Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania ... - ul. Andromedy 52-60 PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 24.10.2019 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów, działający
w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Andromedy 52-60 w Głogowie ogłasza postępowanie
w trybie przetargu nieograniczonego na:


Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Andromedy 52-60 w Głogowie

1. Termin realizacji zamówienia: zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w terminie od 01.05.2020 r. do 30.09.2020 r.
2. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Andromedy 52-60 w Głogowie reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów
3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701 – 704 Kodeksu Cywilnego
4. SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
5. Opis przedmiotu zamówienia:
5. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z przedmiarem robót w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Andromedy 52-60 w Głogowie.
5. Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określa Projekt budowlany – zał. nr 9 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 10 do SIWZ oraz Przedmiar robót - zał. nr 11 do SIWZ.
5. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
7. Kryterium oceny ofert: 100% cena
8. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.500,00 zł.
Wadium w formach określonych w Rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy
(w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
9. Termin związania ofertą 7 miesięcy (z uwagi na konieczność podjęcia kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Andromedy 52-60 w Głogowie, po rocznym zebraniu sprawozdawczym wspólnoty).
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
10.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w pkt. 3 rozdz. XI SIWZ.
10.2. Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty instalacyjne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót budowlanych w zakresie wymiany, modernizacji lub montażu nowych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub usługowych.
10.3. Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawcę osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia będzie wykaz osób w ilości minimum 5, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że minimum 1 osoba, którą dysponuje Wykonawca posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1278) oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
10.4. Posiadają ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto.
10.5. Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
10.6. Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XI SIWZ.
10.7. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz
z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z (zał. nr 12 do SIWZ).
11. Oferty należy złożyć do dnia 11.11.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II piętro).
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.11.2019 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM (pok. nr 214, II piętro).
13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
16. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami,


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
 
 
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SIWZ

W związku z błędnie określonym terminem składania i otwarcia ofert w postępowaniu Zamawiający wprowadza prawidłowe terminy:

1.    Oferty należy złożyć do dnia 12.11.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II piętro).

2.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11.2019 r. o godz. 910  w Sali Narad ZGM (pok. nr 214, II piętro).
 
 
 
Głogów, dnia 31.10.2019 r.

ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 701-704 Kodeksu Cywilnego na:

Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Andromedy 52-60 w Głogowie


W związku ze złożeniem zapytań do SIWZ w ww. postępowaniu przez jednego z wykonawców Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1
W związku z tym, iż wykonywaliśmy już instalacje centralnego ogrzewania w takim systemie zaciskowym, na tego typu budynkach, chcielibyśmy Państwu zaproponować ze względów estetycznych zastosowanie grzejników bocznozasilających, a nie dolnozasilających, tak jak zostało to zaprojektowane. Czy można przyjąć taki sposób montażu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie akceptuje się rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę. Jednakże decyzja o wyborze rodzaju zasilania grzejników zapadnie w trakcie wyboru ofert.


Pytanie 2
Wykonawca powinien wykazać min. 2 roboty budowlane w zakresie wymiany, modernizacji lub montażu nowych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych lub usługowych. Czy zamawiający uzna referencje dotyczące wymiany, modernizacji lub montażu nowych instalacji centralnego ogrzewania w przedszkolach, szkołach i urzędach publicznych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w zakresie wymaganych przez Zamawiającego referencji mieszczą się obiekty budowlane wymienione w zapytaniu Wykonawcy.
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza do złożenia referencji przez Wykonawcę.
 
 
 
Głogów, dnia 27.01.2020 r.
                                   
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Andromedy 52-60 w Głogowie


I.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Andromedy 52-60 w Głogowie,  w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  24.10.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701 - 704 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 5
V.    Ilość ofert Wykonawców, którzy wycofali się z dalszego postępowania: 2
VI.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VII.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VIII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usługowe LOCUS Jacek Czyrko
ul. Elektryczna 4a, 67-200 Głogów

IX.    Uzasadnienie wyboru oferty:
Zamawiający dokonał wyboru oferty o najniższej cenie spośród ważnych ofert Wykonawców biorących w dalszym ciągu udział w postępowaniu, spełniającej warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »