Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonywanie usług porządkowych na terenach zewnętrznych ... PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 19.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
                                                                                       
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1, 67-200 Głogów ogłasza postępowanie zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych) na:

Wykonywanie usług porządkowych na terenach zewnętrznych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


1.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
2.    Tryb zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
3.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl.
4.    Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
4.1. Leszek Drankiewicz – Kierownik ADM „Śródmieście” w Głogowie, tel. 076-853-11-81
4.2. Magdalena Nowicka - Kierownik ADM „Hutnik” w Głogowie, tel. 076-853-11-91
4.2. W sprawach proceduralnych:
Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki – Dział Techniczny ZGM w Głogowie, tel. 076-853-11-31
5.     Opis przedmiotu zamówienia:
5.1    Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług utrzymania czystości na terenach zewnętrznych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, stanowiących w 100% własność Gminy Miejskiej Głogów w obrębie ADM „Śródmieście” oraz ADM „Hutnik”.
5.2. Zakres obowiązków Wykonawcy:
-    zapewnienie we własnym zakresie transportu osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego,
-    nadzór nad pracą osób zatrudnionych w trakcie wykonywania prac,
-    zbieranie nieczystości wraz z wywozem do punktów wskazanych przez Zamawiającego,
-    opróżnianie śmietników ulicznych,
-    grabienie terenu zielonego,
-    zamiatanie chodników, przejść, ulic wewnętrznych itp.,
-    usuwanie/hakanie chwastów z klombów, wzdłuż krawężników, wzdłuż żywopłotów, wokół nasadzeń,
-    dokonywanie nasadzeń zgodnie ze wskazaniem Administracji,
-    przycinanie i pielęgnacja zieleni,
5.3.    Wykaz adresów terenów objętych niniejszym zamówieniem określa załącznik nr 3 do SIWZ.
6.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
7.     Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2019 r. do 30.11.2019 r.  
8.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
8.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdziale IX pkt. 3. SIWZ.
8.2. Wykonywali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonywał usługi odpowiadające swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia –     tj. usługi porządkowe lub inne czynności polegające na utrzymaniu czystości terenów publicznie dostępnych. Należy podać wartość usługi/usług, okres jej wykonania, nazwy jednostek organizacyjnych na rzecz których wykonano usługę/usługi. Wymagane jest wykonanie co najmniej jednej usługi, o której mowa powyżej na kwotę minimum 50.000,00 zł brutto.
8.3.    Posiadają ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 50.000,00 zł.
8.4. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000,00 zł brutto.
8.5.    Dysponują w okresie wykonywania zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osobami wykonującymi czynności porządkowe).
8.6. Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale X SIWZ.
8.7. Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy.
9. W postępowaniu będzie wymagane wadium w wysokości 1.000,00 zł
słownie: dwa tysiące złotych 00/100
10. Kryterium oceny ofert: 100% CENA
11. Oferty należy złożyć do dnia 28.03.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM w Głogowie (II piętro, pok. nr 210)
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.03.2019 r. o godz. 910  –  w Sali Narad ZGM w Głogowie (II  piętro, pok. nr  214.
13. Termin związania ofertą  – 30 dni.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.
17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
 Głogów, dnia 26.03.2019 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie za art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) na „Wykonywanie usług porządkowych na terenach zewnętrznych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie”

    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów, w związku z zapytaniem złożonym przez jednego z Wykonawców udziela poniższych odpowiedzi.

Wyrażając chęć przystąpienia do przetargu pod nazwą: „Wykonanie usług porządkowych na terenach zewnętrznych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie” proszę o uzupełnienie OPZ oraz SIWZ o niezbędne elementy:

1.    Podanie powierzchni w m2 obszarów objętych zamówieniem z rozbiciem na poszczególne adresy (tereny zielone i tereny utwardzone).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że usługa realizowana będzie na podstawie wskazań
i harmonogramu Administracji „Śródmieście” oraz Administracji „Hutnik” z przekazaniem obrębu poszczególnych działek w formie mapek. Jednocześnie informujemy, że obsługiwany teren łącznie obejmuje 115.000,00 m2.

2.    Określenie punktów gdzie należy wywozić nieczystości
Odpowiedź:
Nieczystości będą wywożone do kontenera (na terenie Głogowa), którego lokalizacja zostanie przedstawiona wybranemu Wykonawcy podczas przekazywania obowiązków po podpisaniu umowy.

3.    Podanie adresów na których znajduje się kosze do opróżniania przez pracowników Wykonawcy oraz informację czy Wykonawca ma wyposażyć przedmiotowe kosze w worki na śmieci. Jeżeli Zamawiający oczekuje aby do koszy wkładać worki to proszę o podanie dokładnie ilości oraz pojemności koszy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił lokalizacji koszy ulicznych, ponieważ ich opróżnianie odbywa się według potrzeb. Kosze zlokalizowane są pod wskazanymi adresami przy budynkach, na placach zabaw i przy ławkach tzw. parkowych.
Nie wymaga się umieszczania worków na śmieci w koszach przez Wykonawcę.

4.    Określenie nasadzeń jakie przewiduje wykonać Zamawiający w trakcie trwania umowy. Proszę także o informację kto jest odpowiedzialny za zakup sprzętu oraz materiałów potrzebnych do  nasadzeń (łopaty, kilofy, ziemia, nawozy itd.)
Odpowiedź:
Usługa nasadzeń będzie wykonywana według potrzeb i wskazań Zamawiającego. Za zakup nasadzeń, ziemi i nawozu odpowiada Zamawiający.

5.    Wskazanie wielkości powierzchni w metrach do przycinania i pielęgnacji zieleni
Odpowiedź:
Zamawiający nie wskazuje powierzchni do przycinania i pielęgnacji zieleni. Usługi będą wykonywane według potrzeb i wskazań Zamawiającego i dotyczą wyłącznie przycięć interwencyjnych (nie stałookresowych).

6.    Podanie częstotliwości przycinania zieleni.
Odpowiedź:
Usługi będą wykonywane według potrzeb i wskazań Zamawiającego i dotyczą wyłącznie przycięć interwencyjnych (nie stałookresowych).

7.    Podanie wielkości powierzchni przeznaczonej do odśnieżania z rozbiciem na poszczególne adresy.
Odpowiedź:
Odśnieżanie nie jest przedmiotem tego zamówienia.

8.    Podanie informacji gdzie należy składować skoszoną trawę oraz zgrabione liści? Kto jest odpowiedzialny za ich utylizację?
Odpowiedź:
Zgrabione liście pozyskane w wyniku usługi wykonywanej według potrzeb i wskazań Zamawiającego będą wrzucane do kontenera w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Postępowanie nie dotyczy koszenia trawy.
Wywóz kontenera z nieczystościami będzie wykonywała firma wybrana w innym postępowaniu przetargowym.

9.    Podanie informacji ile sztuk skrzyń na piasek posiada Zamawiający przeznaczonych do akcji zima na obsługiwanych terenach?
Odpowiedź:
Odśnieżanie nie jest przedmiotem tego zamówienia.

10.    Podanie informacji kto jest odpowiedzialny za zakup odpowiedniej ilości piasku oraz soli potrzebnej do akcji zimowej na obsługiwanym rejonie
Odpowiedź:
Odśnieżanie nie jest przedmiotem tego zamówienia.

 
 
Głogów, dnia 03.04.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wykonywanie usług porządkowych na terenach zewnętrznych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie


I.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  19.03.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 1
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Ustalenia:
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »