Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
Nabór na wolne stanowisko pracy: St. Referent ds. technicznych w ADM "Hutnik" PDF Drukuj Email
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
St. Referent ds. technicznych w ADM „Hutnik”

1. Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- nie karanie za przestępstwo popełnione umyślnie
- nieposzlakowana opinia
- wykształcenie średnie lub wyższe techniczne  z preferencją kierunków budowlanych
- znajomość obsługi komputera w tym szczególnie obsługa programów EXEL, WORD

2.Wymagania dodatkowe:
- umiejętność efektywnej, dobrej organizacji pracy, kreatywność
- samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista
- otwartość na ciągłe doskonalenie
- mile widziane uprawnienia budowlane

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- przyjmowanie oraz kontrola realizacji zgłoszonych usterek
- rozdysponowywanie pracy oraz rozliczanie czasu pracy konserwatorów
- prowadzenie magazynu zakupionych materiałów budowlanych, instalacyjnych,
  elektrycznych
- wystawianie i rozliczanie kontrolek pracy konserwatorów
- co miesięczne wystawianie faktur za wykonane prace konserwacyjne
- prowadzenie rejestru i bieżącej kontroli realizacji przeglądów: kominiarskich, gazowych,
   elektrycznych
- prowadzenie na bieżąco książek obiektów budowlanych
- uczestniczenie w przekazywaniu placów budowy, odbiorach robót, przeglądach
- nadzorowanie remontów mieszkań pod zasiedlenie
- bieżące i terminowe prowadzenie korespondencji oraz całości dokumentacji związanej z
   zajmowanym stanowiskiem
- współpracowanie z administratorami oraz innymi komórkami organizacyjnymi zakładu

4.Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny
b)    życiorys - curriculum vitae,
c)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
d)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e)    kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy,
f)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1260),
h)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych    w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie   z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016   oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 201 r. 1260)

5.Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w terenie i w biurze, wymagająca odpowiedzialności za prawidłowe i rzetelne wykonywanie prac konserwacyjnych, wystawianych rachunków i faktur, odpowiedzialność materialna.
 
6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Zakładzie  Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %”.

7. Składanie ofert:
Oferty, zawierające  wymienione    dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2019 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1,   67 - 200 Głogów  w   sekretariacie zakładu (II piętro)   z dopiskiem na kopercie : „ Dotyczy naboru na stanowisko  -  „St. Referent – ds. technicznych
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr telefonu : 076  853 11 06  
 
Druk kwestionariusza oraz oświadczeń dostępny poniżej.
 
 
« poprzedni artykuł