Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont balkonów w budynku ... - ul. Henryka V Żelaznego 27-33 PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 05.02.2019 r.
                  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1, 67-200 Głogów działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Henryka V Żelaznego 27-33 w Głogowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Henryka V Żelaznego 27-33 w Głogowie
1.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Henryka V Żelaznego 27-33 w Głogowie, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701-4  Kodeksu Cywilnego.
3.    SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
4.    Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
4.1    W sprawach technicznych:
Kierownik Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie -  Ryszard Sajko, tel. 76-853-11-30.
4.2    W sprawach proceduralnych:
Dział Techniczny ZGM w Głogowie – Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki  - tel. 76-853-11-31,
fax. 76-853-11-01
5.    Przedmiot zamówienia
5.1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z przedmiarem robót oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie z robotami towarzyszącymi w zakresie remontu balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Henryka V Żelaznego 27-33 w Głogowie.
5.2. Ogólny zakres prac:
-    montaż rusztowań rurowych,
-    naprawa spękań na płytach balkonowych,
-    uzupełnienie tynków,
-    wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej,
-    malowanie elementów metalowych,
-    malowanie tynków,
-    wykonanie robót porządkowych.
5.3.    Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ) opracowany przez Kierownika Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, p. Ryszarda Sajko.
5.4.    Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
7.    Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 70 dni od daty zawarcia umowy.
8.    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości  2.000,00 zł
       (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
Wadium w formach określonych w Rozdziale XII ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
 9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.     Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdziale XI, ust.3 Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.
9.2.     Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym w zakresie remontu lub wznoszenia obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego lub lokali użyteczności publicznej.
9.3.     Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
9.4.     Posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto.
9.5.     Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
9.6.     Dokonali wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia potwierdzonej stosownym dokumentem podpisanym przez Wykonawcę i upoważnioną osobę z ramienia Zamawiającego.
    Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2-dniowym wyprzedzeniem
9.8.     Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XII SIWZ.
9.9.    Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ.
10.      Kryterium oceny ofert: 100% cena
11.     Oferty należy złożyć do dnia 18.02.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II piętro)
12.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.02.2019 r. o godz. 945 w Sali Narad ZGM (pok. nr 214, II piętro)
13.     Termin związania ofertą  – 30 dni.
14.     Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16.    Wykonawca ponosi również koszt wynikający z ewentualnych czynności niezbędnych do wykonania   zamówienia, tj.:
-     w ramach prac na elewacji, prac z podnośnika: zajęcie pasa drogowego, terenu „obcego”,
17.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
18.     Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z  wykonawcami, którzy   złożyli oferty w postępowaniu.
 

 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »