Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie dokumentacji na odstępstwa p.poż. ... - ul. Poczdamska 1 PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 18.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych w trybie „zapytania ofertowego” (art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na:


Wykonanie dokumentacji na odstępstwa p.poż. w zakresie budowy windy ul. Poczdamska 1


1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej przystosowania budynku użyteczności publicznej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie do przepisów przeciwpożarowych.
Dokumentacja musi zostać sporządzona na podstawie posiadanego przez Zamawiającego audytu określającego stan bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przeciwpożarowymi budynku użyteczności publicznej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie
(zał. nr 7 do ogłoszenia).
3.Zakres realizacji zamówienia:
- projekt budowlany - 5 egz.
- przedmiar robót - 1 egz.
- kosztorys inwestorski - 1 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 1 egz.
- wszelkie uzgodnienia formalno - prawne związane z wykonaniem zamówienia w tym uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem ustaleń i odstępstw.
4. Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od daty podpisania umowy.
5.Materiały dotyczące zamówienia (których wypełnienia, podpisania i złożenia żąda Zamawiający) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: :www.zgm.glogow.pl
5.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
5.2.Projekt umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)
5.3.Wykaz wykonanych dokumentacji (zał. nr 3 do ogłoszenia)
5.4. Wykaz podwykonawców (zał. 4 do ogłoszenia)
5.5Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 5 do ogłoszenia)
5.6. Oświadczanie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 6 do ogłoszenia)
5.7. Audyt określający stan bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przeciwpożarowymi budynku użyteczności publicznej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie
6. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
5.1. Kierownik Działu Technicznego ZGM w Głogowie Ryszard Sajko, tel. 76/853-11-30
5.2 Dział Techniczny ZGM w Głogowie (Przetargi) Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki
tel. 076-853-11-31
7.Przetwarzanie danych osobowych.
7.1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.
7.2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
a) dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),
b) oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.
8.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
8.1. Zestawienie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dokumentacji na przystosowanie budynków mieszkalnych lub użytkowych do przepisów przeciwpożarowych.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje, protokoły przekazania dokumentów, etc.).
8.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
Działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
8.3.Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego oraz w specjalności architektonicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
8.4.Podpisane oświadczanie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.
11.Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 28.02.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
12. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.02.2019 r. o godz. 930 w Sali Narad ZGM przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
13. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
14.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podawania przyczyny.
15. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w ust. 5 stronie internetowej
Zamawiającego.
16.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, bez względu na umiejscowienie siedziby Wykonawcy, w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza przesłania umowy do podpisania drogą pocztową.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
Głogów, dnia 07.03.2019 r.
                                   
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wykonanie dokumentacji na odstępstwa p.poż. w zakresie budowy windy ul. Poczdamska 1

I.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia 18.02.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 4
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „PROJEKT” Sławomir Krawczyk
ul. Starowałowa 3, 67-200 Głogów

VIII.    Uzasadnienie wyboru oferty:
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena najniższej oferty przekracza środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zadania.
 
 
Głogów, dnia 08.03.2019 r.
                               
SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Wykonanie dokumentacji na odstępstwa p.poż. w zakresie budowy windy ul. Poczdamska 1

W związku z błędną informacją zawartą w ust. VIII „Informacji o wynikach postępowania” z dnia 07.03.2019 r. Zamawiający wprowadza nową „Informację o wynikach postępowania” na wykonanie zamówienia.

I.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia 18.02.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 4
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „PROJEKT” Sławomir Krawczyk
ul. Starowałowa 3, 67-200 Głogów

VIII.    Uzasadnienie wyboru oferty:
Zamawiający dokonał wyboru oferty o najniższej cenie spośród 4 złożonych ofert, spełniającej warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »