Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Częściowa adaptacja budynku na cele mieszkalne - Mickiewicza 67 ... PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 30.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na:

Częściowa adaptacja budynku na cele mieszkalne - Mickiewicza 67 - dokumentacja1.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów.
2.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji – projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego na przebudowę budynku użytkowego na budynek mieszkalny z przebudową infrastruktury technicznej oraz zmianą sposobu użytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie opracowanej koncepcji przebudowy budynku przy ul. Mickiewicza 67 na budynek mieszkalny – wielorodzinny w ramach zadania: „Częściowa adaptacja budynku na cele mieszkalne – Mickiewicza 67 - dokumentacja” - załącznik nr 6 do ogłoszenia.
Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt umowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia
3.     Zakres ilościowy realizacji zamówienia.
 3.1     Projekty budowlane - projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy. Projekty zostaną przekazane  Zamawiającemu w ilości po 5 egz. każda branża (instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne, instalacje gazowe, instalacje centralnego ogrzewania) w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji pdf oraz w wersji edytowalnej: opisy *doc, i rysunki *.dwg lub *.dxf
3.2.    Wykonanie audytu energetycznego budynku z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
3.3. Przedmiary wszystkich branż i kosztorysy zostaną przekazane Zamawiającemu w ilości  po 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji pdf i edytowalnej *.ath.
3.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zostanie przekazana Zamawiającemu  w ilości 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji pdf i edytowalnej *.doc
3.5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 1 egz. w wersji papierowej oraz dodatkowo  na nośniku elektronicznym (płyta CD-ROM).
Uwaga. Mapę do celów projektowych dostarczy Zamawiający.
4. Projektant jest zobowiązany do:
4.1.    Uzyskania wszelkich stosownych uzgodnień niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej budynku, takich jak: uzgodnień przyłączy wodno-kanalizacyjnych, energii elektrycznej, gazu, decyzji Konserwatora Zabytków itp.
4.2.    Wykonania projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich wymaganych branż.    Projekty te winny być sporządzone przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie wymagane dla każdej z branż, a ich forma powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.462 oraz z 2013r. poz. 762 z późn. zm.).
4.3.    Wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (w zakresie kosztów  kwalifikowanych - wykaz dostarcza Zamawiający).
4.4.    Sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
4.5.    Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca sporządzi  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (tekst pierwotny Dz. U. 2004r. Nr 202 poz. 2027, tekst jednolity: Dz. U. 2013r poz. 1129)
 4.6. Zapewnienia nadzoru autorskiego w zakresie min. 5 pobytów liczonych dla każdej branży osobno – na budowie w trakcie realizacji zadania na wezwania  Zamawiającego.
 4.7. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia ilości pobytów (ponad zaoferowane  przez Wykonawcę), wynagrodzenie w tym zakresie ustalone zostanie na podstawie odrębnej umowy.
5. Dodatkowe czynności do wykonania przez Wykonawcę:
5.1.    Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa upełnomocnionych przedstawicieli  wykonawcy w naradach, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w terminach 1 raz na 2 tygodnie.
  5.2.W przypadku wniesienia uwag, uzgodnione (z wnoszącymi) uwagi zostaną przez wykonawcę naniesione do opracowania, a poprawione dokumenty lub odpowiednie jego części Wykonawca przekaże zwrotnie Zamawiającemu.
       5.3.Termin każdej narady ustalony będzie każdorazowo na zakończenie trwającej narady. W przypadku  nieustalenia terminu na zakończenie narady – kolejny termin, ustali Zamawiający i poinformuje o tym Wykonawcę, co najmniej na 5 dni przed planowaną naradą..
        5.4.Z narad spisywane będą przez Zamawiającego protokoły, które Zamawiający przekaże niezwłocznie po naradzie Wykonawcy.
        5.5.Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia będzie na bieżąco uzgadniał  wszystkie czynności z Zamawiającym, w szczególności wymagania Zamawiającego dotyczącego doboru standardu i jakości urządzeń i materiałów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania proponowanych rozwiązań projektowych w szczególności w zakresie parametrów technicznych.
6.    Osoby zdolne do wykonania zamówienia :
6.1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą   dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
-    w zakresie architektonicznym uprawnieniami architektonicznymi bez ograniczeń
-    w zakresie  instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych  i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
-    w zakresie instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                       i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń.
6.2.     Kadra jak wyżej musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego;
6.3. Uprawnienia, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2017r.. poz.3332) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006r. nr 83 poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do projektowania  w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
6.4.Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca  winien ująć wszelkie koszty związane z jego realizacją
w tym między innymi koszt uzyskania  mapy do celów projektowych, koszty uzgodnień i  opłat.
7.  Termin realizacji zamówienia:
-    złożenie kompletu dokumentacji z potwierdzonym pismem złożenia projektu
w Administracji Budowlanej: do dnia 10.12.2019 r.,
-    zakończenie (przekazanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę): do dnia 28.02.2020 r.
  8. Termin złożenia ofert do dnia 09.09.2019 r., do godz. 9:00, w Sekretariacie ZGM przy  ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta: projekt budowlany - Częściowa adaptacja budynku na cele mieszkalne - Mickiewicza 67 - dokumentacja”.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.09.2019 r., o godz. 9:30, w Sali Narad ZGM przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro pok. nr 214.
   Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do  Wykonawcy bez jej otwierania.
Ofertę w wyznaczonym terminie można złożyć również drogą elektroniczną:   przetargi@zgm.glogow.pl a oryginał oferty należy przesłać równolegle drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
       ZGM w Głogowie
       ul. Poczdamska 1, 67- 200 Głogów
z dopiskiem „Oferta:  projekt budowlany - Częściowa adaptacja budynku na cele mieszkalne - Mickiewicza 67 - dokumentacja”.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 76-853-11-30.
 9.   Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia Zapytania bez podawania przyczyn.
10. Zamawiający za zgodą Oferenta dopuszcza możliwość negocjacji ceny.
11. Opis sposobu przygotowania ofert:
-    ofertę należy przygotować w języku polskim,
-    w przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą Wykonawcę, inną  niż osobę wskazaną w dokumencie rejestrowym, do ofert należy dołączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę wskazaną w dokumencie rejestrowym.
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
11.1.    Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia
11.2.    Zaparafowany projekt umowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia
11.3.    Zestawienie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dokumentacji na przystosowanie budynków mieszkalnych lub użytkowych do przepisów przeciwpożarowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje, protokoły przekazania dokumentów, etc.).
11.4.    Wykaz podwykonawców lub (oraz) oświadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy siłami własnymi zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do ogłoszenia
11.5.    Podpisane oświadczanie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.
11.6.    Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
11.7.        Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego oraz w specjalności architektonicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
12. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
       -100% - cena
13. Umowa zostanie zawarta po wyborze najkorzystniejszej oferty.
14. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
15. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł
    słownie: pięćset złotych 00/100
15.1.    Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a)     w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
b)    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c)    w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d)     w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
15.2.    Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
15.3.    Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a)    musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b)    musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c)    musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
15.4.    W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    określenie przedmiotu postępowania,
c)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d)    kwotę gwarancji,
e)    termin ważności gwarancji,
f)    zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
15.5.    Postanowienia ust. 10.3 oraz ust. 10.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 10.1 lit. b) i ust. 10.1. lit. d)
15.6.    Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
15.7.    Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
15.8.    Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
15.9.    Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
15.10.    Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.11.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
15.12.    Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
15.13.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b)    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
16.    Przetwarzanie danych osobowych.
16.1.  Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.
16.2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
a)     dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),
b)     oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.
17. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Warunki wpłaty i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)

PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 

Głogów, dnia 05.09.2019 r.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA

Częściowa adaptacja budynku na cele mieszkalne - Mickiewicza 67 - dokumentacja

Zamawiający wprowadza prawidłowy zapis w ust. 11 pkt. 11.3 Ogłoszenia o zamówieniu - "Opis sposobu przygotowania ofert"

Jest:

-  11.3. Zestawienie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dokumentacji na przystosowanie budynków mieszkalnych lub użytkowych do przepisów przeciwpożarowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia

Powinno być:

 -  11.3. Zestawienie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dokumentacji techniczno-kosztorysowych dotyczących remontów budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej (roboty ogólnobudowlane, roboty termomodernizacyjne, instalacyjne itp.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia

 
 
Głogów, dnia 25.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Częściowa adaptacja budynku na cele mieszkalne - Mickiewicza 67 - dokumentacja


I.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  30.08.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 1
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Ustalenia:
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »