Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ... - ul. K. Sprawiedliwego 8 PDF Drukuj Email
G這gów, dnia 04.10.2019 r.
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów zaprasza do sk豉dania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówie publicznych na:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowanie korytarzy i klatki schodowej w ramach zadania pod nazw
„Remont klatki schodowej wraz z cz窷ciow wymian stolarki okiennej
i drzwiowej oraz wykonaniem systemu monitoruj帷ego klatk schodow
w budynku gminnym przy ul. K. Sprawiedliwego 8 w G這gowie”

1. Zamawiaj帷y: Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów dzia豉j帷y w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej G這gów
2. Tryb zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do pobrania bezp豉tnie ze strony internetowej Zamawiaj帷ego .www.zgm.glogow.pl
4. Osobami upowa積ionymi do kontaktów z oferentami s:
- w sprawach technicznych
Kierownik Dzia逝 Technicznego Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie – Ryszard Sajko, tel. 076-853-11-30, tel. kom. 575-677-020
- w sprawach proceduralnych:
Eliza Nowak, S豉womir Sadecki tel. 076-853-11-31, fax.0 76-853-11-01
5. Opis przedmiotu zamówienia:
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pe軟ego zakresu robót zwi您anych z wymian stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowaniem korytarzy i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego 8 w G這gowie.
5.2. Ogólny zakres prac:
- zeskrobanie i zmycie starej farby na korytarzach i na klatce schodowej,
- gruntowanie pod這篡,
- wykonanie g豉dzi gipsowych,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi,
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi,
- wykucie z murów podokienników stalowych,
- wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV,
- wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej,
- wymiana drzwi zewn皻rznych stalowych.
5.3. Szczegó這wy zakres prac okre郵aj przedmiary robót – za. nr 9 i 9a do SIWZ
5.4. Do wykonania robót nale篡 u篡 materiaów posiadaj帷ych wymagane atesty i certyfikaty, które b璠 wymagane przy odbiorze ko鎍owym robót.
6. Termin realizacji zamówienia: do dnia 05.12.2019 r.
7. Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium w wysoko軼i: 1.000,00 z
s這wnie: jeden tysi帷 z這tych 00/100
Warunki oraz formy wniesienia wadium okre郵a Rozdzia XIII SIWZ.
8.O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki:
8.1.Nie podlegaj wykluczeniu na podstawie przepisów okre郵onych w Rozdziale XII ust. 3 SIWZ.
8.2.Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy, w tym okresie, roboty budowlane odpowiadaj帷e swym rodzajem robotom stanowi帷ym przedmiot zamówienia.
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠 wykonanie min. 2 roboty w zakresie kompleksowego remontu obiektów budownictwa mieszkaniowego lub obiektów u篡teczno軼i publicznej itp.
8.3. Dysponuj osobami niezb璠nymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osob posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej.
Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawc osobami niezb璠nymi do realizacji zamówienia b璠zie wykaz osób, które b璠 wykonywa zamówienie lub b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia.
8.4.Posiadaj ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej na kwot w wysoko軼i minimum 50.000,00 z.
8.5. Udziel minimum 3-letniej gwarancji i r瘯ojmi na wykonane roboty i zastosowane materia造..
8.6.Wnie郵i wadium w wysoko軼i i formie okre郵onej w Rozdziale XIII SIWZ.
8.7.Z這篡li o鈍iadczenie dotycz帷e przetwarzania danych osobowych wraz z o鈍iadczeniami osób bior帷ymi udzia w post瘼owaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z za. nr 10 do SIWZ.
9. Zamawiaj帷y b璠zie 膨da od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania przedmiotu umowy w wysoko軼i 5 % warto軼i brutto przedmiotu umowy.
10. Kryterium oceny ofert: 100% cena
11. Oferty nale篡 z這篡 do dnia 14.10.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 210,
II pi皻ro)
12. Otwarcie ofert nast徙i dnia 14.10.2019 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM (pok. nr 214, II pi皻ro)
13. Termin zwi您ania ofert – 30 dni.
14. Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert wariantowych.
15.Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 sk豉dania ofert cz窷ciowych, tj. osobno na wymian stolarki okiennej i drzwiowej oraz osobno na malowanie korytarzy i klatki schodowej
16. Zamawiaj帷y nie przewiduje zwrotu kosztów udzia逝 w post瘼owaniu.
17. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 udzielenia zamówie dodatkowych nieobj皻ych zamówieniem podstawowym.
18.Zamawiaj帷y nie przewiduje udzielania zaliczek.
19.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowi您any do podpisania umowy w siedzibie Zamawiaj帷ego, bez wzgl璠u na umiejscowienie siedziby Wykonawcy, w terminie ustalonym pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc. Zamawiaj帷y nie dopuszcza przes豉nia umowy do podpisania drog pocztow.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
G這gów, dnia 17.10.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POST襾OWANIA

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowanie korytarzy
i klatki schodowej w ramach zadania pod nazw „Remont klatki schodowej wraz z cz窷ciow wymian stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniem systemu monitoruj帷ego klatk schodow
w budynku gminnym przy ul. K. Sprawiedliwego 8 w G這gowie”


I.    Zamawiaj帷y: Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów dzia豉j帷y w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej G這gów
II.    Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia z dnia  04.10.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986)
IV.    Ilo嗆 otrzymanych ofert: 2
V.    Ilo嗆 wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilo嗆 ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
„FENIX” PPUHT Marcin Pola雟ki
ul. Kolejowa 24, 59-100 Polkowice

VIII.    Ustalenia Komisji Przetargowej:   
Komisja Przetargowa dokona豉 wyboru oferty o cenie ni窺zej spo鈔ód 2 z這穎nych ofert, spe軟iaj帷ej warunki udzia逝  w post瘼owaniu okre郵one przez Zamawiaj帷ego.
 
 
 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »