Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wymiana pionów i poziomów kanalizacyjnych ... - ul. Słowiańska 20 PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 05.04.2019 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów, działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowiańskiej 20 w Głogowie ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wymiana pionów i poziomów kanalizacyjnych, wymiana kanalizacji deszczowej, wymiana izolacji pionowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowiańskiej 20 w Głogowie

1. Termin realizacji zamówienia: zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia na przełomie sierpnia – września 2019 r. w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy
2. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Słowiańskiej 20 w Głogowie reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów
3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701 – 704 Kodeksu Cywilnego
4. SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
5. Opis przedmiotu zamówienia:
5. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z przedmiarem robót w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wymiany pionów i poziomów kanalizacyjnych, wymiany kanalizacji deszczowej, wymiany izolacji pionowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowiańskiej 20 w Głogowie
5. Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - zał. nr 9, 9a ,9b do SIWZ.
5. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
7. Kryterium oceny ofert: 100% cena
8. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł.
Wadium w formach określonych w Rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
9. Termin związania ofertą – 30 dni.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
10.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w pkt. 3 rozdz. XI SIWZ.
10.2. Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty instalacyjne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót budowlanych w zakresie wymiany, modernizacji lub montażu nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub usługowych.
10.3. Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawcę osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia będzie wykaz osób w ilości minimum 5, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że minimum 1 osoba, którą dysponuje Wykonawca posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1278)oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
10.4. Posiadają ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto
10.5. Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
10.6. Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XI SIWZ.
10.7. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz
z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z (zał. nr 10 do SIWZ).
11. Oferty należy złożyć do dnia 19.04.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II piętro)
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.04.2019 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM (pok. nr 214, II piętro)
13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
16. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami,


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »