Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont schodów... - ul. Budowlanych 14 a ul. Budowlanych 16 PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 23.01.2019 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na:
Remont schodów zewnętrznych pomiędzy budynkami przy
ul. Budowlanych 14 a ul. Budowlanych 16 w Głogowie

1.Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zasiedlenia w zakresie wynikającym z przedmiaru robót Zamawiającego (zał. nr 2 do ogłoszenia)
2.Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy.
3. Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
3.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
3.2. Przedmiar robót (zał. nr 2 do ogłoszenia)
3.3. Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zał. nr 3 do ogłoszenia)
3.4.Projekt umowy (zał. nr 4 do ogłoszenia)
3.5. Wykaz podwykonawców (zał. 5 do ogłoszenia)
3.6Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 6 do ogłoszenia)
3.7.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (zał. nr 7 do ogłoszenia)
3.8. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób
biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy (Załącznik nr 8 do ogłoszenia).
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
4.1. W sprawach technicznych
Kierownik Działu Technicznego ZGM w Głogowie, p. Ryszard Sajko – 76/853-11-30.
4.2. W sprawach proceduralnych: Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Izabela Szpocińska lub Sławomir Sadecki, tel. 76-8531131.
5. Kryterium oceny ofert: 100% cena
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
6.1.Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia
6.2. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (zał. nr 2 do ogłoszenia).
Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
6.3. Zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia, co najmniej 2 robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykaz wykonanych robót ogólnobudowlanych na terenach zewnętrznych lub w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub budynkach użyteczności publicznej.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót etc.)
6.4Podpisany i zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia
6.5.Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi zgodnie z zał. nr 5 i 6 do ogłoszenia
6.6. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
6.7.Podpisane przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie przyszłych robót zgodnie z zał. nr 7 do ogłoszenia
6.7.Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
6.8. Podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami
osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 8 do
ogłoszenia.
7.Termin związania ofertą: 30 dni
8. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości robót brutto.
9. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 04.02.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.02.2019 r. o godz. 1000. w Sali Narad Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
11. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w ust. 3 stronie internetowej
Zamawiającego.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
 
Głogów, dnia 12.02.2019 r.
                                   
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Remont schodów zewnętrznych pomiędzy budynkami przy
ul. Budowlanych 14 a ul. Budowlanych 16 w Głogowie


I.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  23.01.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 3
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
„TOLIMA” s.c. L.T. Kurzawa
ul. Wiosenna 6, 67-200 Głogów

VIII.    Uzasadnienie wyboru oferty:   
Zamawiający dokonał wyboru oferty o najniższej cenie spośród 3 złożonych ofert, spełniającej warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »