Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonywanie usług porządkowych na terenach zewnętrznych ... PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 08.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
                                                                                      
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1, 67-200 Głogów ogłasza postępowanie zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych) na:

Wykonywanie usług porządkowych na terenach zewnętrznych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

1.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
2.    Tryb zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
3.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl.
4.    Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
4.1. Leszek Drankiewicz – Kierownik ADM „Śródmieście” w Głogowie, tel. 076-853-11-81
4.2. Magdalena Nowicka - Kierownik ADM „Hutnik” w Głogowie, tel. 076-853-11-91
4.2. W sprawach proceduralnych:
Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki – Dział Techniczny ZGM w Głogowie, tel. 076-853-11-31
5.     Opis przedmiotu zamówienia:
5.1    Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług utrzymania czystości na terenach zewnętrznych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, stanowiących w 100% własność Gminy Miejskiej Głogów w obrębie ADM „Śródmieście” oraz ADM „Hutnik”.
5.2. Zakres obowiązków Wykonawcy:
-    zapewnienie we własnym zakresie transportu osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego,
-    nadzór nad pracą osób zatrudnionych w trakcie wykonywania prac,
-    zbieranie nieczystości wraz z wywozem do punktów wskazanych przez Zamawiającego,
-    opróżnianie śmietników ulicznych,
-    grabienie terenu zielonego,
-    zamiatanie chodników, przejść, ulic wewnętrznych itp.,
-    usuwanie/hakanie chwastów z klombów, wzdłuż krawężników, wzdłuż żywopłotów, wokół nasadzeń,
-    dokonywanie nasadzeń zgodnie ze wskazaniem Administracji,
-    przycinanie i pielęgnacja zieleni,
5.3.    Wykaz adresów terenów objętych niniejszym zamówieniem określa załącznik nr 3 do SIWZ.
6.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
7.     Termin realizacji zamówienia: od 25.03.2019 r. do 30.11.2019 r. 
8.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
8.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdziale IX pkt. 3. SIWZ.
8.2. Wykonywali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonywał usługi odpowiadające swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia –     tj. usługi porządkowe lub inne czynności polegające na utrzymaniu czystości terenów publicznie dostępnych. Należy podać wartość usługi/usług, okres jej wykonania, nazwy jednostek organizacyjnych na rzecz których wykonano usługę/usługi. Wymagane jest wykonanie co najmniej jednej usługi, o której mowa powyżej na kwotę minimum 50.000,00 zł brutto.
8.3.    Posiadają ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 50.000,00 zł.
8.4. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000,00 zł brutto.
8.5.    Dysponują w okresie wykonywania zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osobami wykonującymi czynności porządkowe).
8.6. Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale X SIWZ.
8.7. Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy.
9. W postępowaniu będzie wymagane wadium w wysokości 1.000,00 zł
słownie: dwa tysiące złotych 00/100
10. Kryterium oceny ofert: 100% CENA
11. Oferty należy złożyć do dnia 19.03.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM w Głogowie (II piętro, pok. nr 210)
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.03.2019 r. o godz. 910  –  w Sali Narad ZGM w Głogowie (II  piętro, pok. nr  214.
13. Termin związania ofertą  – 30 dni.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.
17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
 
 Głogów, 18.03.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców, Zamawiający zmienia zapis dział IX ust. 6 pkt 6.3. SIWZ - „Wykaz wykonanych co najmniej 1 usługi odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. tj. usługi porządkowe lub inne czynności polegające na utrzymaniu czystości terenów publicznie dostępnych. Należy podać wartość usługi/usług, okres jej wykonania, nazwy jednostek organizacyjnych na rzecz których wykonano usługę/usługi. Wymagane jest wykonanie co najmniej jednej usługi, o której mowa powyżej na kwotę minimum 50.000,00 zł brutto.

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »