Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Opracowanie dokumentacji ... - ul. Elektryczna 1 PDF Drukuj Email

Głogów, 30.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1986


Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz instalacją ciepłej wody użytkowej przy ul. Elektrycznej 1 w Głogowie


1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów.
2. Tryb postępowania: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz instalacją ciepłej wody użytkowej przy ul. Elektrycznej 1 w Głogowie.
4.Zakres realizacji zamówienia:
3. opis techniczny (projekt budowlany) - 4 egz.
3. przedmiar robót - 1 egz.
3. kosztorys inwestorski - 1 egz.
3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 1 egz.
3. wszelkie uzgodnienia formalno - prawne związane z wykonaniem zamówienia
5. Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.
6.Materiały dotyczące zamówienia (których wypełnienia, podpisania i złożenia żąda Zamawiający) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: :www.zgm.glogow.pl
6.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
6.2.Projekt umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)
6.3.Wykaz wykonanych dokumentacji (zał. nr 3 do ogłoszenia)
6.4. Wykaz podwykonawców (zał. 4 do ogłoszenia)
6.5.Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 5 do ogłoszenia)
6.6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 6 do ogłoszenia)
7. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
7.1. Kierownik Działu Technicznego ZGM w Głogowie Ryszard Sajko, 76/853-11-30 lub
575-677-020.
7.2.Dział Techniczny - Przetargi ZGM w Głogowie – Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki
tel. 076-853-11-31
8.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
8.1. Zestawienie minimum 2 usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. zestawienie wykonanych dokumentacji projektowych w zakresie instalacji gazowych, centralnego ogrzewania itp. dotyczących budynków mieszkalnych lub usługowych (renowacje, remonty, demontaż starych instalacji, montaż nowych instalacji itp.).
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje, protokoły przekazania dokumentów, etc.).
8.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
Działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
8.3.Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006 r. (Dz. U. z 16.05.2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego..
9. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 12.02.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.02.2019 r. o godz. 930 w Sali Narad ZGM przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
11. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
12.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podawania przyczyny.
13. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w ust. 6 stronie internetowej
Zamawiającego.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
Głogów, dnia 19.02.2019 r.
                                   
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz instalacją ciepłej wody użytkowej przy ul. Elektrycznej 1 w Głogowie

I.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  30.01.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 2
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
Biuro Projektów i Realizacji
Instalacje Sadowski
ul. Grunwaldzka 48/4, 64-100 Leszno

VIII.    Ustalenia Komisji Przetargowej:   
Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty o najniższej cenie, która spełnia warunki udziału  w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »