Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont dachu papowego na budynku ... - ul. Staszica 18 PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 06.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Jana Matejki 9 w Głogowie, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów ogłasza postępowanie w trybie „zapytania ofertowego” na:


Remont dachu papowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Staszica 18 w Głogowie

1. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni, rozpoczęcie kwiecień 2019 r.
2.Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Staszica 18 w Głogowie, w imieniu której Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1,67-200 Głogów
3.Tryb postępowania: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701 – 704 Kodeksu Cywilnego
4. Przedmiot zamówienia
4.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego, wyminą wsporników instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 18 w Głogowie. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu zamówienia w zależności od otrzymanych lub posiadanych środków finansowych.
5. Materiały dotyczące zamówienia, których złożenia żąda Zamawiający, dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
Przedmiar robót (zał. nr 2 do ogłoszenia)
Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
(zał. nr 3 do ogłoszenia)
Projekt umowy (zał. nr 4 do ogłoszenia)
Zakres prac powierzonych podwykonawcom (zał. 5 do ogłoszenia)
Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 6 do ogłoszenia)
Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego (zał. nr 7 do ogłoszenia).
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 8 do ogłoszenia)
6. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
6.1. W sprawach technicznych:
Kierownik Działu Technicznego ZGM w Głogowie, Ryszard Sajko – tel. 76-853-11-30.
6.2. W sprawach proceduralnych: Dział Techniczny ZGM (Przetargi) Izabela Szpocińska lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
7. Kryterium oceny ofert: 100% cena
8.Termin związania ofertą: 30 dni.
9.Przetwarzanie danych osobowych.
9.1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.
9.2.W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
a) dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),
b) oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.
10. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
10.1. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót umieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego (zał. nr 2 do ogłoszenia).
Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
10.2. Zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia, co najmniej 2 robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym w zakresie remontu dachów papowych w budynkach mieszkalnych lub użytkowych.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót etc.)
10.3. Zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia
10.4. Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi zgodnie z zał. nr 5 i 6 do ogłoszenia
10.5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót
przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego.
Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2 – dniowym wyprzedzeniem ( zał. nr 7 do Ogłoszenia)
10.6. Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/ Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
10.7. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
10.8. Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
10.9. Dowód wniesienia wadium, o którym mowa w ust. 11
10.10. Podpisane oświadczanie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z załącznikiem
nr 8 do ogłoszenie.
11.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł
słownie: pięćset złotych 00/100
11.1. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie
nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c)w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
11.2. Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
11.3. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b) musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c) musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
11.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie przedmiotu postępowania,
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji,
f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11.5. Postanowienia ust. 6.3 oraz ust. 6.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 6.1 lit. b) i ust. 6.1. lit. d)
11.6. Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
11.7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
11.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
11.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
12.Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.
13.Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 18.03.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
14.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.03.2019 r. o godz. 930 w Sali Narad Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
15.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
16.Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »