Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU: Obs逝ga i konserwacja kot這wni przy ul. Krochmalnej ... PDF Drukuj Email

G這gów, dnia 18.09.2019 r.


OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów zaprasza do sk豉dania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)


Obs逝ga i konserwacja kot這wni przy ul. Krochmalnej 6-7 oraz

przy ul. Krochmalnej 11a-11e w G這gowie, wyposa穎nych w kot造 stalowe wodne typu RETAL-75 PK oraz EKO-PLUS 15-75 KW


1. Termin realizacji zamówienia: 01.10.2019 - 30.04.2020.
2. Materia造 dotycz帷e zamówienia, których z這瞠nia 膨da Zamawiaj帷y, dost瘼ne s na stronie internetowej Zamawiaj帷ego: www.zgm.glogow.pl
2.1. Formularz ofertowy (za. nr 1 do og這szenia)
2.2. Zestawienie wykonanych prac w zakresie obj皻ym przedmiotem zamówienia (za. nr 2 do og這szenia)
2.3.Projekt umowy (za. nr 3 do og這szenia)
2.4. Wykaz podwykonawców (za. nr 4 do og這szenia)
2.5.O鈍iadczenie o wykonaniu zamówienia si豉mi w豉snymi (za. nr 5 do og這szenia)
2.6. Protokó obioru wykonanej us逝gi (za. nr 6 do og這szenia).
2.7. Wykaz pracowników bezpo鈔ednio wykonuj帷ych zamówienie, posiadaj帷ych aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do obs逝gi urz康ze wytwarzaj帷ych, przetwarzaj帷ych i zu篡waj帷ych ciep這 zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo貫cznej z 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 ze zm.) wraz z informacj o podstawie dysponowania pracownikami (za. nr 7 do og這szenia).
3.Dokumentacja techniczna kotów znajduje si w siedzibie ADM „字ódmie軼ie” w G這gowie przy Al. Wolno軼i 40a, tel. 76-853-11-81.
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiaj帷ego:
4.1. W sprawach technicznych
Kierownika ADM „字ódmie軼ie”, Leszek Drankiewicz, tel. 76-853-11-81
4.2. W sprawach proceduralnych:
Dzia Techniczny Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej (Przetargi)Eliza Nowak
lub S豉womir Sadecki, tel. 76-8531131
5. Kryterium oceny ofert: 100% cena
6.Przetwarzanie danych osobowych.
6.1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w zwi您ku z prowadzeniem post瘼owania przetargowego b璠 przetwarza造 wy陰cznie na potrzeby post瘼owania oraz chroni造 przed dost瘼em osób nieupowa積ionych, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami o ochronie danych osobowych wynikaj帷ymi z Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.
6.2. W zwi您ku z udost瘼nianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczaj postanowienia okre郵aj帷e jego zakres oraz wymagane informacje:
a) dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentuj帷ych ka盥 ze stron udost瘼niane b璠 drugiej stronie, która stanie si administratorem danych osobowych, i przetwarzane b璠 przez ni w celu przeprowadzenia post瘼owania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),
b) oferent w zwi您ku z przygotowan ofert udost瘼nia dla Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pe軟omocników do zaci庵ania zobowi您a oraz informacje potwierdzaj帷e kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.
7. Do oferty nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
7.1. Aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do obs逝gi urz康ze wytwarzaj帷ych, przetwarzaj帷ych i zu篡waj帷ych ciep這 zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo貫cznej z 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 ze zm.)
7.2. Zestawienie, zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do og這szenia, co najmniej 1 us逝gi wykonanej w okresie ostatnich 3 lat, a je郵i okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj帷ej swym rodzajem us逝gom stanowi帷ym przedmiot zamówienia, tj. us逝g polegaj帷ych na obs逝dze serwisowej i konserwacji kot這wni wodnej.
Do wykazu nale篡 do陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie (referencje, protoko造 odbioru robót etc.).
7.3Zaparafowany i podpisany przez Wykonawc projekt umowy zgodnie z za. nr 3 do og這szenia.
7.4. Aktualny wypis/odpis z w豉軼iwego rejestru albo za鈍iadczenie o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, wydany lub urz璠owo potwierdzony przez organ wydaj帷y nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed dniem otwarcia ofert.
7.5. Op豉con polis od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej w wysoko軼i co najmniej oferowanej kwoty brutto.
7.6.Podpisane o鈍iadczanie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z za陰cznikiem nr 8 do og這szenie
8.Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i 500,00 z,
s這wnie: pi耩set z這tych 00/100
8.1.Wadium mo瞠 by wnoszone w nast瘼uj帷ych formach:
a) w pieni康zu przelewem na konto Zamawiaj帷ego: Bank Spó責zielczy w G這gowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
b)w por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo – kredytowej, z tym, 瞠 zobowi您anie kasy jest zobowi您aniem pieni篹nym,
c)w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d) w por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
8.2.Pozosta貫 formy wadium nale篡 z這篡 w siedzibie Zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
8.3.Wadium wnoszone w formie innej, ni pieni篹na musi spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania:
a) musi odpowiada co do warto軼i wysoko軼i wadium okre郵onemu w niniejszym og這szeniu,
b) musi zawiera w swojej tre軼i okoliczno軼i, w których gwarant (por璚zyciel) wyp豉ci kwot wadium Zamawiaj帷emu wraz z klauzul stwierdzaj帷, 瞠 wyp豉ta nast徙i na pierwsze 膨danie Zamawiaj帷ego bez protestu gwaranta (por璚zyciela),
c) musi by podpisane przez osob lub osoby upowa積ione do reprezentacji gwaranta (por璚zyciela).
8.4.W przypadku sk豉dania przez Wykonawc wadium w formie gwarancji, gwarancja ma by co najmniej gwarancj: bezwarunkow, nieprzeno郾, nieodwo豉ln i p豉tn na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego. Gwarancja musi by sporz康zona zgodnie z obowi您uj帷ym prawem i winna zawiera nast瘼uj帷e elementy:
a) nazw daj帷ego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj帷ego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) okre郵enie przedmiotu post瘼owania,
c) okre郵enie wierzytelno軼i, która ma by zabezpieczona gwarancj,
d) kwot gwarancji,
e) termin wa積o軼i gwarancji,
f) zobowi您anie gwaranta do zap豉cenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego zawieraj帷e o鈍iadczenie, i Wykonawca, którego ofert wybrano: odmówi podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie lub nie wniós zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, lub zawarcie umowy sta這 si nie mo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy.
8.5.Postanowienia ust. 6.3 oraz ust. 6.4 stosuje si odpowiednio do por璚ze, okre郵onych powy瞠j w ust. 6.1 lit. b) i ust. 6.1. lit. d)
8.6.Dowód wniesienia wadium (je郵i jest wnoszone w formie innej ni wp豉ta pieni篹na) powinien by z這穎ny w oryginale oraz kopii. Orygina gwarancji/por璚zenia powinien by do陰czony w odr瑿nej kopercie. Kopia dokumentu powinna by wpi皻a do oferty przetargowej.
8.7.Oferta niezabezpieczona akceptowan form wadium zostanie odrzucona.
8.8.Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.
8.9.Zamawiaj帷y zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem wykonawcy, którego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza.
8.10. Wykonawcy, którego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.11.Zamawiaj帷y zwraca niezw這cznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
8.12.Je瞠li wadium wniesiono w pieni康zu, Zamawiaj帷y zwraca je wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na którym by這 ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieni璠zy na rachunek oferenta.
8.13.Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca, którego oferta zosta豉 wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie.
b) zawarcie umowy sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy
9. Termin zwi您ania ofert: 30 dni
10.Opisan i oznaczon piecz徠k firmow Wykonawcy ofert nale篡 z這篡
do dnia 26.09.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 210.
Uwaga! Z這瞠nie oferty po wyznaczonym terminie b璠zie skutkowa這 odes豉niem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
11.Otwarcie ofert odb璠zie si w dniu 26.09.2019 r. o godz. 930 w Sali Narad Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 214.
12. Wyniki post瘼owania zostan opublikowane na podanej w pkt. 2 stronie internetowej
Zamawiaj帷ego.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
 
 G這gów, dnia 27.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POST襾OWANIA

Obs逝ga i konserwacja kot這wni przy ul. Krochmalnej 6-7 oraz
Krochmalnej 11a-11e    w G這gowie, wyposa穎nych w kot造 stalowe wodne typu RETAL-75 PK oraz EKO-PLUS 15-75 KWI.    Zamawiaj帷y: Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów dzia豉j帷y w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej G這gów
II.    Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia z dnia  18.09.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
IV.    Ilo嗆 otrzymanych ofert: 1
V.    Ilo嗆 wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilo嗆 ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
„MONTOSTAL SERWIS” Sp. z o.o.
ul. Saturna 3a/78, 67-200 G這gów

VIII.    Ustalenia Komisji Przetargowej:    
Komisja Przetargowa dokona豉 wyboru jedynej z這穎nej oferty, spe軟iaj帷ej warunki udzia逝  w post瘼owaniu okre郵one przez Zamawiaj帷ego.

 
 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »