Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU: Remont dachu papowego ... - ul. Staszica 18 PDF Drukuj Email

G這gów, dnia 23.01.2019 r.

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomo軼i przy ul. Jana Matejki 9 w G這gowie, w imieniu której dzia豉 Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów og豉sza post瘼owanie w trybie „zapytania ofertowego” na:


Remont dachu papowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Staszica 18 w G這gowie

1. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni, rozpocz璚ie kwiecie 2019 r.
2.Zamawiaj帷y: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomo軼i przy ul. Staszica 18 w G這gowie, w imieniu której Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1,67-200 G這gów
3.Tryb post瘼owania: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701 – 704 Kodeksu Cywilnego
4. Przedmiot zamówienia
4.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zwi您anych z wymian pokrycia dachowego, wymin wsporników instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 18 w G這gowie. Szczegó這wy zakres prac okre郵a przedmiar robót, stanowi帷y za陰cznik nr 2 do niniejszego og這szenia.
4.2. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu zamówienia w zale積o軼i od otrzymanych lub posiadanych 鈔odków finansowych.
5. Materia造 dotycz帷e zamówienia, których z這瞠nia 膨da Zamawiaj帷y, dost瘼ne s na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.zgm.glogow.pl
Formularz ofertowy (za. nr 1 do og這szenia)
Przedmiar robót (za. nr 2 do og這szenia)
Zestawienie wykonanych robót w zakresie obj皻ym przedmiotem zamówienia
(za. nr 3 do og這szenia)
Projekt umowy (za. nr 4 do og這szenia)
Zakres prac powierzonych podwykonawcom (za. 5 do og這szenia)
O鈍iadczenie o wykonaniu zamówienia si豉mi w豉snymi (za. nr 6 do og這szenia)
O鈍iadczenie o dokonanej wizji lokalnej na terenie prowadzenia przysz造ch robót przy udziale upowa積ionej osoby z ramienia Zamawiaj帷ego (za. nr 7 do og這szenia).
O鈍iadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (za. nr 8 do og這szenia)
6. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiaj帷ego:
6.1. W sprawach technicznych:
Kierownik Dzia逝 Technicznego ZGM w G這gowie, Ryszard Sajko – tel. 76-853-11-30.
6.2. W sprawach proceduralnych: Dzia Techniczny ZGM (Przetargi) Izabela Szpoci雟ka lub S豉womir Sadecki, tel. 76-853-11-31
7. Kryterium oceny ofert: 100% cena
8.Termin zwi您ania ofert: 30 dni.
9.Przetwarzanie danych osobowych.
9.1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w zwi您ku z prowadzeniem post瘼owania przetargowego b璠 przetwarza造 wy陰cznie na potrzeby post瘼owania oraz chroni造 przed dost瘼em osób nieupowa積ionych, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami o ochronie danych osobowych wynikaj帷ymi z Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.
9.2.W zwi您ku z udost瘼nianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczaj postanowienia okre郵aj帷e jego zakres oraz wymagane informacje:
a) dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentuj帷ych ka盥 ze stron udost瘼niane b璠 drugiej stronie, która stanie si administratorem danych osobowych, i przetwarzane b璠 przez ni w celu przeprowadzenia post瘼owania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),
b) oferent w zwi您ku z przygotowan ofert udost瘼nia dla Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pe軟omocników do zaci庵ania zobowi您a oraz informacje potwierdzaj帷e kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.
10. Do oferty nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
10.1. Kosztorys ofertowy sporz康zony zgodnie z przedmiarem robót umieszczonymi na stronie internetowej Zamawiaj帷ego (za. nr 2 do og這szenia).
Uwaga! Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania kosztorysów uproszczonych.
10.2. Zestawienie, zgodnie z za陰cznikiem nr 3 do og這szenia, co najmniej 2 robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a je郵i okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj帷ych swym rodzajem robotom stanowi帷ym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym w zakresie remontu dachów papowych w budynkach mieszkalnych lub u篡tkowych.
Do wykazu nale篡 do陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 roboty zosta造 wykonane nale篡cie (referencje, protoko造 odbioru robót etc.)
10.3. Zaparafowany i podpisany przez Wykonawc projekt umowy zgodnie z za. nr 4 do og這szenia
10.4. Wykaz podwykonawców oraz (lub) o鈍iadczenie o wykonaniu zamówienia si豉mi w豉snymi zgodnie z za. nr 5 i 6 do og這szenia
10.5. O鈍iadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przysz造ch robót
przy udziale upowa積ionej osoby z ramienia Zamawiaj帷ego.
Termin wizji lokalnej winien by ustalony z 2 – dniowym wyprzedzeniem ( za. nr 7 do Og這szenia)
10.6. Kserokopie aktualnych uprawnie budowlanych w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/ Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z pó幡. zm./ oraz Rozporz康zenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, które zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepisów, wraz z aktualnym za鈍iadczeniem o przynale積o軼i do w豉軼iwej Izby Samorz康u Zawodowego.
10.7. Aktualny wypis/odpis z w豉軼iwego rejestru albo za鈍iadczenie o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, wydany lub urz璠owo potwierdzony przez organ wydaj帷y nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed dniem otwarcia ofert.
10.8. Op豉con polis od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i
gospodarczej w wysoko軼i co najmniej oferowanej kwoty brutto.
10.9. Dowód wniesienia wadium, o którym mowa w ust. 11
10.10. Podpisane o鈍iadczanie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z za陰cznikiem
nr 8 do og這szenie.
11.Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i 500,00 z
s這wnie: pi耩set z這tych 00/100
11.1. Wadium mo瞠 by wnoszone w nast瘼uj帷ych formach:
a) w pieni康zu przelewem na konto Zamawiaj帷ego: Bank Spó責zielczy w G這gowie
nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
b)w por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo – kredytowej, z tym, 瞠 zobowi您anie kasy jest zobowi您aniem pieni篹nym,
c)w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d) w por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
11.2. Pozosta貫 formy wadium nale篡 z這篡 w siedzibie Zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
11.3. Wadium wnoszone w formie innej, ni pieni篹na musi spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania:
a) musi odpowiada co do warto軼i wysoko軼i wadium okre郵onemu w niniejszym og這szeniu,
b) musi zawiera w swojej tre軼i okoliczno軼i, w których gwarant (por璚zyciel) wyp豉ci kwot wadium Zamawiaj帷emu wraz z klauzul stwierdzaj帷, 瞠 wyp豉ta nast徙i na pierwsze 膨danie Zamawiaj帷ego bez protestu gwaranta (por璚zyciela),
c) musi by podpisane przez osob lub osoby upowa積ione do reprezentacji gwaranta (por璚zyciela).
11.4. W przypadku sk豉dania przez Wykonawc wadium w formie gwarancji, gwarancja ma by co najmniej gwarancj: bezwarunkow, nieprzeno郾, nieodwo豉ln i p豉tn na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego. Gwarancja musi by sporz康zona zgodnie z obowi您uj帷ym prawem i winna zawiera nast瘼uj帷e elementy:
a) nazw daj帷ego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj帷ego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) okre郵enie przedmiotu post瘼owania,
c) okre郵enie wierzytelno軼i, która ma by zabezpieczona gwarancj,
d) kwot gwarancji,
e) termin wa積o軼i gwarancji,
f) zobowi您anie gwaranta do zap豉cenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego zawieraj帷e o鈍iadczenie, i Wykonawca, którego ofert wybrano: odmówi podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie lub nie wniós zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, lub zawarcie umowy sta這 si nie mo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy.
11.5. Postanowienia ust. 6.3 oraz ust. 6.4 stosuje si odpowiednio do por璚ze, okre郵onych powy瞠j w ust. 6.1 lit. b) i ust. 6.1. lit. d)
11.6. Dowód wniesienia wadium (je郵i jest wnoszone w formie innej ni wp豉ta pieni篹na) powinien by z這穎ny w oryginale oraz kopii. Orygina gwarancji/por璚zenia powinien by do陰czony w odr瑿nej kopercie. Kopia dokumentu powinna by wpi皻a do oferty przetargowej.
11.7. Oferta niezabezpieczona akceptowan form wadium zostanie odrzucona.
11.8. Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.
11.9. Zamawiaj帷y zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem wykonawcy, którego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza.
11.10. Wykonawcy, którego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.11. Zamawiaj帷y zwraca niezw這cznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
11.12. Je瞠li wadium wniesiono w pieni康zu, Zamawiaj帷y zwraca je wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na którym by這 ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieni璠zy na rachunek oferenta.
11.13. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca, którego oferta zosta豉 wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie.
b) zawarcie umowy sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy.
12.Zamawiaj帷y b璠zie 膨da od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania przedmiotu umowy w wysoko軼i 10% warto軼i brutto przedmiotu umowy.
13.Opisan i oznaczon piecz徠k firmow Wykonawcy ofert nale篡 z這篡 do dnia 06.02.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie przy
ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 210.
Uwaga! Z這瞠nie oferty po wyznaczonym terminie b璠zie skutkowa這 odes豉niem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
14.Otwarcie ofert odb璠zie si w dniu 06.02.2019 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 214.
15.Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania na ka盥ym jego etapie, bez podawania przyczyny.
16.Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami bior帷ymi udzia w post瘼owaniu.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
G這gów, dnia 15.02.2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POST襾OWANIA

Remont dachu papowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Staszica 18 w G這gowie

I.    Zamawiaj帷y: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Staszica 18 w G這gowie, w imieniu której dzia豉 Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów
II.    Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia z dnia  23.01.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 701 - 704 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilo嗆 otrzymanych ofert: 1
V.    Ilo嗆 wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilo嗆 ofert odrzuconych: 0
VII.    Ustalenia:   
Zamawiaj帷y uniewa積ia post瘼owanie, poniewa cena jedynej z這穎nej oferty przekracza 鈔odki jakie Zamawiaj帷y mo瞠 przeznaczy na wykonanie zadania.
 
 
 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »