dzia豉j帷y w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej G這gów
II.    Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia z dnia  18.01.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
IV.    Ilo嗆 otrzymanych ofert: 3
V.    Ilo嗆 wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilo嗆 ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
Przedsi瑿iorstwo Budowlane „KEMAL” Krzysztof Lamek
ul. Budowlanych 33/7, 67-200 G這gów

VIII.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:   
Zamawiaj帷y dokona wyboru oferty o najni窺zej cenie spo鈔ód 3 z這穎nych ofert, spe軟iaj帷ej warunki udzia逝 w post瘼owaniu, okre郵one przez Zamawiaj帷ego.
 
 
 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »