Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie projektu budowlanego ... - Al. Wolności 75 PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 08.03.2019 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Wolności 75 w Głogowie, ogłasza postępowanie w trybie „zapytania ofertowego” (art. 701-4 Kodeksu Cywilnego) na:


Wykonanie projektu budowlanego (dokumentacji techniczno-kosztorysowej) dotyczącego wymiany instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem
w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
Al. Wolności 75 w Głogowie

1.  Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Al. Wolności 75 w Głogowie
2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowych na wymianę instalacji elektrycznej (w tym Wewnętrznych Linii Zasilających) wraz z oświetleniem
w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Wolności 75 w Głogowie.
2.2. Zakres ilościowy realizacji zamówienia dla każdej z nieruchomości:
2.2.1.Wykonanie projektu technicznego (5 egzemplarzy)
2.2.2.Wykonanie przedmiaru robót (1 egzemplarz)
2.2.3.Wykonanie kosztorysu inwestorskiego (1 egzemplarz)
2.2.4.Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (1 egzemplarz)
2.2.5.Uzyskanie wszelkich uzgodnień formalno-prawnych związanych z wykonaniem zamówienia, w tym uzgodnienie dokumentacji z dostawcą energii elektrycznej
3.Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy.
4.Tryb zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego
5.Materiały dotyczące zamówienia (których wypełnienia, podpisania i złożenia żąda Zamawiający) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: :www.zgm.glogow.pl
5.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
5.2.Projekt umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)
5.3. Wykaz podwykonawców (zał. 3 do ogłoszenia)
5.4Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 4 do ogłoszenia)
5.5.Podstawowe dane budynków (zał. nr 5 do ogłoszenia)
5.6. Wykaz wykonanych dokumentacji (zał. nr 6 do ogłoszenia)
5.7. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób
biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy (Załącznik nr 7 do ogłoszenia).
6. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
6.1. W sprawach technicznych: Zastępca Kierownika ADM „Hutnik” ds. technicznych, Piotr Furmański, tel. 76-853-11-94 lub 503-016-288.
6.2. W sprawach proceduralnych: Dział Techniczny ZGM w Głogowie – Izabela Szpocińska lub Sławomir Sadecki, tel. 076-853-11-31
7.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
7.1. Zestawienie minimum 2 usług (zał. nr 6 do ogłoszenia) wykonanej w okresie ostatnich 3 lat,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu projektów wymiany lub modernizacji instalacji elektrycznych   w budynkach mieszkalnych lub użytkowych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje,  protokoły przekazania dokumentów, etc.)
7.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
7.3.Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do projektowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 16 maja 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zmianami) wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu.
7.4. Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
7.5. Podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami
osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 7 do
ogłoszenia.
8.Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.03.2019 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej ZGM przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
10.Kryterium oceny ofert: 100% cena
11.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podawania przyczyny
12.Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w ust. 5 stronie internetowej
Zamawiającego.
14.Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty.
15.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, bez względu na umiejscowienie siedziby Wykonawcy, w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza przesłania umowy do podpisania drogą pocztową.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
 
Głogów, dnia 28.03.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wykonanie projektu budowlanego (dokumentacji techniczno-kosztorysowej) dotyczącego wymiany instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem
w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
Al. Wolności 75 w Głogowie


I.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Wolności 75 w Głogowie,
w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  08.03.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 1
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Roman Janowicz
ul. Rzemieślnicza 30, 64-115 Święciechowa

VIII.    Ustalenia Komisji Przetargowej:   
Komisja Przetargowa dokonała wyboru jedynej złożonej oferty, spełniającej warunki udziału  w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »