Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie dokumentacji ... - Al. Wolności 62-68 PDF Drukuj Email

Głogów, 04.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych zgodnie w trybie „zapytanie ofertowe” - art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego


Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowych w zakresie zakupu
i montażu węzła cieplnego dwufunckyjnego wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody użytkowej oraz likwidacją podgrzewaczy wody
z pozostałą nieczynną instalacją gazową budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

przy Al. Wolności 62-68 w Głogowie


1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Wolności 62-68 w Głogowie, w której imieniu działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów
2. Tryb postępowania: „zapytanie ofertowe” - art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowych
w zakresie zakupu i montażu węzła cieplnego dwufunckyjnego wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody użytkowej oraz likwidacją podgrzewaczy wody z pozostałą nieczynną instalacją gazową budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Wolności 62-68 w Głogowie.
4.Zakres realizacji zamówienia:
3. opis techniczny (projekt budowlany) - 4 egz.
3. przedmiar robót - 1 egz.
3. kosztorys inwestorski - 1 egz.
3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 1 egz.
3. wszelkie uzgodnienia formalno - prawne związane z wykonaniem zamówienia wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę
5. Termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
6.Materiały dotyczące zamówienia (których wypełnienia, podpisania i złożenia żąda Zamawiający) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: :www.zgm.glogow.pl
6.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
6.2.Projekt umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)
6.3.Wykaz wykonanych dokumentacji (zał. nr 3 do ogłoszenia)
6.4. Wykaz podwykonawców (zał. 4 do ogłoszenia)
6.5.Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 5 do ogłoszenia)
6.6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 6 do ogłoszenia)
7. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
7.1. Kierownik Działu Technicznego ZGM w Głogowie Ryszard Sajko, 76/853-11-30 lub
575-677-020.
7.2.Dział Techniczny - Przetargi ZGM w Głogowie – Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki
tel. 076-853-11-31
8.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
8.1. Zestawienie minimum 2 usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. zestawienie wykonanych dokumentacji projektowych w zakresie instalacji gazowych, centralnego ogrzewania itp. dotyczących budynków mieszkalnych lub usługowych (renowacje, remonty, demontaż starych instalacji, montaż nowych instalacji itp.).
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje, protokoły przekazania dokumentów, etc.).
8.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
Działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
8.3.Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006 r. (Dz. U. z 16.05.2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego..
9. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 18.03.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.03.2019 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
11. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
12.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podawania przyczyny.
13. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w ust. 6 stronie internetowej
Zamawiającego.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »