Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie audytu energetycznego budynku ...- ul. Budowlanych 14 PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 08.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu Wspólnoty Lokali Użytkowych przy ul. Budowlanych 14 w Głogowie ogłasza postępowanie w trybie „zapytania ofertowego” art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego na:


Wykonanie audytu energetycznego budynku Wspólnoty Lokali Użytkowych przy ul. Budowlanych 14 w Głogowie

1. Zamawiający: Wspólnota Lokali Użytkowych przy ul. Budowlanych 14 w Głogowie
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytu energetycznego budynku Wspólnoty Lokali Użytkowych przy ul. Budowlanych 14 w Głogowie (4 egzemplarze).
3. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Tryb zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego
6.Materiały dotyczące zamówienia (których wypełnienia, podpisania i złożenia żąda Zamawiający) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: :www.zgm.glogow.pl
6.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
6.2.Projekt umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)
6.3.Wykaz wykonanych dokumentacji (zał. nr 3 do ogłoszenia)
6.4. Wykaz podwykonawców (zał. 4 do ogłoszenia)
6.5Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 5 do ogłoszenia)
6.6. Podstawowe dane budynku niezbędne do realizacji zamówienia (zał. nr 6 do ogłoszenia)
6.7. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób
biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy (Załącznik nr 7 do ogłoszenia).
7. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
7.1. Kierownik Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, p. Ryszard Sajko, tel. 076-853-11-31.
7.2 Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie (Przetargi) – Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki, tel. 076-853-11-31
8.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
8.1. Zestawienie minimum 2 usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu audytów energetycznych i (lub) dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych lub użytkowych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje, protokoły przekazania dokumentów, etc.)
8.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
7.5. Podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami
osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 7 do
ogłoszenia.
8. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.03.2019 r. o godz. 930 w Sali Narad przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
10. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
11.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podawania przyczyny.
12.Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w ust. 6 stronie internetowej
Zamawiającego.
13. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wykonawcami.
14.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, bez względu na umiejscowienie siedziby Wykonawcy, w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza przesłania umowy do podpisania drogą pocztową.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
 
Głogów, dnia 28.03.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA


I.    Zamawiający: Wspólnota Lokali Użytkowych przy ul. Budowlanych 14 w Głogowie, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia 08.03.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 4
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
Małgorzata Samorajska
USŁUGI W ZAKRESIE CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ
ul. Liliowa 6, 58-240 Piława Górna

VIII.    Uzasadnienie wyboru oferty:
Zamawiający dokonał wyboru oferty o najniższej cenie spośród 4 złożonych ofert, spełniającej warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »