Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont lokalu użytkowego ... - ul. Staszica 15 PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 06.09.2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na:
 
Remont lokalu użytkowego w ramach zdania pod nazwą:
„Remont dachu przy ul. Staszica 15 w Głogowie wraz z remontem lokalu użytkowego w celu usunięcia szkód w wyniku pożaru nieruchomości”

1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
2. Tryb zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego .www.zgm.glogow.pl
4. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
- w sprawach technicznych
Zastępca Kierownika Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie – Ryszard Sajko, tel. 076-853-11-30, tel. kom. 575-677-020
- w sprawach proceduralnych:
Eliza Nowak, Sławomir Sadecki tel. 076-853-11-31, fax.0 76-853-11-01
5. Opis przedmiotu zamówienia:
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót związanych z remontem lokalu użytkowego przy ul. Staszica 15 w Głogowie uszkodzonego w wyniku pożaru dachu nieruchomości.
Ogólny zakres prac:
- wykonanie prac rozbiórkowych,
- wykonanie podłóg drewnianych wraz z izolacjami cieplnymi,
- wykonanie ścian szkieletowych z płyt OSB,
- wykonanie podłóg z płytek kamionkowych,
- montaż osprzętu sanitarnego,
- czyszczenie murów,
- montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych,
- wykonanie instalacji elektrycznych wraz z oprawami oświetleniowymi.
5.2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ
5.3. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6. Termin realizacji zamówienia: do dnia 05.12.2019 r.
7. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł
słownie: dwa tysiące złotych 00/100
Warunki oraz formy wniesienia wadium określa Rozdział XIII SIWZ.
8.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
8.1.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdziale XII ust. 3 SIWZ.
8.2.Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 roboty w zakresie kompleksowego remontu obiektów budownictwa mieszkaniowego lub obiektów użyteczności publicznej itp.
8.3. Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawcę osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia będzie wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.
8.4.Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę w wysokości minimum 50.000,00 zł.
8.5. Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały..
8.6.Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XIII SIWZ.
8.7.Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ.
9. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy.
10. Kryterium oceny ofert: 100% cena
11. Oferty należy złożyć do dnia 19.09.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 210,
II piętro)
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.09.2019 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM (pok. nr 214, II piętro)
13. Termin związania ofertą – 30 dni.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym.
17.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
18.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, bez względu na umiejscowienie siedziby Wykonawcy, w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza przesłania umowy do podpisania drogą pocztową.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
 
Głogów, dnia 16.10.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Remont lokalu użytkowego w ramach zdania pod nazwą:
„Remont dachu przy ul. Staszica 15 w Głogowie wraz z remontem lokalu użytkowego w celu usunięcia szkód w wyniku pożaru nieruchomości”I.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  06.09.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986)
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 1
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „INSBUD” Zbigniew Popek
Modła 8a, 67-222 Jerzmanowa

VIII.    Ustalenia Komisji Przetargowej:   
Komisja Przetargowa dokonała wyboru jedynej złożonej oferty, spełniającej warunki udziału  w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »