Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej...- Al. Wolności 40 PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 01.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów ogłasza postępowanie w trybie „zapytania ofertowego” na:


Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej przebudowy instalacji gazowej w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej
przy Al. Wolności 40 w Głogowie


1. Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Wolności 40 w Głogowie, w imieniu których działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej przebudowy instalacji gazowej w związku z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody.
3. Zakres ilościowy opracowania dokumentacji – osobno dla każdego z budynków, o których mowa w ust. 2:
a) opracowanie projektu budowlanego – 4 egz.
b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 1 egz.
c) opracowanie przedmiaru robót – 1 egz.
d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 4 egz.
e) uzyskanie wszelkich uzgodnień formalno-prawnych związanych z wykonaniem zamówienia, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego
4. Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Tryb zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701 – 704 Kodeksu Cywilnego
6. Materiały dotyczące zamówienia (których wypełnienia, podpisania i złożenia żąda Zamawiający) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: :www.zgm.glogow.pl
7.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
7.2. Projekt umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)
7.3. Wykaz wykonanych dokumentacji techniczno-kosztorysowych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zał. nr 3 do ogłoszenia)
7.4. Wykaz podwykonawców (zał. 4 do ogłoszenia)
7.5. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 5 do ogłoszenia)
7.6. Podstawowe dane budynku objętego przedmiotem zamówienia (zał. nr 6 do ogłoszenia)
7.7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 7 do ogłoszenia).
7. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
7.1. Kierownik Działu Technicznego ZGM w Głogowie, Ryszard Sajko, tel. 076-853-11-30.
7.2. Dział Techniczny ZGM w Głogowie (Przetargi) – Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki
tel. 076-853-11-31.
8.Przetwarzanie danych osobowych.
8.1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.
8.2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
a) dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),
b) oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.
9. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
9.1. Wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia)
9.2. Podpisany i opieczętowany projekt umowy (zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia)
9.3. Zestawienie (zgodnie z zał. nr 3 do ogłoszenia) minimum 2 usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na opracowaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej przebudowy, rozbudowy lub wykonania instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje, protokoły przekazania i odbioru dokumentacji, etc.)
9.4. Wykaz podwykonawców (zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia) lub oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zgodnie z zał. nr 5 do ogłoszenia)
9.5. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
9.6. Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
10. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć
do dnia 11.04.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.04.2019 r. o godz. 930 w Sali Narad ZGM
przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
12. Kryterium oceny ofert: 100% cena
13. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w ust. 6 stronie internetowej Zamawiającego.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »