Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie audytu energetycznego ... - ul. Henryka V Żelaznego 27-33 PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 01.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Henryka V Żelaznego 27-33 w Głogowie ogłasza postępowanie w trybie „zapytania ofertowego” art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego na:
Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji z remontem balkonów budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Henryka V Żelaznego 27-33 w Głogowie

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Henryka V Żelaznego 27-33 w Głogowie,
w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nw. dokumentacji:
2.1. Audyt energetyczny i projekt termomodernizacyjny wraz z remontem balkonów mieszkalnego wielorodzinnego budynku przy ul. Henryka V Żelaznego 27-33 w Głogowie.
2.2.Zakres ilościowy realizacji zamówienia :
- audyt energetyczny - 4 egz.
- projekt budowlany - 5 egz.
- przedmiar robót - 1 egz.
- kosztorys inwestorski - 1 egz.
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz.
- inwentaryzacja elewacji
- wszelkie uzgodnienia formalno - prawne związane z wykonaniem zamówienia w tym, jeżeli wymagane, uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu, uzgodnienia dotyczące przepisów przeciwpożarowych (jeżeli wymagane) oraz uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
3Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Tryb zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego
6.Materiały dotyczące zamówienia (których wypełnienia, podpisania i złożenia żąda Zamawiający) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: :www.zgm.glogow.pl
6.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
6.2.Projekt umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)
6.3.Wykaz wykonanych dokumentacji (zał. nr 3 do ogłoszenia)
6.4. Wykaz podwykonawców (zał. 4 do ogłoszenia)
6.5Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 5 do ogłoszenia)
6.6. Podstawowe dane budynku niezbędne do realizacji zamówienia (zał. nr 6 do ogłoszenia)
6.7. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób
biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy (Załącznik nr 7 do ogłoszenia).
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
7.1. W sprawach technicznych: Kierownik Działu Technicznego ZGM w Głogowie, Ryszard Sajko, tel. 76-853-11-35 lub 575-677-020.
7.2. W sprawach proceduralnych: Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie: Sławomir Sadecki, Izabela Szpocińska, tel. 076-853-11-31
8.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
8.1. Zestawienie minimum 2 usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu audytów energetycznych i (lub) dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych lub użytkowych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje, protokoły przekazania dokumentów, etc.)
8.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
8.3.Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
8.4.Podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami
osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 7 do ogłoszenia.
9. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 12.03.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.03.2019 r. o godz. 930 w Sali Narad ZGM przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
11.Kryterium oceny ofert: 100% cena
12.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podawania przyczyny
13.Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w ust. 6 stronie internetowej
Zamawiającego.
14.Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty.
15.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, bez względu na umiejscowienie siedziby Wykonawcy, w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza przesłania umowy do podpisania drogą pocztową.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
Głogów, dnia 20.03.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji z remontem balkonów budynku  Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Henryka V Żelaznego 27-33 w Głogowie

I.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Henryka V Żelaznego 27-33 w Głogowie,
w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  01.03.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 2
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
Pracownia Audytorska Sp. z o.o.
ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Św.

VIII.    Ustalenia Komisji Przetargowej:   
Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty o cenie niższej spośród 2 złożonych ofert, spełniającej warunki udziału  w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »