Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont klatek schodowych ... - ul. Obrońców Pokoju 24a-24c PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 05.04.2019 r.
                 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1, 67-200 Głogów działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Obrońców Pokoju 24a-24c w Głogowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont klatek schodowych ze szlifowaniem posadzek lastryko oraz białkowaniem piwnic w  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Obrońców Pokoju 24a-24c w Głogowie1.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Obrońców Pokoju 24a-24c
w Głogowie, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701-4  Kodeksu Cywilnego.
3.    SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
4.    Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
4.1    W sprawach technicznych:
Kierownik Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  w Głogowie,
p. Ryszard Sajko, tel. 76-853-11-30
4.2. W sprawach proceduralnych:
Dział Techniczny ZGM w Głogowie (Przetargi)– Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki  - tel. 76-853-11-31, fax. 76-853-11-01
5.    Przedmiot zamówienia
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z przedmiarem robót w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi w zakresie remontu klatek schodowych wraz ze szlifowaniem posadzek lastryko oraz białkowaniem piwnic w nieruchomości przy ul. Obrońców Pokoju 24a-24c w Głogowie.
5.2.    Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załączniki nr 9 do SIWZ, opracowany przez Kierownika Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, p. Ryszarda Sajko.
5.3. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
5.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,.
7.    Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od daty podpisania umowy.
8.    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości  1.500,00 zł
       (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
Wadium w formach określonych w Rozdziale XII ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
 9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.     Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdziale XI, ust.3 Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.
9.2.     Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty instalacyjne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót ogólnobudowlanych w zakresie wykonania nowych obiektów lub remontów klatek schodowych, lokali mieszkalnych lub usługowych lub tym podobne prace w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub usługowych.
9.3.     Dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia będzie wykaz osób w ilości minimum 3, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że minimum 1 osoba, którą dysponuje Wykonawca posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 ze zm.) oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Wykonawca wykaże, że dysponuje pracownikami do realizacji zamówienia w ilości powyżej określonej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu swoich zasobów na okres realizacji przedmiotu zamówienia.
9.4.     Posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 50.000,00 zł brutto.
9.5.     Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
9.6.     Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XII SIWZ.
9.7.    Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ.
10.      Kryterium oceny ofert: 100% cena
11.     Oferty należy złożyć do dnia 18.04.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II piętro)
12.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.04.2019 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM (pok. nr 214, II piętro)
13.     Termin związania ofertą  – 30 dni.
14.     Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
17.     Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z  wykonawcami, którzy   złożyli oferty w postępowaniu.
 
PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »