Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU: Wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicach ... - ul. Matejki 9 PDF Drukuj Email

G這gów, dnia 16.08.2019 r.

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomo軼i przy ul. Matejki 9 w G這gowie, w imieniu której dzia豉 Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów og豉sza post瘼owanie w trybie „rozeznania cenowegozgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego na:


Wymiany instalacji kanalizacyjnej w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Matejki 9 w G這gowie

1. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
2.Zamawiaj帷y: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomo軼i przy ul. Matejki 9 w G這gowie,
w imieniu której Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1,
67-200 G這gów
3.Tryb post瘼owania: „rozeznanie cenowe” zgodnie z art. 701 – 704 Kodeksu Cywilnego
4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Matejki 9 w G這gowie. Szczegó這wy zakres prac okre郵a przedmiar robót, stanowi帷e Za陰cznik nr 2 do niniejszego og這szenia.
5. Materia造 dotycz帷e zamówienia, których z這瞠nia 膨da Zamawiaj帷y, dost瘼ne s na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.zgm.glogow.pl
Formularz ofertowy (Za帷znik nr 1 do og這szenia)
Przedmiar robót (Za帷znik nr 2 do og這szenia)
Zestawienie wykonanych robót w zakresie obj皻ym przedmiotem zamówienia
(Za帷znik nr 3 do og這szenia)
Projekt umowy (Za帷znik nr 4 do og這szenia)
Zakres prac powierzonych podwykonawcom (Za帷znik 5 do og這szenia)
O鈍iadczenie o wykonaniu zamówienia si豉mi w豉snymi (Za帷znik nr 6 do og這szenia)
O鈍iadczenie o dokonanej wizji lokalnej na terenie prowadzenia przysz造ch robót przy udziale upowa積ionej osoby z ramienia Zamawiaj帷ego (Za陰cznik nr 7 do og這szenia).
O鈍iadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (za. nr 8 do og這szenia).
6. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiaj帷ego:
6.1.W sprawach technicznych: Kierownik Dzia逝 Technicznego ZGM w G這gowie:
Ryszard Sajko, tel. 76-853-11-30
6.2. W sprawach proceduralnych: Dzia Techniczny Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej (Przetargi): Izabela Szpoci雟ka lub S豉womir Sadecki, tel. 76-853-11-31
7. Przetwarzanie danych osobowych.
7.1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w zwi您ku z prowadzeniem post瘼owania przetargowego b璠 przetwarza造 wy陰cznie na potrzeby post瘼owania oraz chroni造 przed dost瘼em osób nieupowa積ionych, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami o ochronie danych osobowych wynikaj帷ymi z Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.
7.2. W zwi您ku z udost瘼nianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczaj postanowienia okre郵aj帷e jego zakres oraz wymagane informacje:
a) dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentuj帷ych ka盥 ze stron udost瘼niane b璠 drugiej stronie, która stanie si administratorem danych osobowych, i przetwarzane b璠 przez ni w celu przeprowadzenia post瘼owania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),
b) oferent w zwi您ku z przygotowan ofert udost瘼nia dla Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pe軟omocników do zaci庵ania zobowi您a oraz informacje potwierdzaj帷e kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.
8.Kryterium oceny ofert: 100% cena
9. Do oferty nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
9.1. Kosztorysy ofertowe sporz康zone zgodnie z przedmiarem robót umieszczonym na stronieinternetowej Zamawiaj帷ego (Za帷zniki nr 2 do og這szenia).
Uwaga! Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania kosztorysów uproszczonych.
9.2. Zestawienie, zgodnie z za陰cznikiem nr 3 do og這szenia, co najmniej 2 robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a je郵i okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj帷ych swym rodzajem robotom stanowi帷ym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym w zakresie wymiany instalacji wodnej i (lub) kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych lub u篡tkowych.
Do wykazu nale篡 do陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 roboty zosta造 wykonane nale篡cie (referencje, protoko造 odbioru robót etc.)
9.3Zaparafowany i podpisany przez Wykonawc projekt umowy zgodnie z Za帷znikiem nr 4 do og這szenia
9.4.Wykaz podwykonawców oraz (lub) o鈍iadczenie o wykonaniu zamówienia si豉mi w豉snymi zgodnie z Za帷znikami nr 5 i 6 do og這szenia
9.5. O鈍iadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przysz造ch robót
przy udziale upowa積ionej osoby z ramienia Zamawiaj帷ego.
Termin wizji lokalnej winien by ustalony z 2 – dniowym wyprzedzeniem ( Za帷znik nr 7 do og這szenia)
9.6.Kserokopie aktualnych uprawnie budowlanych w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych zgodnie z §23 Rozporz康zenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z dn. 16.05.2006 r. z pó幡. zmianami) wraz z kserokopiami aktualnych za鈍iadcze o przynale積o軼i do w豉軼iwej Izby Samorz康u Zawodowego.
9.7. Aktualny wypis/odpis z w豉軼iwego rejestru albo za鈍iadczenie o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, wydany lub urz璠owo potwierdzony przez organ wydaj帷y nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed dniem otwarcia ofert.
9.8. Op豉con polis od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i
gospodarczej w wysoko軼i co najmniej oferowanej kwoty brutto.
9.9.O鈍iadczenie o wyra瞠niu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z za陰cznikiem nr 8 do og這szenia
10. Termin zwi您ania ofert: 30 dni.
11.Opisan i oznaczon piecz徠k firmow Wykonawcy ofert nale篡 z這篡 do dnia 30.08.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 201.
Uwaga! Z這瞠nie oferty po wyznaczonym terminie b璠zie skutkowa這 odes豉niem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
12.Otwarcie ofert odb璠zie si w dniu 30.08.2019 r. o godz. 910 w Sali Narad Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 214.
13.Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania na ka盥ym jego etapie, bez podawania przyczyny.
14.Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 prowadzenia dalszych ustnych negocjacji
z wykonawcami bior帷ymi udzia w post瘼owaniu.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
G這gów, dnia 05.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POST襾OWANIA

Wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Matejki 9 w G這gowie


I.    Zamawiaj帷y: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Matejki 9 w G這gowie,
w imieniu której dzia豉 Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1,
67-200 G這gów.
II.    Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia z dnia 16.08.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilo嗆 otrzymanych ofert: 1
V.    Ilo嗆 wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilo嗆 ofert odrzuconych: 1
VII.    Ustalenia:
Zamawiaj帷y uniewa積ia post瘼owanie, poniewa jedyna z這穎na oferta podlega odrzuceniu ze wzgl璠u na niekompletno嗆 oferty.
 
 
 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »