Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU: Wymiana instalacji elektrycznej ... - ul. Przemys這wa 19 PDF Drukuj Email

G這gów, dnia 28.03.2019 r.


OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów, dzia豉j帷y w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomo軼i przy ul. Przemys這wej 19 w G這gowie zaprasza do sk豉dania ofert cenowych w trybie „zapytania ofertowego” (art. 701 i nast瘼ne Kodeksu Cywilnego) na:

Wymiana instalacji elektrycznej w cz窷ciach wspólnych budynku przy
ul. Przemys這wej 19 w G這gowie wraz z rozdzia貫m energii elektrycznej

1. Termin realizacji zamówienia: do 50 dni od dnia podpisania umowy.

2.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie wymiany wewn皻rznej instalacji elektrycznej w cz窷ciach wspólnych nieruchomo軼i, w tym Wewn皻rznej Linii Zasilaj帷ej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemys這wej 19 w G這gowie.

Ogólny zakres robót:

· wymiana wewn皻rznej linii zasilaj帷a tablic administracyjn,

· wymiana wewn皻rznych linii zasilaj帷ych tablice licznikowe,

· wymiana tablic licznikowych TL,

· wymiana tablic mieszkaniowych TM,

· wymiana instalacji o鈍ietlenia podstawowego na klatkach schodowych oraz przed wej軼iem do budynku,

· wykonanie ochrony przeciwprzepi璚iowej,

· wykonanie ochrony przeciwpo瘸rowej,

· wykonanie ochrony przeciwpora瞠niowej.

Szczegó這wy zakres prac okre郵aj dokumenty okre郵one w ust. 3, pkt. 3.2., 3.3. i 3.4 stanowi帷e integralne za陰czniki do niniejszego og這szenia

3. Materia造 dotycz帷e zamówienia dost瘼ne s na stronie internetowej Zamawiaj帷ego: www.zgm.glogow.pl

3.1.Formularz ofertowy (za. nr 1 do og這szenia)

3.2.Projekt budowlany (za. nr 2 do og這szenia)

3.3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (za. nr 3 do og這szenia)

3.4.Przedmiar robót (za. nr 4 do og這szenia)

3.5.Projekt umowy (za. nr 5 do og這szenia)

3.6.Zestawienie wykonanych robót w zakresie obj皻ym przedmiotem zamówienia (za. nr 6 do og這szenia)

3.7. Wykaz podwykonawców (za. 7 do og這szenia)

3.8O鈍iadczenie o wykonaniu zamówienia si豉mi w豉snymi (za. nr 8 do og這szenia)

3.9.O鈍iadczenie o dokonaniu wizji lokalnej obiektu (za. nr 9 do og這szenia)

3.10. O鈍iadczanie o przetwarzaniu danych osobowych (za. nr 10 do og這szenia)

4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiaj帷ego:

4.1. W sprawach technicznych:

Zast瘼ca Kierownika ds. technicznych ADM „Hutnik”, Piotr Furma雟ki, tel. 76-853-11-94.

4.2. W sprawach proceduralnych: Dzia Techniczny ZGM w G這gowieIzabela Szpoci雟ka lub S豉womir Sadecki, tel. 76-853-11-31

5. Kryterium oceny ofert: 100% cena

Zamawiaj帷y 膨da aby kosztorys dotycz帷y modernizacji instalacji elektrycznej dodatkowo zawiera cen za oplombowanie urz康ze pomiarowo-rozdzielczych, cen za wy陰czenie napi璚ia podczas wykonywania czynno軼i monta穎wych oraz cen za za豉twienie wszelkich spraw zwi您anych z oplombowaniem urz康ze pomiarowo-rozdzielczych.

6.Przetwarzanie danych osobowych.
6.1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w zwi您ku z prowadzeniem post瘼owania przetargowego b璠 przetwarza造 wy陰cznie na potrzeby post瘼owania oraz chroni造 przed dost瘼em osób nieupowa積ionych, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami o ochronie danych osobowych wynikaj帷ymi z Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.
6.2. W zwi您ku z udost瘼nianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczaj postanowienia okre郵aj帷e jego zakres oraz wymagane informacje:
a) dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentuj帷ych ka盥 ze stron udost瘼niane b璠 drugiej stronie, która stanie si administratorem danych osobowych, i przetwarzane b璠 przez ni w celu przeprowadzenia post瘼owania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),
b) oferent w zwi您ku z przygotowan ofert udost瘼nia dla Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pe軟omocników do zaci庵ania zobowi您a oraz informacje potwierdzaj帷e kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.
7. Do oferty nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
7.1.Formularz ofertowy sporz康zony zgodnie z za. nr 1 do og這szenia
7.2. Kosztorys ofertowy sporz康zony zgodnie z przedmiarem robót umieszczonym na stronieinternetowej Zamawiaj帷ego (za. nr 4 do og這szenia).
Uwaga! Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania kosztorysów uproszczonych.
7.3. Zestawienie, z godnie z za陰cznikiem nr 6 do og這szenia, co najmniej 2 robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a je郵i okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj帷ych swym rodzajem robotom stanowi帷ym przedmiot zamówienia, tj. wykaz robót budowlanych w zakresie monta簑 lub wymiany (modernizacji) instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych lub us逝gowych.
Do wykazu nale篡 do陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 roboty zosta造 wykonane nale篡cie (referencje, protoko造 odbioru robót etc.).
7.4Podpisany przez Wykonawc projekt umowy zgodnie z za. nr 5 do og這szenia
7.5.Wykaz podwykonawców oraz (lub) o鈍iadczenie o wykonaniu zamówienia si豉mi w豉snymi zgodnie z za. nr 7 i 8 do og這szenia
7.6.Kserokopie aktualnych uprawnie budowlanych do kierowania robotami budowlanymi o specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2017 poz. 1332/ oraz Rozporz康zenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzenia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, które zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepisów) wraz z aktualnym za鈍iadczeniem o przynale積o軼i do w豉軼iwej Izby Samorz康u Zawodowego.
7.7. Aktualny wypis/odpis z w豉軼iwego rejestru albo za鈍iadczenie o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, wydany lub urz璠owo potwierdzony przez organ wydaj帷y nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed dniem otwarcia ofert.
7.8.Op豉con polis od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej w wysoko軼i co najmniej oferowanej kwoty brutto.
7.9.Dowód wniesienia wadium w kwocie i formach okre郵onych w ust. 7.
7.10. Druk po鈍iadczaj帷y dokonanie wizji lokalnej obiektu (miejsca prowadzenia przysz造ch robót) sporz康zony zgodnie z za. nr 9 do og這szenia.
7.11.Podpisane o鈍iadczanie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z za陰cznikiem nr 8 do og這szenie
8.Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i 1.000,00 z,
s這wnie: jeden tysi帷 z這tych 00/100
8.1.Wadium mo瞠 by wnoszone w nast瘼uj帷ych formach:
a) w pieni康zu przelewem na konto Zamawiaj帷ego: Bank Spó責zielczy w G這gowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
b)w por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo – kredytowej, z tym, 瞠 zobowi您anie kasy jest zobowi您aniem pieni篹nym,
c)w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d) w por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
8.2.Pozosta貫 formy wadium nale篡 z這篡 w siedzibie Zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
8.3.Wadium wnoszone w formie innej, ni pieni篹na musi spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania:
a) musi odpowiada co do warto軼i wysoko軼i wadium okre郵onemu w niniejszym og這szeniu,
b) musi zawiera w swojej tre軼i okoliczno軼i, w których gwarant (por璚zyciel) wyp豉ci kwot wadium Zamawiaj帷emu wraz z klauzul stwierdzaj帷, 瞠 wyp豉ta nast徙i na pierwsze 膨danie Zamawiaj帷ego bez protestu gwaranta (por璚zyciela),
c) musi by podpisane przez osob lub osoby upowa積ione do reprezentacji gwaranta (por璚zyciela).
8.4.W przypadku sk豉dania przez Wykonawc wadium w formie gwarancji, gwarancja ma by co najmniej gwarancj: bezwarunkow, nieprzeno郾, nieodwo豉ln i p豉tn na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego. Gwarancja musi by sporz康zona zgodnie z obowi您uj帷ym prawem i winna zawiera nast瘼uj帷e elementy:
a) nazw daj帷ego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj帷ego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) okre郵enie przedmiotu post瘼owania,
c) okre郵enie wierzytelno軼i, która ma by zabezpieczona gwarancj,
d) kwot gwarancji,
e) termin wa積o軼i gwarancji,
f) zobowi您anie gwaranta do zap豉cenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego zawieraj帷e o鈍iadczenie, i Wykonawca, którego ofert wybrano: odmówi podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie lub nie wniós zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, lub zawarcie umowy sta這 si nie mo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy.
8.5.Postanowienia ust. 6.3 oraz ust. 6.4 stosuje si odpowiednio do por璚ze, okre郵onych powy瞠j w ust. 6.1 lit. b) i ust. 6.1. lit. d)
8.6.Dowód wniesienia wadium (je郵i jest wnoszone w formie innej ni wp豉ta pieni篹na) powinien by z這穎ny w oryginale oraz kopii. Orygina gwarancji/por璚zenia powinien by do陰czony w odr瑿nej kopercie. Kopia dokumentu powinna by wpi皻a do oferty przetargowej.
8.7.Oferta niezabezpieczona akceptowan form wadium zostanie odrzucona.
8.8.Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.
8.9.Zamawiaj帷y zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem wykonawcy, którego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza.
8.10. Wykonawcy, którego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.11.Zamawiaj帷y zwraca niezw這cznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
8.12.Je瞠li wadium wniesiono w pieni康zu, Zamawiaj帷y zwraca je wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na którym by這 ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieni璠zy na rachunek oferenta.
8.13.Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca, którego oferta zosta豉 wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie.
b) zawarcie umowy sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy.
9.Termin zwi您ania ofert: 30 dni
10.Zamawiaj帷y b璠zie 膨da od Wykonawcy, którego oferta zosta豉 uznana za najkorzystniejsz wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy na warunkach okre郵onych w §10 projektu umowy – za. nr 5 do og這szenia w wysoko軼i 10% ceny brutto z這穎nej oferty.
11.Opisan i oznaczon piecz徠k firmow Wykonawcy ofert nale篡 z這篡 do dnia
11.04.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 201.
Uwaga! Z這瞠nie oferty po wyznaczonym terminie b璠zie skutkowa這 odes豉niem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
12.Otwarcie ofert odb璠zie si w dniu 11.04.2019 r. o godz. 910 w Sali j Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 214.
13.Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania na ka盥ym jego etapie, bez podawania przyczyny.
14.Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 dalszych ustnych negocjacji z wybranymi wykonawcami.
15.Wyniki post瘼owania zostan opublikowane na podanej w pkt. 3 stronie internetowej Zamawiaj帷ego.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
 
G這gów, dnia 15.05.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POST襾OWANIA

Wymiana instalacji elektrycznej w cz窷ciach wspólnych budynku przy ul. Przemys這wej 19 w G這gowie wraz z rozdzia貫m energii elektrycznej


I.    Zamawiaj帷y: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przemys這wej 19 w G這gowie, w imieniu której dzia豉 Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów.
II.    Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia z dnia  29.03.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilo嗆 otrzymanych ofert: 3
V.    Ilo嗆 wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilo嗆 ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
Firma Us逝gowo – Handlowa (Instalatorstwo Elektryczne)
Krzysztof Bieniek
ul. 奸御ka 35/2, 68-100 畝ga

VIII.    Ustalenia Komisji Przetargowej:   
Komisja Przetargowa dokona豉 wyboru oferty o cenie ni窺zej spo鈔ód 2 wa積ych ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu (jeden z Wykonawców odst徙i od udzia逝 w post瘼owaniu), spe軟iaj帷ej warunki udzia逝  w post瘼owaniu okre郵one przez Zamawiaj帷ego.
 
 
 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »