Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie usług wymiany piasku w piaskownicach w zasobach ... PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 07.03.2019 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych (art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oraz art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego) na:


Wykonanie usług wymiany piasku w piaskownicach w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybranie i wywiezienie starego piasku z piaskownic oraz dowiezienie nowego piasku i uzupełnienie piaskiem piaskownic usytuowanych na terenach będących w 100% własnością Gminy Miejskiej Głogów oraz w piaskownicach na terenach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Dzieci Głogowskich 1,
ul. Kamienna droga 37-39, ul. Osadników 2a-2b i ul. Henryka V Żelaznego 27-33 w Głogowie
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.04.2019 r.
2.Tryb postępowania: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego.
3. Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
3.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
3.2. Wykaz piaskownic (zał. nr 2 do ogłoszenia)
3.3.Projekt umowy – piaskownice na terenach Gminy Miejskiej Głogów (zał. nr 3 do ogłoszenia)
3.5.Projekt umowy – piaskownice na terenach należących do Wspólnot Mieszkaniowych
(zał. nr 3a do ogłoszenia)
3.6. Wykaz podwykonawców (zał. 4 do ogłoszenia)
3.7.Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 5 do ogłoszenia)
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
4.1. Kierownik ADM „Hutnik” – Magdalena Nowicka, tel. 076-853-11-91
4.2. Kierownik ADM „Śródmieście” – Leszek Drankiewicz, tel. 076-853-11-81
4.3. Sekcja lokali i zamówień Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Izabela Szpocińska
lub Sławomir Sadecki, tel. 76-8531131
5. Kryterium oceny ofert: 100% cena
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
6.1.Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia
6.2. Zaparafowany przez Wykonawcę wykaz piaskownic zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia
6.3Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 3
6.4.Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi zgodnie z zał. nr 4 i 5 do ogłoszenia
6.5. Zestawienie co najmniej 2 wykonanych usług wymiany piasku w piaskownicach w zasobach mieszkaniowych wielorodzinnych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót etc.).
6.6. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
6.7. Atest sanitarny piasku przeznaczonego do uzupełnienia piaskownic.
6.8. Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
7.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł,
słownie: pięćset złotych 00/100
7.1.Wadium może być wniesione w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 04 8646 0008 0000 0000 6392 0003,
7.2.Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert.
7.3.Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
7.4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7.5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7.8.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
7.9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8.Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 19.03.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
9.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.03.2019 r. o godz. 930 w Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przyul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu zamówienia w zależności od otrzymanych lub posiadanych środków finansowych.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
12. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w pkt. 2 stronie internetowej
Zamawiającego.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »