Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicach ... - ul. Matejki 9 PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 16.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Matejki 9 w Głogowie, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów ogłasza postępowanie w trybie „rozeznania cenowegozgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego na:


Wymiany instalacji kanalizacyjnej w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Matejki 9 w Głogowie

1. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
2.Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Matejki 9 w Głogowie,
w imieniu której Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów
3.Tryb postępowania: „rozeznanie cenowe” zgodnie z art. 701 – 704 Kodeksu Cywilnego
4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Matejki 9 w Głogowie. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
5. Materiały dotyczące zamówienia, których złożenia żąda Zamawiający, dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
Formularz ofertowy (Zącznik nr 1 do ogłoszenia)
Przedmiar robót (Zącznik nr 2 do ogłoszenia)
Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
(Zącznik nr 3 do ogłoszenia)
Projekt umowy (Zącznik nr 4 do ogłoszenia)
Zakres prac powierzonych podwykonawcom (Zącznik 5 do ogłoszenia)
Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (Zącznik nr 6 do ogłoszenia)
Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego (Załącznik nr 7 do ogłoszenia).
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 8 do ogłoszenia).
6. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
6.1.W sprawach technicznych: Kierownik Działu Technicznego ZGM w Głogowie:
Ryszard Sajko, tel. 76-853-11-30
6.2. W sprawach proceduralnych: Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Przetargi): Izabela Szpocińska lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
7. Przetwarzanie danych osobowych.
7.1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.
7.2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
a) dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),
b) oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.
8.Kryterium oceny ofert: 100% cena
9. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
9.1. Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z przedmiarem robót umieszczonym na stronieinternetowej Zamawiającego (Zączniki nr 2 do ogłoszenia).
Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
9.2. Zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia, co najmniej 2 robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym w zakresie wymiany instalacji wodnej i (lub) kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót etc.)
9.3Zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z Zącznikiem nr 4 do ogłoszenia
9.4.Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi zgodnie z Zącznikami nr 5 i 6 do ogłoszenia
9.5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót
przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego.
Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2 – dniowym wyprzedzeniem ( Zącznik nr 7 do ogłoszenia)
9.6.Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z dn. 16.05.2006 r. z późn. zmianami) wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
9.7. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
9.8. Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
9.9.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do ogłoszenia
10. Termin związania ofertą: 30 dni.
11.Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
12.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2019 r. o godz. 910 w Sali Narad Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
13.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
14.Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji
z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
Głogów, dnia 05.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Matejki 9 w Głogowie


I.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Matejki 9 w Głogowie,
w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia 16.08.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 1
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 1
VII.    Ustalenia:
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu ze względu na niekompletność oferty.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »