Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wyburzenie pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych ... PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 19.02.2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na:
Wyburzenie pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych w rejonie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Al. Wolności w Głogowie

1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
2. Tryb zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
3. SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego .www.zgm.glogow.pl
4. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
- w sprawach technicznych
Kierownik Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie – Ryszard Sajko, tel. 076-853-11-30, tel. kom. 575-677-020
- w sprawach proceduralnych:
Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki tel. 076-853-11-31, fax.0 76-853-11-01
5. Opis przedmiotu zamówienia:
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót związanych z rozbiórką pomieszczeń gospodarczych (budynków garażowych) zlokalizowanych w Głogowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Al. Wolności - działa nr ewid. 108/2 i 124, obręb 0002 Matejki
5.2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ
5.3. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
5.4. Zamawiający wymaga bezwzględnie o przedłożenie przez wybranego Wykonawcę zaświadczenia o utylizacji odpadów (gruzu) po rozbiórce obiektów stanowiących przedmiot zamówienia.
6. Termin realizacji zamówienia: do 75 dni od daty zawarcia umowy
5.5. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł
słownie: dwa tysiące złotych 00/100
Warunki oraz formy wniesienia wadium określa Rozdział XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
8.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
8.1.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w pkt. 3.
8.2.Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 1 roboty w zakresie rozbiórki budynków mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych, budynków użyteczności publicznej itp.
8.3. Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawcę osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia będzie wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia8.4. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum oferowanej kwoty brutto.
8.5.Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę w wysokości minimum 50.000,00 zł.
8.6. Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały..
8.7.Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XIII SIWZ.
8.8.Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ.
9. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy.
10. Kryterium oceny ofert: 100% cena
11. Oferty należy złożyć do dnia 01.03.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 210,
II piętro)
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.03.2019 r. o godz. 930 w Sali Narad ZGM (pok. nr 214, II piętro)
13. Termin związania ofertą – 30 dni.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
19.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
20.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, bez względu na umiejscowienie siedziby Wykonawcy, w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza przesłania umowy do podpisania drogą pocztową.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »