Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Opracowanie inwentaryzacji budowlanej ... - ul. Akacjowa 8 PDF Drukuj Email

Głogów, dnai 25.10.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Głogowie ogłasza postępowanie zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:


Opracowanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ustaleniem udziałów we współwłasności dla budynku mieszkalnego przy ul. Akacjowej 8 w Głogowie


1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.12.2019 r..
3. Tryb zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., nr 113, poz. 1986)
4.Materiały dotyczące zamówienia (których wypełnienia, podpisania i złożenia żąda Zamawiający) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: :www.zgm.glogow.pl
4.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
4.2.Projekt umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)
4.3.Wykaz wykonanych inwentaryzacji (zał. nr 3 do ogłoszenia)
4.4. Zakres prac powierzonych podwykonawcom (zał. 4 do ogłoszenia)
4.5Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 5 do ogłoszenia)
4.6.Podstawowe dane budynku objętego przedmiotem zamówienia (zał. nr 6 do ogłoszenia)
4.7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 7 do ogłoszenia)
5. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
5.1. Kierownik Administracji „Hutnik” Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie –
Magdalena Nowicka, tel. 076-853-11-91
5.2. Dział Techniczny ZGM w Głogowie (Przetargi) - Eliza Nowak, Sławomir Sadecki
tel. 076-853-11-31
6.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
6.1. Zestawienie minimum 2 usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu inwentaryzacji budowlanych budynków użytkowych lub mieszkalnych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje, protokoły przekazania dokumentów, etc.)
6.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
6.3. Kserokopie aktualnych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalnościach:
a) architektonicznej bez ograniczeń lub
b) konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn. zmianami)
6.4. Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
6.5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. nr 7 od ogłoszenia
6.6. Zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia
6.7. Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi zgodnie z zał. nr 4 i 5 do ogłoszenia
7.Przetwarzanie danych osobowych.
7.1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.
7.2.W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
a) dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),
b) oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.
8. Kryterium oceny ofert: 100% cena
9.Termin związania ofertą: 30 dni.
10. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 04.11.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.11.2019 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
12. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w ust. 4 stronie internetowej
Zamawiającego.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, bez względu na umiejscowienie siedziby Wykonawcy, w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza przesłania umowy do podpisania drogą pocztową.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
Głogów, dnia 07.11.2019 r.
                                       
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Opracowanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ustaleniem udziałów we współwłasności dla budynku mieszkalnego przy ul. Akacjowej 8 w Głogowie


I.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  25.10.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 3
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
NOVATECH.PL inż. Mendel Perczuk
ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczów

VIII.    Ustalenia Komisji Przetargowej:   
Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty o najniższej cenie spośród 3 złożonych ofert, która spełnia warunki udziału  w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »