Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
Remont dachu w ramach zdania pod nazwą: Remont dachu przy ul. Staszica 15 w Głogowie ... PDF Drukuj Email
Ogłoszenie nr 524295-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Remont dachu w ramach zdania pod nazwą: „Remont dachu przy ul. Staszica 15 w Głogowie wraz z remontem lokalu użytkowego w celu usunięcia szkód w wyniku pożaru nieruchomości”

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-27, godzina: 09:00
 
 

Załączniki:

OGŁOSZENIE DO POBRANIA TUTAJ (docx)

PLIKI DO POBRANIA TUTAJ (zip)
 

 

Głogów, dnia 27.03.2019 r.

INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 86 UST. 1 PKT. 5 USTAWY  Z DNIA 29.01.2004 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (T.J. DZ.U. Z 2018 R., POZ. 1986)

1) Kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 130.591,43 zł netto
2) Ofert złożone w terminie:
- DS SPATIUM Sp. z o.o., ul. Stanisłaowska 47, 54-611 Wrocław
3)
Cena oferty: 130.346,92 zł netto
Termin wykonania zamówienia: wg SIWZ - 120 dni
Okres gwarancji: 60 miesięcy

 

 

Głogów, dnia 09.04.2019 r.
                               
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy  z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) zwaną dalej „ustawą Pzp” na:

Remont dachu w ramach zdania pod nazwą:
„Remont dachu przy ul. Staszica 15 w Głogowie wraz z remontem lokalu użytkowego w celu usunięcia szkód w wyniku pożaru nieruchomości”

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

1.    Jako najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

DS SPATIUM Sp. z o.o.
ul. Stanisławowska 47
54-611 Wrocław


cena oferty - 160.326,71 zł brutto
gwarancja i rękojmia - 60 m-cy


2.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:   
Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej oferty, spełniającej warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0

4.    Ilość ofert odrzuconych: 0

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »